Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kesäinen järvimaisema saarineen korkealta kuvattuna. Kuva Keijo Penttinen
Pääsisältö

Onko kiinteistöni kuuluttava jätehuoltoon?

Kunnan jätehuoltojärjestelmään kuuluvat kaikki kiinteistöt, niin vakituiset kuin vapaa-ajan asunnotkin. Jätehuolto järjestetään kiinteistölle hankkimalla sekajätteelle ja biojätteelle oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia, jotka tyhjennetään säännöllisesti. Biojätteen voi myös kompostoida.
Jos kiinteistöä ei käytetä esimerkiksi laajan peruskorjauksen, ulkomailla asuminen tai pitkäaikaishoidon vuoksi, voidaan jäteastian tyhjennykset keskeyttää määräajaksi. Jos kiinteistö on asuinkelvoton ja se osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle esim. valokuvin tai riippumattoman asiantuntijan lausunnolla, voidaan kiinteistön jätemaksu poistaa.

Käyn kesämökilläni vain saunomassa ja paistamassa makkaraa, onko mökin kuuluttava jätehuoltoon?

Vaikka vapaa-ajan asuntoa käytettäisiin vain vähän, on sinne järjestettävä jätehuolto. Mikäli rakennus on rakennusvalvonnan tietojen mukaan vapaa-ajan asunto, on sinne hankittava joko oma tai lähinaapurin kanssa yhteinen jäteastia. Jos kyseessä on pelkkä saunarakennus, jota ei voi käyttää asumiseen (ei keitto- ja yöpymismahdollisuutta), ei velvoitetta ole. Vapaa-ajan asunnon sekajäteastia tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa kesän aikana.

Miten voin alentaa jätemaksuja?

Kiinteistön jätemaksuihin voi vaikuttaa mitoittamalla jäteastian koko ja jätehuoltomääräysten mukainen tyhjennysrytmi kiinteistölle sopivaksi. Jätemaksun kohtuullistaminen voi olla mahdollista tilanteessa, jossa kiinteistö on kokonaan käyttämättä. Jätemaksua voidaan tällöin harkinnanvaraisesti kohtuullistaa. Hakemuksessa on perustellusti osoitettava, miksi kiinteistö on käyttämättä. Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista ainoastaan, mikäli kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi riippumattoman asiantuntijan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Mistä kiinteistön jätemaksu koostuu?

Kiinteistön jätemaksut koostuvat perusmaksusta ja jäteastian tyhjennysmaksuista. Kiinteistön jätemaksuilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen, neuvonta ja tiedotus, jätehuollon kehittäminen sekä jätehuollon viranomaistoiminta.

Onko minun tehtävä kompostointi-ilmoitus?

Jos kiinteistöllä kompostoidaan asumisessa syntyvä biojäte, tulee kompostoinnista tehdä jätelain mukainen kompostointi-ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kompostoisi vain osan aikaa vuodesta esimerkiksi vapaa-ajan asunnolla.

Ilmoitus tehdään kompostoinnin alkaessa sähköisellä lomakkeella Mustankorkea Oy:n verkkosivuilla. Myös kompostoinnin lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus Mustankorkealle. Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Uusithan ilmoituksen myös silloin, kun kompostoinnista ilmoitettaviin tietoihin tulee muutoksia. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta.

Huomaathan, että Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa biojätteen lajitteluvelvoite koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Jos et kompostoi biojätettä, tulee kiinteistön kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Tällöin asumisessa syntyvä biojäte kerätään biojäteastiaan, jonka tyhjennys tilataan Mustankorkea Oy:ltä.

Käytössäni on naapurin kanssa yhteinen kompostori. Kuka tekee kompostointi-ilmoituksen?

Jätehuoltomääräysten mukaisesti 2-5 lähikiinteistöillä tai huoneistoilla voi olla biojätteelle yhteinen kompostori. Yhteisen kimppakompostorin vastuuhenkilön, jonka kiinteistöllä kompostori sijaitsee, on tehtävä kompostoinnin aloittamisesta kompostointi-ilmoitus Mustankorkean verkkosivuilla. Lomakkeella tulee ilmoittaa kaikki kimpan osakkaat, joiden biojäte kompostoriin tuodaan.

Miksi kompostointi-ilmoitus on tehtävä?

Ilmoituksen tekeminen perustuu jätelakiin (646/2011) ja jäteasetukseen (978/2021). Tiedot kompostoinnista merkitään jätehuoltoviranomaisen pitämään kompostointirekisteriin. Kompostointia seuraamalla pyritään saamaan tietoa kompostoitavan biojätteen määrästä, mikä on tärkeää kierrätysasteen seuraamiseksi. Ilmoitusten avulla seurataan myös kompostoinnin asianmukaisuutta ja pyritään varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu ympäristöhaittoja.

Mitä kompostointitarkastukset ovat?

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain § 123 nojalla tehdä kiinteistöllä kompostointitarkastuksen, jolla seurataan kompostoinnin asianmukaisuutta ja esimerkiksi kompostorista ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyttä. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen kuulutuksin jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla sekä paikallisissa sanomalehdissä, eikä kiinteistön haltijan läsnäoloa tarkastuskäynnillä edellytetä. Tarkastuksesta toimitetaan kiinteistön haltijalle tarkastuspöytäkirja. Mikäli tarkastuskäynnillä havaitaan kompostoinnissa puutteita, tulee kompostointi saattaa jätehuoltomääräysten mukaiseksi tarkastuspöytäkirjassa annettuun määräaikaan mennessä.

Asiasanat:  
jätehuolto