Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Kangasvuoren luontopolku

Vuonna 1984 perustettu Kangasvuoren luontopolku sijoittuu Kangasvuoren ja Huhtasuon asuinalueiden tuntumaan ja kiertää siellä vastapäivään runsaan kolmen kilometrin pituisena nimensä mukaisen "vuoren" ympärysmaastoja.

Kuva

Tourujoen luontopolku eli Heikin polku

Polku sijoittuu kaupungin ruutukaavakeskustan laidassa mutkittelevan Tourujoen varteen rannan luonnonvaraiselle osuudelle, joka on luonnonsuojelualuetta. Polun rakensi vuonna 1995 Keski-Suomen ympäristökeskus, ja sitä ylläpitää Jyväskylän kaupunki.

Lyhyydestään huolimatta (noin 700 metriä) polulla on näkymiensä puolesta vaikuttavuutta vähintään saman verran kuin kaupungin muilla poluilla.

Kuva

Sippulanniemen luontopolku

Kuokkalan Sippulanniemen luontopolku polveilee neljän kilometrin pituisena vastapäivään Ristikiven asuinalueen ja golfkeskuksen välisessä vaihtelevassa metsämaastossa. Polku on perustettu vuonna 1986.

Polkuvarren luonto on moni-ilmeistä; on tuorepohjaista kuusikkoa ja sekametsää, kalliopohjaisia männikköjä ja leppävaltaisia lehtoja. Alueen linnusto on runsas ja monipuolinen.

Polkulenkin sisään jää myös keskimäärin sadan metrin levyinen ja runsaan puolen kilometrin pituinen Niemijärven suo. Sen pieni avovesilampare on luontopolun varrella.

Kuva

Sallaajärven luontopolku

Polku sijaitsee Sallaajärven aarnialueella, vuonna 1989 perustetulla 25 ha:n laajuisella luonnonsuojelualueella. Polku kiertää 1 600 metrin pituisena vastapäivään suojelualueen ulkolaiteiden tuntumassa esitellen alueen ominais- ja erityispiirteitä.

Suojelualueen kangasmaista 80 % on mustikkatyypin metsää eli enempi tai vähempi kuusen vallitsemia havumetsiä ja iältään noin 100-vuotiaita.

Polun varteen sattuu myös istutettua mänty- ja koivumetsää, koivuaho, saniaispuro, korpipainanteita ja pienen sorakuopan jäänteet.

Kuva

Laajavuoren luontopolku

Polku sijaitsee Laajavuoren ulkoilualueella ja kiertää kisakeskuksen alue mukaan lukien noin neljän kilometrin mittaisena vastapäivään vuoren ala- ja välirinteiden metsissä. Polku kunnostettiin vuonna 2016, minkä yhteydessä polku ohjattiin kulkemaan laskettelureittien länsipuolelta aiempaa viihtyisämpää ja turvallisempaa reittiä pitkin. Luontopolun kiertämiseen kuluu reippaasti kävellen ja rastitauluihin tutustuen aikaa vajaat kaksi tuntia. Oma aikansa kannattaa varata evästaukoon laavulla, jonne on opastus luontopolun varrelta.

Kuva

Touruvuoren luontopolku

Touruvuoren luontopolku sijaitsee Palokan itälaidan asuinalueiden tuntumassa. Reitin lähtötaulu sijaitsee Raivaajantien päässä olevan pelikentän tuntumassa metsän sisällä. Paikalle opastaa POLKU-viitta kentän pohjoispuolisen kuntoradan laidalla. Luontopolku on talvisin hoidettujen latujen ympäröimä eikä sillä ole talvikunnossapitoa.

Kuva

Tikkakosken luontopolku

Polku sijaitsee "Seitsemän kukkulan" ulkoilumaastossa Tikkakosken taajaman luoteislaidalla. Luontopolun lähtöpaikka ja lähtötaulu ovat Luonetjärventien alkupään pysäköintikentällä, mistä saa alkunsa myös kuntopolun/valaistun ladun reitistö. Talvisin osa luontopolun reitistä on latuna, jolla ei voi kävellä. Luontopolulla ei ole talvikunnossapitoa.

Kuva

Lintutornit

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu ylläpitää kuutta lintutornia sekä Eerolanlahden matalarakenteisempaa lintulavaa.

lintutorni
Kuva
Joutsenet Jyväsjärvellä

Ulkovalaistuksen energiansäästö

Ulkovalaistus ja ympäristö

Jyväskylä on edelläkävijä ympäristöystävällisten valaistusjärjestelmien kehittämisessä. Jyväskylän kaupunki on uusinut valaistusverkkoa siten, että kaikki elohopeahöyrylamppua käyttävät valonlähteet on uusittu energiatehokkaimmilla valaisimilla, jotka ovat samalla myös ympäristöystävällisempiä.

ulkovalaistus
energia
sähkö
Kuva
Talvista liikennettä Hannikaisenkadulla

Ulkovalaistuksen huolto

Vikailmoitukset

Ulkovalaistuksen vikailmoituksen voi kätevimmin tehdä sähköisen palautejärjestelmän kautta, jossa vikailmoituksen voi kätevästi merkitä suoraan karttaan. Samalla voi varmistua siitä onko samasta viasta tehty ilmoituksia jo aiemmin. Tämä nopeuttaa ilmoituksen tekemistä ja vikojen korjausta.

Sähköinen palautejärjestelmä https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/

Ulkovalaistuksen vikailmoituksen voi tehdä myös puhelimitse arkisin klo 8 - 15 palvelupiste Hannikaiseen p. 014 266 5025.

katuvalo
lamppu
ulkovalo
Kuva
Katuvalot sillalla

Ulkovalaistus

Jyväskylän kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevan ulkovalaistuksen hallinnointi jakautuu monen toimijan kesken. Kaupunki hallinnoi ulkovalaistusta katujen, puistojen ja satama-alueiden lisäksi joillakin valtion ELY-keskuksen ylläpitämillä alempiarvoisilla teillä ja joillakin yksityisteillä. Yksityisteiden valaistuksen periaatteista on kerrottu Yksityisteiden valaistus -sivulla.

Kaupungin liikuntapalvelut hallinnoi ulkoliikuntapaikoilla olevaa valaistusta ja Jyväskylän tilapalvelu kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueiden valaistusta.

katuvalo
valaistus
lamppu
Kuva
Kuokkalan silta valaistuna

Kokoontumistilat

Näistä linkeistä löydät vuokrattavia tiloja kokous- ja pienryhmätoimintaa varten:

Kuva
Talvinen kaupunkimaisema

Asuinalueillat

Osallisuuspalvelut kutsuvat koolle asukkaita, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä yhteisiin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin. Tilaisuuksissa asukkaat pääsevät tuomaan esiin asuinalueensa vahvuuksia ja kehittämisen kohtia. Asuinalueillat järjestetään etäyhteyksin ja vuorossa olevalle asuinalueelle järjestetään myös "kisakatsomo", joka mahdollistaa osallistumisen ilman omaa etäyhteyttä. 

osallisuus
iltakahvit
asukastilaisuus
Kuva
Innovan katolta keskustaa

Maa-aineslupa tai kotitarveotto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupahakemus osoitetaan Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaostolle, joka toimii alueella maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta peritään kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukainen maksu.

maa-aines
maa-aineslupa
kotitarveotto
sora
hiekka
louhinta
Kuva

Ympäristölupa, ilmoitusmenettely tai rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaosto. Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä sekä suunnitelmallisesta valvontakäynnistä peritään maksu.

ympäristölupa
ilmoitus
rekisteröinti
Kuva
kiinteä asfalttiasema

Vapautus liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon tai hulevesijärjestelmään

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

vesi
viemäri
hulevesi
vapautus
Kuva
Omakotitalokatu

Vesilain mukaiset luvat

Vesilain mukaan ojan kaivamiseen toisen maalle, jätevesien johtamiseen maahan tai veteen, viemärin rakentamiseen yksityistien alitse, veden johtamiseen toisen viemäriin ja veden käyttöön liittyvien tutkimusten suorittamiseen tarvitaan rakennus- ja ympäristöjaoston lupa. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Lupahakemuksen voi tehdä vapaamuotoisesti.

vesilaki
lupa
oja
viemäri
Kuva

Moottorivenekilpailut ja harjoitukset

Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella kuin myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja, on haettava rakennus- ja ympäristöjaoston lupa.

moottorivene
kilpailu
tapahtuma
Kuva

Moottoriajoneuvo maastossa

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa (maa-alue ja jääpeitteinen vesialue) on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

maastoliikenne
lupa
moottoriurheilu
Kuva

Luonnonmuistomerkin perustaminen

Jyväskylässä rakennus- ja ympäristöjaosto päättää luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella yksityisen omistamalla maalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta. Hakemuksen luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi voi tehdä vapaamuotoisena.

luonto
luonnonmuistomerkki
rauhoittaminen
Kuva
Biologi luontoselvitystä tekemässä

Lannan aumaus ja luovutussopimus

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tilavuudesta poikkeamista koskeva ilmoitus sekä lannan aumausta koskeva ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukset tehdään kaupungin sähköisen asiointijärjestelmän kautta.

lanta
peltoala
aumaus
luovutussopimus
Kuva
Vanhanajan heinäntekoa pellolla 2010

Koeluonteinen toiminta

Ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koeluonteisesta lyhytaikaisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on kokeilla raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka hyödyntää tai käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi, on tehtävä kirjallinen 119 §:n mukainen ilmoitus rakennus- ja ympäristöjaostolle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Koetoiminta
ilmoitus
Kuva
Kankaalle valmistunut uusi palveluasumisen yksikkö Piippuranta

Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Pienimuotoinen jätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa on sallittu ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen perusteella. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Maarakentamisessa hyödynnettävä jäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita ja sen on koostuttava halkaisijaltaan enintään 150 mm:n kokoisista kappaleista. Pohjavesialueilla jätteiden käyttö on puhtaita ylijäämämaa-aineksia lukuun ottamatta kielletty. Maanomistaja vastaa maahan sijoitetusta jätteestä.

jäte
hyödyntäminen
kierrätys
Kuva