Hyppää pääsisältöön

1.2.2024

Kuva
Näkymää asuinalueelle metsän keskeltä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Tiistaina 6.2.2024 kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat kaupungin tarjoamien tonttien vyöhykehinnasto sekä luovutusperiaatteet, joihin esitetään päivityksiä. Käsiteltävänä on lisäksi useita kaavamuutoksia eri puolilta Jyväskylää sekä lausunto Palokanorren liikenneolosuhteiden kehittämisestä.

Jyväskylän kaupungin tarjoamien asuntotonttien vyöhykehinnat vahvistetaan vuosittain kaupunkirakennelautakunnassa. Kaupungin yhtenä maankäyttöpolitiikan periaatteena on ollut riittävä ja monipuolinen asuntotonttitarjonta sekä kohtuullisen hintatason säilyttäminen. Nyt esitettävät korotukset perustuvat ulkopuolisella toimijalla teetettyyn analyysiin ja ovat osaltaan osa kaupungin talouden tasapainottamista. Korotukset ovat suuruudeltaan keskimäärin noin viisi prosenttia. Korotusten suuruus vaihtelee alueellisilla vyöhykkeillä ja osaa rajauksista on myös päivitetty. Uusi hinnasto vyöhykkeineen tulisi voimaan 1.4.2024 alkaen.

Uusilla vyöhykkeillä korotuksia hintoihin

Keskustaa reunustaville asuinalueille on laadittu uusia vyöhykerajauksia. Muun muassa Kypärämäen, Ristikiven, Jyskän ja Kangasvuoren kattavalla uudella C3-vyöhykkeestä jaetulla C2-vyöhykkeellä hintoihin esitetään 13 prosentin korotusta suhteessa C3-vyöhykkeen hintoihin. Pientalovaltaisimmilla vyöhykkeillä, kuten C3-vyöhykkeellä tonttien hinnat pysyvät entisellään. Poikkeuksena Kauramäen alue, jonne esitetään vyöhykehintaan 1,1 korotuskerrointa perustuen alueen suosioon ja toteutuneisiin kauppoihin. Uudella B3- ja B4- vyöhykkeet yhdistävällä B3-vyöhykkeellä hintoihin esitetään noin 12 prosentin (aiempi B3) ja 5 prosentin (aiempi B4) korotusta.

Tonttien myynti ja vuokraus tapahtuvat pääsääntöisesti vyöhykehinnoilla. Esityksen mukaan tonttipäällikkö voisi kuitenkin jatkossa päättää yksittäisten vyöhykehintojen mukaisten tonttien hinnan korottamisesta tai laskemisesta tontin ominaisuuksien perusteella. Hintaa korottavana tekijänä voidaan pitää esimerkiksi tontin rajoittumista puisto- tai metsäalueeseen. Hintaa alentavana tekijänä voivat puolestaan olla esimerkiksi tontin haastavat perustamisolosuhteet tai merkittävät korkeuserot tontilla. Keskusta-alueen tontit kaupunkirakennelautakunta hinnoittelee tonttikohtaisesti.

Tonttien luovutusperiaatteita päivitetään

Tonttien luovutusperiaatteiden päivittämisessä on pyritty entistä paremmin ottamaan huomioon tonttien hakijoiden yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu sekä toiminnan läpinäkyvyys. Uudet omakotitontit arvottaisiin jatkossa kaikkien hakuehdot täyttävien kesken, kun aiemmin puolet tonteista arvottiin ensin lapsiperheiden kesken ja loput kaikkien jäljellä olevien kesken. Mikäli samaan tonttiin kohdistuu useampi hakemus, esitetään parannettavaksi niiden hakijoiden asemaa, joilla ei hakuhetkellä ole varattuna tai lunastettuna rakentamatonta kaupungin luovuttamaa tonttia. Lisäksi rivi- ja kerrostalotonttien sekä yritystonttien saajien valinnoissa voidaan jatkossa painottaa vähäpäästöisyyden ja resurssiviisauden huomioimista tontin saajan valinnassa Jyväskylän kaupungin strategian ja resurssiviisausohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Luovutusperiaatteiden muutosten tavoitteena on myös edesauttaa tonttien rakentumista ja alueiden toteutumista kohtuullisessa ajassa kaupungin edun mukaisesti. Rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä perittäisiin jatkossa sopimussakkoa puolivuosittain velvoitteen täyttymiseen saakka.

Tonttitarjonta vuonna 2024

Tänä keväänä kaupunki tarjoaa uusia tontteja omakotirakentamiseen Ylä-Mäyrämäestä, jossa on jaossa yhteensä 26 tonttia. Syksyllä Tammirinteeltä tarjotaan 42 tonttia ja Kauramäestä 19 tonttia, jos alueiden vireillä olevat asemakaavat saavat lainvoiman.
Rivi- ja kerrostalotontteja tarjotaan keväällä Samulinniitystä sekä syksyllä Kauramäestä ja Tammirinteestä, mikäli alueiden vireillä olevat asemakaavat saavat lainvoiman. Samulinniityllä on parhaillaan käynnissä kehitysvammaisten asumisyksikön tontinluovutuskilpailu. Lisäksi keväällä 2024 järjestetään kumppanuushaut Kuokkalan Syöttäjänkatu 10–12 sekä Kortepohjan entisen päiväkodin ja kirjaston korttelin kaavamuutoksiin liittyen.

Asumisen kaavamuutoksia eteenpäin

Haapaniemen Ristonmäkeen on suunnitteilla pientaloasumista. Haapaniementien länsipuolella sijaitsevalle asumispalvelurakennusten tontille ja osin kaavoittamattomalle alueelle esitetään 28 omakotitonttia sekä virkistysaluetta. Rakentaminen on luonnoksessa sijoitettu rinteen alaosaan, jolloin alueelle jää kaikkien käyttöön suuri yhtenäinen lähivirkistysalue. Myös alueella kiertävä pururata säilyy ennallaan. Tonteille voi rakentaa joko yksi- tai kaksikerroksisen puutalon. Rakennusten harjasuunnat on määrätty etelä-lounaan suuntaisesti mahdollistamaan aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen.

Luonnosvaiheen käsittelyssä ovat myös Åströmin huvilan alueen ja Vapaaherrantie 21:n kaavamuutokset. Åströmin huvilan alueen kaavamuutosta on käsitelty aiemmin kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 30.5.2023, jolloin asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Tämän jälkeen alueelle on laadittu lisäselvityksiä. Päivitetyssä kaavaluonnoksessa alueen pohjoisosaan Åströminkadun varteen esitetään kahta kuusikerroksista asuinkerrostaloa. Kaavamuutosalueella olevia rakennuksia ei suojella mutta piha-alueella oleva suuri puu suojellaan, samoin Jokpakannotkon puronotkoa suojellaan kahdella suojavyöhykkeellä. Asemakaavan toteutuessa uusia asuntoja syntyisi noin 60–100 asukkaalle. Vapaaherrantielle Kankaan kupeeseen esitetään puolestaan luonnoksessa paritaloa suojellun Rytin talon ja Tourujoen törmän väliin.
Säynätsalosta Hannalan kaavamuutos on lautakunnan hyväksyttävänä. Kaavamuutos mahdollistaa kahden pientalon rakentamisen vanhustentalona toimineen kolmikerroksisen tiilitalon paikalle. Wivi Lönnin suunnittelema kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennus Hannala suojellaan.

Nelostietä parannetaan Vaajakoskella ja Palokassa

Vaajakosken moottoritiellä Aholaita-Haapalahden välille mahdollistetaan melunsuojauksien toteuttaminen osana valtatie 4:n parantamista. Kaavamuutoksella tarkistetaan liikenne- ja korttelialueiden rajoja Keski-Suomen ELY-keskuksen laatiman tiesuunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Tiesuunnitelmissa esitettyjen meluseinien, -kaiteiden ja meluvallien toteutumisen on esitetty vähentävän merkittävästi tieliikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa lähiympäristössä.

Jyväskylän kaupunki on valmistellut lausunnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koskien tiesuunnitelmaa ”valtatien 4 parantaminen Palokan eritasoliittymän kohdalla”. Suunnitelmassa esitetään muutettavaksi Palokan eritasoliittymän ramppien linjauksia siten, että ne ovat nykyistä loivempia ja pidempiä, jolloin rampit vastaavat paremmin valtatien 4 nopeustasoa ja vähentävät ruuhkautumista. Muutoksen tavoitteena on myös liikenteen sujuvuuden ja yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen. Palokanorren ramppien parantaminen liittyy aiemmin hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan ”maantien 16685 (Palokanorsi) parantaminen välillä Saarijärventie – Ritopohjantie”. Kaupunki puoltaa valtatien 4 Palokanorren eritasoliittymän tiesuunnitelmassa esitettyjä ramppimuutoksia ja niiden toteuttamista.

Kuva
ilmakuvassa merkitty eri värisin viivoin ramppien mahdolliset sijainnit

Hyväksyttävänä kaavat Ruokkeelta ja Tikkakoskelta

Ruokkeella Vesangantie välillä Ruokkeentie-Könkkölä kaavoitetaan kaupungin katualueeksi. Asemakaavan muutos ja laajennus mahdollistaa katualueiden hallinnollisen muutoksen Keski-Suomen ELY-keskukselta Jyväskylän kaupungille. Kaavamuutos ja -laajennus on kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä.

Hyväksymiskäsittelyssä on myös työpaikka- ja asuinrakentamisen mahdollistava kaavamuutos Tikkakosken entisen asetehtaan ympäristöstä. Saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun myötä on muun muassa tarkennettu rakennusalojen sijoittelua suhteessa naapurustoon sekä meluntorjuntaa koskevia määräyksiä. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.