Hyppää pääsisältöön

8.6.2023

Kuva
sivistyslautakunta yhteiskuvassa kaupungintalon edessä
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 14.6.2023 kello 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen Jyväskylän perusopetusta koskevat opiskeluhuoltosuunnitelman. Lisäksi lautakunnalle esitetään vastaus valtuustoaloitteeseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotoinnista Jyväskylässä sekä miten toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma toteutetaan varhaiskasvatuksessa.  

Muutoksia Jyväskylän esi- ja perusopetusta koskeviin opiskeluhuoltosuunnitelmiin 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen toi muutoksia opiskeluhuoltolakiin. Jatkossa opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen ja hyvinvointialueen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä. Lakimuutoksen johdosta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, luku 8 Oppilashuolto, on päivitetty. 1.8.2023 alkaen luvun nimi on Opiskeluhuolto sekä yhteisöllinen ja yksilökohtainen oppilashuolto sekä oppilashuoltosuunnitelmat löytyvät jatkossa yhdestä kohdasta opetuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman kanssa. Esiopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan lakimuutoksen edellyttämät päivitykset tehdään elokuussa 2023.  

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa opiskeluhuollon prosessit ja sisällöt tulee olla kaupunkitasoisesti ja oppilaiden näkökulmasta yhdenvertaisia ja laadukkaita. Suunnitelma koostuu laajemmasta, koulutuksen järjestäjän tasoisesta suunnitelmasta sekä tiiviimmästä lomakkeesta, jolle kukin koulu määrittelee koulukohtaisesti muun muassa tarkemmat opiskeluhuoltoon liittyvät järjestämis- ja toimintatavat, käytössä olevat palvelut ja seurannan.  Jyväskylässä erityisenä painopisteenä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen. 

Opiskeluhuollon ensisijaisena tarkoituksena on edistää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Tuen tarpeet tulee tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukea tarjota oikea-aikaisesti. Lisäksi yhteisöllisen opiskeluhuollon piiriin kuuluvat koko opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointi, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys, yhteisöllinen toiminta sekä kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista tuetaan osana jokaista koulupäivää

Sivistyslautakunnalle esitetään vastaus Essi Rantasen (Kesk.), Katri Savolaisen (Vihr.) ja Vilma Viitasaaren (Vihr.) ym. valtuutettujen jättämään valtuustoaloitteeseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotoinnista Jyväskylässä.  

Jyväskylän perusopetuksessa käynnistetään hankerahoitusten avulla lukuvuoden 2023–2024 alussa pilotointi, jossa toteutetaan tehostettua tunne- ja vuorovaikutustaitoharjoittelun kokeilua. Pilottikouluja tulevat olemaan alustavasti Kortepohjan päiväkotikoulu, Keljonkankaan yhtenäiskoulu ja Palokan yhtenäiskoulu. 

Kaikilla Jyväskylän kouluilla lasten ja nuorten tunne-, turva- ja vuorovaikutustaitojen opettelua ja tukemista toteutetaan osana opetussuunnitelman Laaja-alaisen osaamisen L2 tavoitteita. Lisäksi kouluilla on apuna Sitouttava kouluyhteisötyö- hankkeessa tuotetut Hyvinvoinnin vuosikellon materiaalit. Hyvinvoinnin vuosikello rakentuu Vahvana arjessa, Unelmoin, iloitsen ja kiitän, Tunnen tunteeni ja osaan rauhoittua sekä Yhdessä on kivaa –teemoihin. Teemat sisältävät muun muassa itsetuntemukseen, tunnetaitoihin, vuorovaikutukseen, vahvuustaitoihin ja turvataitoihin liittyviä teemoja, joita voidaan harjoitella ikätasoisesti integroituna eri oppiaineisiin. Kutakin teemaa käsitellään lukuvuoden aikana 2–3 kuukauden ajan.  

Päiväkoteihin laaditaan syksyn aikana toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 

Varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa laaditaan syksyn aikana päiväkotikohtaiset toiminnalliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat opetushallituksen velvoittaman lain mukaisesti. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on työkalu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään järjestelmällisesti varhaiskasvatuksen arjessa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa huomioidaan lasten oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapset pääsevät mukaan suunnitelman laatimiseen lasten iän ja kehitysvaiheen mukaisesti. Myös huoltaja kuullaan. Käytännössä suunnitelman avulla edistetään varhaiskasvatuksessa työskentelevien aikuisten toimintatapojen kehittymistä arkitilanteissa yhdenvertaisuuden mukaisesti. Perhepäivähoitoon ja kunnalliseen avoimeen varhaiskasvatukseen (kerhot, perhepuistot) laaditaan yhteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. 

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 15.6.2023. 

Lisätietoja:  
sivistyspalveluiden toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987