Hyppää pääsisältöön

23.3.2023

Kuva
Kaksi poikaa opiskelee ulkona. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Jyväskylän sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 29.3. klo 15.00. Lautakunta saa päätettäväkseen tuolloin muun muassa nuorisotoiminnan avustukset, nuorisopalvelujen palveluverkon ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulevat muutokset. Lautakunnalle esitellään myös vastaus Kuntalisän käyttöönotto kotihoidossa oleville alle 5-vuotiaille lapsille Jyväskylässä -valtuustoaloitteeseen.  

Nuorisotoiminnan avustuksia esitetään jaettavaksi 127 000 euroa 

Nuorisotoiminnan toiminta- ja kohdeavustuksia on vuonna 2023 käytettävissä yhteensä 127 000 euroa. Kohdeavustuksia esityksessä on 13 650 euroa ja 107 200 euroa esitetään jaettavaksi toiminta-avustuksina. Esitykset sivistyslautakunnalle löytyvät esityslistan liitteistä, linkki liitteisiin löytyy tiedotteen lopusta.  

Nuorisoavustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista. Avustus voidaan myöntää kohdeavustuksena yhdistykselle, yhteisölle tai ryhmälle hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Toiminta-avustusta voidaan myöntää Jyväskylään rekisteröidyn yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen. 

Nuorisopalveluiden palveluverkkosuunnitelma 2023–2030 luo näkymän tulevaisuuden palveluverkosta 

Nuorisopalvelujen palveluverkkoa tarkastellaan jatkossa useamman vuoden aikajänteellä. Vuosille 2023-2030 laaditussa suunnitelmassa kuvataan palveluverkon nykytilaa, tarkoitusta ja toiminnan edellytyksiä. Suunnitelma ennustaa ja arvioi palvelujen kysyntää ja huomioi väestönkehitystä vuoteen 2030 saakka.  

Suunnitelmaa päivitetään vuosittain osana talousarviovalmistelua ja huomioidaan nuorisopalveluiden toiminnalliset tarpeet, investointi- ja vuosikorjaus tarpeet sekä käyttötalousvaikutukset. Nuorisopalvelujen palvelusuunnitelmassa esitetään muun muassa kolme eri vaihtoehtoa Jyväskylän keskustassa sijaitsevien Mataran ja Veturitallien tilojen ja toimintojen yhdistämistä, leirikeskuksen tarpeen huomioiminen osana sivistyksen muuta toimintaa, nuorten aikuisten palvelulliset tarpeet sekä Huhtasuon ja Länsi-Palokan nuorisotilojen tarpeet. 

Muutoksia kuudesluokkalaisten arviointikriteereihin, uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmiin 

Kuudennelle vuosiluokalle uudistetut arviointikriteerit  

Opetushallitus on täydentänyt ja muuttanut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Uutta on, että kuudennen luokan lukuvuosiarviointia varten on luotu kriteerit arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteerejä on täsmennetty. Opetuksen tavoitteisiin ei ole tehty muutoksia, mutta niiden tueksi on laadittu oppilaan oppimisen tavoitteet ja arviointikriteerit. Muutokset tulevat käyttöön 1.8.2023 alkaen.  

Täydennykset koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista 

Opetushallitus on 19.9.2022 julkaissut ohjeen perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta, esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä yhteisiä juhlista ja uskonnollisia tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. Ohjeella varmistetaan, että sivistykselliset ja uskonnon vapautta koskevat perusoikeudet toteutuvat esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kulttuurisen moninaisuuden arvostamista sekä varmistaa, että opetus on oppilaita uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Opetuksen järjestäjien vastuulla on opetuksen toteuttaminen sekä yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten ja niille vaihtoehtoisen toiminnan järjestäminen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. 

Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelman lukua 5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta täydennetään Opetushallituksen ohjeen mukaisesti. Ohje huomioidaan jatkossa koulupäivän aikaisen toiminnan suunnittelussa. Lisäksi huoltajien tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi niissä koulupäivän aikana järjestettävissä tilaisuuksissa, joille on uskonnollisten elementtien vuoksi tarjolla myös vaihtoehtoista toimintaa. 

TVT-opetussuunnitelmaan digitaalisen- ja ohjelmointiosaamisen päivitys 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma (2016) on päivitetty Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisemien digitaalisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset perusopetuksen eri vuosiluokkakokonaisuuksille mukaiseksi. Osaamisen kuvauksista ilmenee, mitä oppilaan hyvä osaaminen on ohjelmoinnissa, medialukutaidossa sekä tieto- ja viestintäteknologisessa osaamisessa perusopetuksen eri vuosiluokilla. Kuvaukset on laadittu edistämään yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten digitaalisen osaamisen kehittymisessä sekä konkretisoimaan opetussuunnitelman mukaisia oppimisen tavoitteita. TVT-OPS koostuu neljästä kokonaisuudesta; 1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen, 2. Turvallisuus ja vastuullisuus, 3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely ja 4. Vuorovaikutus.   

Muutosmääräys poissaolojen ehkäisemiseen 

Opetushallitus on 1.3.2023 antanut muutosmääräyksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista koskien poissaolojen ehkäisemistä, niiden suunnitelmallista seurantaa ja poissaoloihin puuttumista. Tämä tarkoittaa, että opetuksen järjestäjän tulee päättää ja kuvata paikallisessa opetussuunnitelmassa toimintamalli, jolla ennaltaehkäistään ja seurataan oppilaiden poissaoloja sekä puututaan poissaoloihin. 

Jyväskylän perusopetuksessa 1.8.2021 käyttöön otettu oppilaan poissaoloihin puuttumisen malli täyttää vaaditut kriteerit. Malli voidaan sellaisenaan siirtää paikalliseen opetussuunnitelmaan. Jyväskylän perusopetuksen oppilaan poissaoloihin puuttumisen mallissa keskitytään ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on myös luoda kaupunkitasoisesti kouluille yhtenäiset ja tehokkaat käytännöt oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen varhaisessa vaiheessa ennen tilanteiden kriisiytymistä.  

Esityslista on luettavissa kokonaisuudessaan. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 30.3.2023. 

Lisätietoja:  
kehittämispäällikkö Tuija Rasinen, sivistyspalvelut, puh. 050 517 1832