Hyppää pääsisältöön

9.12.2022

Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen
Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan ilmoitusasioissa on esillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama huomautus, joka koskee lastensuojelulain määräaikoja.

Viranhaltijapäätöksenä Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan viimeisessä kokouksessa esitellään ASSI 2 -hankkeen siirto Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Assi-hanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeen 2020–2022 Jyväskylän osahanke. Jyväskylä on saanut jatkorahoituksen, ja hanke jatkuu 1.10.2022–31.12.2023 hyvinvointialueelle siirtyen. 

Korona vaikuttanut myös lastensuojeluasioiden etenemiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää kunnilta ja kuntayhtymiltä kahdesti kalenterivuodessa lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen toteutumisen valvonnan vaatimat tiedot. THL luovuttaa tiedot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. Sosiaalihuoltolain mukaisten periaatteellisesti tärkeiden ja laajakantoisten asioiden ohjaus ja valvonta kuuluu Valviralle. Muut mahdollisia toimenpiteitä edellyttävät asiat Valvira siirtää arvioitavaksi aluehallintovirastolle. Valvira siirsi Jyväskylän kaupungin lastensuojelun määräaikojen ylityksen valvonta-asiana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (Avi) mahdollisia toimenpiteitä varten. Ylitykset koskevat jaksoa 1.10.2021–31.3.2022. 

Jyväskylän kaupungin selvityksessä todetaan, että lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa pysymiseen on vaikuttanut korona. Perheiden perus- ja erityispalvelut heikentyivät, ja niissä tapahtui palvelukatkoksia. Vaikeutuneet tilanteet edellyttivät aikaisempaa laajempia arviointeja ja selvityksiä. Määräaikojen ylittämisen syinä olivat myös henkilöstön sairauspoissaolot sekä asiakkaiden sairastumisista aiheutuneet tapaamisaikojen peruutukset. Selvityksessä kerrotaan, että samanaikaisesti uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä on vuoden 2022 alkupuoliskolla noussut 6,8 %. 

Jyväskylässä palvelutarpeen arviointitiimiin on lisätty resurssina edelliseen vuoteen verrattuna kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Selvityksen mukaan työskentelyprosessin laatua on kehitetty, ja lasten ja vanhempien tapaamismääriä ja monitoimijaista työskentelyä on lisätty. 

Palvelutarpeen arviointitiimissä seurataan määräajoissa pysymistä ja ylityksiin vaikuttavia tekijöitä säännöllisesti. Kiireellistä, välitöntä lastensuojelutarpeen arviointia tai sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kiireellistä järjestämistä edellyttävät tilanteet hoidetaan Jyväskylän selvityksen mukaan sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella välittömästi ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanottamisen jälkeen. Lisäksi selvityksessä todetaan, että Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvioon on esitetty henkilöstöresurssin vahvistamista palvelutarpeen arviointityöhön ja perhesosiaalityöhön. 

Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen tiedonkeruun tulosten perusteella määräajoissa on ollut Jyväskylän kaupungissa viivästyksiä ajalla 1.10.2021–31.3.2022. Avi korostaa, että lastensuojelulaissa säädetyt määräajat ovat ehdottomia ja lastensuojelutarpeen selvitysten viivytyksetön valmistuminen on lasten ja perheiden oikeusturvan kannalta tärkeää. Määräajoilla pyritään turvaamaan lasten ja perheiden oikeuksien varhainen ja yhdenvertainen toteutuminen sekä lapsen kehityksellisiin tarpeisiin vastaaminen oikea-aikaisella ja riittävällä tuella.

Aluehallintovirasto toteaa, että Jyväskylän kaupungin lastensuojelun ja varhaisen tuen palveluissa ei ole kaikilta osin noudatettu lastensuojelulain mukaisia ehdottomia ja lakisääteisiä määräaikoja. Jyväskylän kaupungin antaman selvityksen mukaan määräaikojen noudattamisessa on ollut edelleen puutteita ajanjaksolla 1.4. –31.8.2022. Tämän perusteella aluehallintovirasto antaa Jyväskylän kaupungille huomautuksen siitä, että lastensuojelulain mukaisia määräaikoja tulee noudattaa.

Kokousmateriaalit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaosto…. Pdf-muotoiset materiaalit julkaistaan 9.12.2022. 
Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen. 

Lisätietoja

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi 
- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta