Hyppää pääsisältöön

21.11.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli tänään kokouksessa mm. kaupunginjohtajan virkavalintaa. Valinta etenee seuraavaksi kaupunginvaltuustoon.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toimittaa kaupunginjohtajan vaalin. Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.5.2023 alkaen kahdeksan vuoden määräajaksi.

Kaupunginjohtajan virkaa haki määräajassa kuusi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella Timo Koivisto ja Ismo Korhonen. Haastattelut toteutettiin valtuuston nimeämän haastatteluryhmän toimesta 11.11.2022. Haastatteluryhmä päätyi hakemusten ja haastattelujen perusteella äänin 6–1 pitämään Koivistoa ansioituneimpana hakijana. 

Päätöksen viran täyttämisestä tekee kaupunginvaltuusto viimeistään tammikuussa 2023 olevassa kokouksessaan. Valtuustoryhmien on mahdollista tätä ennen kutsua hakijat halutessaan kuultaviksi.

Valittavalle kaupunginjohtajalle laaditaan johtajasopimus, jossa on määritetty kaupunginjohtajan viranhoitoon liittyvät olennaiset ehdot, kuten palkkaus, luontaisedut ja muut palvelussuhteen ehdot. Johtajasopimuksen hyväksyy valinnan jälkeen kaupunginhallitus. 

Keskustelun aikana Kaisa Garedew esitti Janne Luoma-ahon kannattamana, että päätöstä muutetaan siltä osin, että kaupunginhallitus järjestää ennen valtuuston kokousta avoimen kuulemistilaisuuden, jossa Timo Koivisto ja Ismo Korhonen esittelevät itsensä ja kertovat keskeiset kaupungin johtamista ja kehittämistä käsittelevät linjauksensa. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä äänin 9-3 (1 poissa). 

Sopimus kuntien kesken koskien Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen koskien Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta. Sopimuksen taustalla on hyvinvointialueuudistus. Lainsäädännön mukaan pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. 

Koska nykyisessä kuntien välisessä pelastustoimea koskevassa yhteistoimintasopimuksessa ei ole otettu huomioon tilannetta, jossa pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy lainsäädännön nojalla kolmannen tahon vastattavaksi, Keski-Suomen kuntien kesken on tässä yhteydessä tarpeen sopia tietyistä asioista.

Sopimuksessa sovitaan muun muassa Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen, sen johtokunnan ja virkojen lakkauttamisesta sekä sopijakuntien vastuusta mahdollisten vahinkojen kustannuksista ja maksuvelvoitteista sekä tilivuoden 2022 tilinpäätöksen ja vuonna 2023 tehtävän taloudellisen loppuselvityksen käsittelystä ja yli- tai alijäämän jyvittämisestä kuntien kesken. 

Jäsenten valinta kaupunginhallituksen alaiseen elinkeino- ja työllisyysjaostoon

Asia jätettiin pöydälle. 

Palvelualoitteelle esitetään jatkoa valtuustokauden loppuun asti

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palvelualoite otetaan käyttöön 1.1.2023 lukien ja sitä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. 

Palvelualoitteen voi tehdä kaikista kaupungin palveluista tai toimista, lukuun ottamatta lakisääteisiä viranomaistehtäviä, strategista johtamista tai toimintaa, toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö tai konserniyhtiöiden toimintaa. Asianomainen lautakunta, elinkeino- ja työllisyysjaosto tai kaupunginhallitus päättää kilpailutetaanko palvelualoitteessa mainittu palvelu tai toiminta. 

Valtuustokauden 2017-2021 aikana tuli vireille kaksi palvelualoitetta. Aikuissosiaalityön palveluseteli kuntouttavaan työtoimintaan (mm. kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat) sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa koskeva palvelualoite. Kumpikaan palvelualoitteista ei edennyt menettelyohjeen mukaiseen palvelualoiteprosessiin, koska ne koskivat jo ulkoistettua toimintaa, olivat sotepalvelua ja/tai palveluseteli ei ole lainsäädännöllisistä syistä palvelualoiteprosessin piirissä. 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2021, että palvelualoite otetaan käyttöön 1.12.2021 lukien ja sen on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Tänä aikana vireille on tullut palvelualoite koskien muuttopalveluita. Palvelualoite ei edennyt menettelyohjeen mukaiseen palvelualoiteprosessiin, koska se koski toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö.

Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjäjärjestöjen edustajien välisessä hankintafoorumissa keskusteltiin elokuussa 2022 palvelualoitteesta. Palvelualoitteella katsotaan edelleen olevan Jyväskylän kaupungille imagollinen merkitys. Sen käyttöönotolla halutaan parantaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, lisätä kaupungin yrittäjämyönteisyyttä sekä vahvistaa elinkeinopolitiikkaa.

Vuonna 2021 palvelualoitteen menettelyohjeisiin on tehty päivityksiä, joiden tarkoituksena oli madaltaa aloitteen tekemisen kynnystä. Näitä muutoksia oli aloitteen tekevän palveluntuottajan/toimijan osalta riittäisi, että koti- tai toimi paikka on Jyväskylässä. Aloitteen tekijän ei tarvitsisi jatkossa esittää tarkkaa taloudellista selvitystä vaihtoehtojen välillä, mutta yleiskuva ehdotetun palvelun kustannusrakenteesta tulee edelleen esittää aloitteessa. Aloite voi koskea myös nykyistä palvelua korvaavaa vaihtoehtoa.
__________________________

Lisäksi hallitus päätti perustaa palveluohjaajan määräaikaisen viran työllisyyspalveluihin ja kotoutumisohjaajan määräaikaisen viran elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle esityslistan mukaisesti. Esityslistan mukaisesti hyväksyttiin myös nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen toimintakaudelle 2022–2023. Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n hallitukseen nimettiin Tony Melville kaudelle 2023-2024.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, p. 050 365 4287
 

Asiasanat: