Hyppää pääsisältöön

16.9.2022

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
​​​​​​​Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 22.9. muun muassa ASSI asunto ensin -hankkeen jatkohankkeen virkoja: sosiaaliohjaajan viran jatkokautta ja uutta sosiaalityöntekijän määräaikaista virkaa.

ASSI asunto ensin -hanke kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen valtakunnalliseen hankekokonaisuuteen. Hankkeiden tulee synkronoitua Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, asunto ensin -periaatteet huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa asumiseen liittyvää tuen tarvetta. Tavoitteena on myös kehittää monialaisia liikkuvia ja matalan kynnyksen palveluja tai toimintamalleja, joiden kautta erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö saa sujuvasti oikea-aikaisen avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Nopsajalka auttaa erityistä tukea tarvitsevia palveluiden nivelvaiheissa

Jatkohankkeen monialaisessa, liikkuvassa Nopsajalka-tiimissä jatkavat työskentelyään sosiaaliohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Uutena työntekijänä on tarkoitus saada työhön mukaan virassa oleva, määräaikainen sosiaalityöntekijä.

Nopsajalka-tiimi palvelee erityistä tukea tarvitsevia asunnottomia ja asunnottomuuden riskissä olevia asiakkaita. Tiimi tekee asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa joustavaa liikkuvaa työtä. Tiimissä kehitetään asiakkaan palvelupolkujen nivelvaiheiden työmuotoja yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä Rikosseuraamuslaitoksen palveluverkoston kanssa.

Nykyinen sosiaaliohjaajan määräaikainen virka on perustettu ajalle 1.12.2022–30.9.2022. Viralle ehdotetaan jatkoa ajalle 1.10.2022–31.12.2023. Myös määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran perustamista ehdotetaan ajalle 1.11.2022–31.12.2023. Molemmat virat sijoittuvat aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palveluyksikköön. Henkilöstökulut katetaan kokonaisuudessaan hankerahoituksella.

Sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteet muuttuvat viivästyskoron osalta

Sosiaalisesta luototuksesta annetun lain mukaan sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Luototuksessa noudatetaan sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia sekä perusturvalautakunnan vuonna 2012 päättämiä linjauksia ja ohjeita.

Lain mukaan sosiaalista luottoa koskevassa sopimuksessa on määriteltävä luoton käyttötarkoitus, luoton määrä, luoton korko sekä luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät sekä muut takaisinmaksuehdot. Saman lainkohdan mukaan sosiaalisesta luotosta voidaan periä kohtuullinen vuotuinen korko, joka kuitenkin voi olla enintään korkolain 12 §:n tarkoittama viitekorko.

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta on joulukuussa 2012 vahvistanut sosiaalisen luoton myöntämisperusteet, joiden mukaan kunta perii myöntämistään luotoista Suomen Pankin julkaisemaa Euroopan keskuspankin hyväksymän korkolain 12 §:n mukaista korkoa.

Korkein hallinto-oikeus antoi 31.5.2022 ratkaisun, jonka mukaan luotonantajana toimivalla viranomaisella ei ole oikeutta sisällyttää korkolain mukaista viivästyskorkoa koskevaa ehtoa sosiaalisen luoton sopimukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden antaman ratkaisun vuoksi sosiaalisen luototuksen myöntämisperusteita tarkistetaan siten, että sosiaalisesta luotosta ei peritä viivästyskorkoa 31.5.2022 jälkeen.

Uusi virka lastensuojelun kotoutumisvaiheen tiimille

Kokous käsittelee myös uuden viran perustamista 1.10. alkaen lastensuojelun palveluyksikön kotoutumisvaiheen lastensuojelutiimiin. Jyväskylässä vuonna 2017 perustettu kotoutumisvaiheen lastensuojelutiimi työskentelee niiden lasten ja heidän perheidensä kanssa, jotka ovat saapuneet Suomeen 0–3 vuoden sisällä turvapaikanhakijoina, pakolaisina tai tilapäisen suojelun hakijoina, ja joilla on lastensuojelun avohuollon asiakkuus.

Kotoutumisvaiheen lastensuojelun asiakasmäärät ovat nousseet Jyväskylässä nopeasti toukokuusta 2022 alkaen (05/22: 30 asiakasta työntekijää kohden) 36 asiakkaaseen työntekijää kohden (09/22) ja määrä on edelleen kasvava. Vaikka apua onkin saatu lapsiperheiden palvelutarpeen arviointitiimistä (PTA) sekä muista lastensuojelun avohuollon tiimeistä, ei sisäisin järjestelyin lakisääteisessä asiakasmitoituksessa ole mahdollista pysyä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijäkohtaisesta enintään 35 lapsen asiakasmitoituksesta on tullut lakimuutos 1.1.2022 alkaen.

Kokousmateriaalit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistaan ja liitteisiin voi tutustua lautakunnan sivulta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/sosiaali-ja-terveyslautakunta. Pdf-muotoiset materiaalit julkaistaan 16.9.2022.

Päätöstiedote julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen.

Lisätietoja

- Ulla Kuittu, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja ja sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä, p. 050 353 8310, ulla.kuittu[at]jyvaskyla.fi

- Lisätietoa saa myös eri asioiden kohdalla esityslistalla näkyviltä valmistelijoilta.