Hyppää pääsisältöön

9.5.2022

Kuva
Havainnekuva Hippoksen uudesta pesäpallostadionista. Kuva Arkkitehtitoimisto Lappalainen & Korjonen
Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen Hippoksen pesäpallostadionin lisärahoituksen. Lisäksi hallitus antoi mm. lausunnon maakuntakaavan luonnoksesta ja merkitsi tiedoksi talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsauksen.

Lisärahoitus Hippoksen uuden pesäpallostadionin rakentamiseen hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että Hippoksen pesäpallostadionin uudishankkeen kokonaiskustannusten kattohinta nostetaan 6 539 000 eurosta 8 200 000 euroon (alv 0 %). Hankkeen kustannusseuranta on päätöksen mukaisesti raportoitava päätöksentekijöille kuukausittain. Jatkossa vastaavien hankkeiden valmisteluun sekä kustannusarvioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota huomioiden talousarvioissa määritelty investointitaso.

Keskustelun aikana Janne Luoma-aho esitti Kaisa Garedewin kannattamana, että hankkeen alkamisajankohtaa siirretään esityslistalla esitetyn vaihtoehdon 3 mukaisesti. Lisäksi Pentti Mäkinen esitti, että kaupunginhallitus pysyy aiemmassa yksimielisessä päätöksessään 6,5 miljoonan euron kustannuksista ja loppu tarvittavasta rahoituksesta toteutetaan yksityisellä rahoituksella. Mäkisen esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi. Näin ollen Luoma-ahon esitys asetettiin äänestyksessä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan valmistelemaa kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan, joka voitti äänin 11-2. Luoma-aho ja Garedew jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Kokouksessa kaupunginhallitukselle esiteltiin viisi erilaista vaihtoehtoa pesäpallostadionin jatkosta. Ensimmäinen vaihtoehto – joka myös hyväksyttiin – oli kustannusarvion kattohinnan nostaminen 8,2 miljoonaan euroon. Päätöksen myötä pesäpallostadion sijoittuu Hippokselle, jonne vaadittavat suunnitelmat, kilpailutukset ja lupa-asiat ovat valmiina tai parhaillaan käsittelyssä. Kustannusarvio kuitenkin kasvaa joulukuussa hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan lähden 1,7 miljoonaa euroa johtuen Ukrainan kriisistä ja sen vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin.

Kysymyksiä herätti erityisesti se, voivatko kustannukset nousta edelleen. Tämän osalta todettiin, että stadionin rakentamisesta tehdyt tarjoukset on tehty sitovina kokonaisurakkatarjouksina. Kattohinnan sisällä on varauduttu myös mahdollisiin lisäkustannuksiin varaamalla lisä- ja muutostöille 220 000 euroa. Lisäksi on tehty 95.400 euron riskivaraus. Urakoitsijoiden kanssa on käyty neuvottelut, joissa on varmistettu hankkeen aikataulut ja niiden pitävyys.

Kaupunginhallituksen päätöksen myötä varmistetaan pesäpallon sarjatoimintojen ja harjoitusvuorojen jatkuminen ilman häiriöitä. Uuden pesäpallostadionin sijoittaminen Hippokselle mahdollistaa alueen kehittämisen monimuotoisesti ja tarjoaa tarvittaessa eri vaihtoehtoja liikuntapaikkojen sijoittumiseen alueella.

Vaihtoehdossa 2 olisi säilytetty nykyinen kustannustaso 6,5 miljoonaa euroa. Vaihtoehto olisi kattanut nykyisillä rakennuskustannuksilla kentän, perustukset ja osan rungon kustannuksista tai katsomorakennuksen ilman kenttää. Vaihtoehdossa 3 hankkeen alkamisajankohtaa olisi siirretty. Tällöin olemassa olevat tarjoukset olisivat rauenneet ja hanke olisi jouduttu kilpailuttamaan kokonaisuudessaan uudestaan toisena ajankohtana. Vaihtoehdon 4 mukaan hanke olisi keskeytetty eikä uutta stadionia olisi rakennettu. Vaihtoehdossa 5 esitettiin, että hanke toteutetaan nykyiselle sijainnille. Suunnitelma ei kuitenkaan olisi mahdollistanut suunnitelmien mukaista stadionia, sillä katsomorakenne ei olisi mahtunut nykyisen kentän ja Köyhänlammen väliseen kohtaan. Näin ollen olisi tullut laatia uusi hankesuunnitelma ja käynnistää suunnittelutyö alusta.

Jyväskylän kaupungin talouden ja toiminnan neljännesvuosikatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen ja saattoi sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Maaliskuun tilanteen perusteella laaditun neljännesvuosikatsauksen mukaan kaupungin toimintakate heikkenee 13,4 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot ovat toteutumassa 7,6 miljoonaa euroa ennakoitua suurempana, mutta toimintamenot ovat ylittymässä 21 miljoonalla eurolla. Konsernihallinnossa menot kasvavat 2,1 miljoonaa euroa, johtuen pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksestä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ylitysennuste on 5,5 miljoonaa euroa, joista suurin kasvu on sosiaalipalveluissa 2,6 miljoonaa euroa ja ikääntyneiden palveluissa 2,0 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tulot ovat toteutumassa 1,4 miljoonaa euroa arvioitua heikompana johtuen vielä alkuvuonna voimassa olleiden koronarajoitusten sekä AaltoAlvarin kylpyläosaston ja Vaajakosken liikuntahallin peruskorjausten vaikutuksesta tulokertymään. Kaupunkirakennepalveluissa ylitysennuste on 2,9 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa joukkoliikenteen matkamäärien tavoitetta pienemmästä toteumasta, polttoaineiden hinnannoususta ja talvihoidon kustannusten ylityksestä.

Talousarvion toteumaan liittyy lisäksi useita epävarmuustekijöitä. Talousarvio vuodelle 2022 sisältää 1,0 % yleisen palkankorotusvarauksen, mutta kunta-alan palkkaratkaisun taso ei ole vielä tiedossa. Tämän lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämäennuste alkuvuoden seurantatietojen perusteella on 5,9 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus olisi suuruusluokaltaan 3 miljoonaa euroa.

Lausunto Keski-Suomen maakuntakaava 2040 luonnoksesta

Kaupunginhallitus antoi Keski-Suomen liitolle lausunnon Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnoksesta. Lausunnon mukaan on hyvä, että Keski-Suomen maakuntakaavalla selvitetään koko maakunnan tasoisesti mahdollisuudet tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumiselle. Tämä luo hyvää pohjaa merkittävien tuulivoimahankkeiden eteenpäin viemiselle kunnissa.

Maakuntakaava ei ota kantaa alle seudullisen kokoluokan eli alle 10 voimalan tuulivoima-alueisiin. Näiden pienempien tuulivoima-alueiden edistäminen on jatkossakin mahdollista kuntakaavoituksen keinoin myös Jyväskylän kaupungin alueella. Pienemmissä tuulivoimahankkeissa ei välttämättä edellytetä YVA-lain mukaista vaikutusten arviointia. Siten maakuntakaavassa olisi hyvä osoittaa yleismääräyksellä velvollisuus selvittää yhteisvaikutukset myös näiden osalta esim. Päijänteen kaltaisten maisemakokonaisuuksien tai vastaavien arvokkaiden alueiden osalta.

Keski-Suomen maakuntakaava tunnistaa hyvin alueen liikenneväylien valtakunnallisen merkittävyyden ja Jyväskylän aseman liikenteen keskeisenä solmukohtana. On tärkeää, että maakuntakaava päivitetään vastaamaan maakunnan liikennejärjestelmätyössä tunnistettuja parantamistarpeita. Maakuntakaavassa esitetty vaihtoehtoinen EuroVelo 11 -yhteystarvereitti on perusteltu.

Hyvinvoinnin aluerakenne ei tuo maakuntakaavakartalle varsinaisesti uutta sisältöä, mutta teeman käsittely auttaa osaltaan hahmottamaan siihen liittyviä elementtejä ja samalla teeman käsittely luo edellytyksiä laadukkaaseen yhteensovittavaan suunnitteluun. Kuitenkin viimeistään tulevilla maakuntakaavakierroksilla olisi tärkeää, että hyvinvoinnin aluerakenteen osalta syvennettäisiin varsinkin viherrakennetta koskevaa tarkastelua siten, että siihen liittyvät ydinalueet ja niiden väliset tärkeät yhteydet tulisi huomioitu myös itse kaavan sisällöissä.

Lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylän Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Keski-Suomen ELY-keskukselle Jyväskylän Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Lausunto kohdennetaan lausuntopyynnön mukaisesti ulkoarkkitehtuuriin ja sisätiloihin.

Ulkoarkkitehtuurin suojelu kohdentuu ennen vuotta 2020 valmistuneisiin osiin. Ulkoarkkitehtuuri kohdentaa suojelun julkisivuihin, vesikattorakenteisiin, katoksiin ja ulkoportaiden rakenteisiin, materiaaleihin ja yksityiskohtiin. Ulkoarkkitehtuuri käsittää myös rakennuksen välittömässä läheisyydessä olevat piha-alueet. Lausunnossa todetaan muun muassa, että suojelupäätöksen tulisi huomioida piha-alueiden suojelun osalta voimassa olevat kaavamääräykset ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön edellyttämät vaatimukset. Piha-alueen suojelumääräys ei saisi hankaloittaa rakennuksen käyttötarkoituksen harjoittamisen edellyttämien piha-alueen toimintojen järjestämistä. Piha-alueiden suojelu tulisi määräytyä nykyisen suojelupäätöksen mukaisesti.

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on uimahallina rakennus, jossa on merkittävä energiankulutus. Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa eri ratkaisuin. Vesiliikuntakeskuksessa on mm. suuret ikkunapinta-alat, jotka ovat merkittäviä energiatehokkuuden kannalta. Suojelupäätöksessä tulisi mahdollistaa energiatehokkuuden huomioiminen ja kehittäminen rakennuksen yleisilme säilyttäen.

AaltoAlvarin vuosittainen kävijämäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja saavuttanee lähivuosina 500 000 vuosittaisen kävijämäärän. Suojelupäätöksessä tulisi huomioida ja mahdollistaa AaltoAlvarin tulevat kehittämistarpeet. Kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen korjaustyöt etenevät niille Vesiliikuntakeskuksen osille, joita ei ole vielä peruskorjattu.

Vastine mediapankin hankinnasta tehtyyn hankintaoikaisuun

Kaupunginhallitus päätti jättää mediapankin hankinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen tutkimatta myöhässä saapuneena. Taustalla on Jyväskylän kaupungin tietohallintojohtajan päätös mediapankin hankinnasta Jyväskylän kaupungille. Hankinta kuuluu kansallisen kynnysarvon ylittäviin palveluhankintoihin. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 111 200 € sopimuskaudella.

Hankinnassa mukana ollut yritys toimitti hankinnasta oikaisuvaatimuksen Jyväskylän kaupungin kirjaamoon torstaina 21.4.2022, jolloin hankintalaissa säädetty 14 päivän määräaika hankintaoikaisun tekemiselle on edellä lausutun perusteella päättynyt. Koska valitus saapui kaupungille myöhässä, se jätettiin tutkimatta.

------

Monetra Keski-Suomi Oy:n ja Mustankorkea Oy:n yhtiökokousasiat sekä kokouksessa käsitelty eron myöntäminen luottamustehtävistä hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167

Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501