Hyppää pääsisältöön

28.3.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisäselvityksistä koskien valtatie 4:n parantamisesta välillä Ahonlaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä. Kaupunginhallitus antaa ELY-keskukselle pyydetyn lausunnon selvitysten valmistuttua.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson


Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat kokouksessaan tilinpäätöksen ja jättivät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Tilinpäätös on vahvasti ylijäämäinen. Ylijäämää kertyi yli 70 miljoonaa euroa ja kaupungin lainakanta pieneni 30 miljoonalla eurolla. Kaupungin hyvän tuloksen taustalla vaikutti kaupungin tytäryhtiön Education Facilities Oy:n osittainen myynti. Syksyllä toteutetulla kaupalla saavutettiin noin 87,3 miljoonan euron tuotto kaupungille.

Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Lausunto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtatien 4 (Rantaväylä) parantamisesta välillä Aholaidan eritasoliittymä - Lohikosken eritasoliittymä

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun pohjaesityksen koskien valtatien 4 tiesuunnitelmaa välillä Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä. 

Kaupunginhallitus totesi, että tavoite Valtatien 4 TEN-T tasoisesta parantamisesta Jyväskylän keskeisenä väylänä on tärkeä, kannatettava ja kaupungin edun mukainen. Laaditun tiesuunnitelman vaikutukset Jyväskylän kaupungille ovat merkittävät. Kantakaupungin, Kankaan, Tourulan ja Seppälän kehittämistä tulee viedä eteenpäin. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan erityisesti Kankaan ja Seppälän alueelle kohdistuvat liikenteelliset vaikutukset ja niiden ratkaisut vaativat tarkempaa selvittämistä.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan valtatien 4 maankäytön ja liikenteen suunnittelua välillä Aholaita-Lohikoski tulee viedä eteenpäin kuitenkin vielä vaihtoehtoja tutkien ja tarkentaen. Tourulan yritysten saavutettavuudesta on huolehdittava. Suunnitelmia tulee tehdä yhteistyössä yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa Seppälän Vasarakadulla, Kankaalla ja Tourulassa.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä vielä tässä vaiheessa ole edellytyksiä lausunnon antamiseen. Ennen Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaisen lausunnon antamista kaupunki haluaa vielä selvittää Tourulan nykyiseen eritasoliittymään tukeutuvaa vaihtoehtoa siten, että myös valtatien TEN-T-tasoisen parantamisen ehdot täyttyvät. Vaihtoehtoiset selvitykset tullaan asettamaan julkisesti nähtäville siten, että osalliset voivat hahmottaa liikenneverkon kokonaisuuden ja reittien muuttumisen.

Mikäli Tourulan eritasoon tukeutuva vaihtoehto voidaan osoittaa toimivaksi, kaupungilla on valmius omien yleis- ja asemakaavojensa muuttamiseen.

Kaupunginhallitus antaa ELY-keskukselle pyydetyn lausunnon selvitysten valmistuttua.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta 

Kaupunginhallitus antoi työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnon mukaan lakiuudistus selkeyttää tehtäväjaon ja vastuutehtävät hyvinvointialueen ja kunnan välillä. Tärkeää on se, että hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyö sekä asiakasprosessit tulee olemaan erittäin selkeät, niin että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen katkeamattoman palvelun.  

Tarkennettavaakin lakiluonnoksessa kuitenkin mukaan on. Esimerkiksi kotoutumista edistävässä laissa ei ole otettu kantaa perheyhdistämis-prosessiin. Kaupunki muistuttaakin, että vastuujaot on syytä määritellä selkeästi asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta perheenyhdistämisen vaativassa prosessissa. Yhdyspintojen ja asiakasprosessien selkeyttämisellä varmistetaan kunnan ja hyvinvointialueen sujuva yhteistyö.

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.-31.12.2022

Kaupunginhallitus päätti, että syksyn iltakoulut ja kokoukset pidetään 15.8. alkaen maanantaisin kello 14.00 alkaen. Kokouksia tai iltakouluja ei pidetä viikolla 42 (syysloma) eikä viikolla 52. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. 

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluun liittyvä seminaari pidetään 10.-11.11. Lisäksi kaupunginhallitus pitää seminaarin 12.9. klo 12-16. 

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.-31.12.2022

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuuston kokoukset pidetään 29.8., 26.9., 31.10., 7.11., 28.11. ja 12.12.2022 kello 18 alkaen. Valtuuston seminaareja pidetään maanantaisin kello 17.00 alkaen 10.10. ja 14.11. Lisäksi valtuustolla on kaksipäiväinen seminaari 5.-6.9.2022. 

Sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet vuosille 2022–2025

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminnan painopisteet vuosille 2022–2025. Ensimmäinen painopiste on hyvän hallinnon toteuttaminen, joka tarkoittaa mm. hankintojen lainmukaisuuden ja sopimuksenhallinnan valvontaa sekä mm. kaupungin oman toiminnan avoimuuden tarkastelua. Toinen painopistealue on tulevaisuuden ennakointi, jossa tarkastellaan  hyvinvointialueuudistuksen valmistelua ja siihen liittyen kaupungin oman toiminnan uudelleen järjestelyä. Kolmas painopiste on tiedon hallittavuus, riittävyys, oikeellisuus, eheys ja käytettävyys, jossa tarkastellaan mm. kaupungin tietoturva ja -suoja-asioita. 

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea tavoitteiden saavuttamista, toiminnan tuloksellisuutta ja lainmukaisuutta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumista. Neljäs painopiste on varautuminen ja valmius, jossa tarkastellaan mm. kaupungin jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua sekä palveluiden turvaamista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

_____________

Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaedustajan nimeäminen hyväksyttiin kokouksen esityslistan mukaisesti samoin kuin Jyväs-Parkki Oy:n yhtiökokouksen asiat. Jyväs-Parkki Oy:n hallitukseen esitetään nykyisiä jäseniä, jotka ovat luettavissa kokouksen esityslistalta. 

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: