Hyppää pääsisältöön

17.1.2022

Jyväskylän kaupunginhallitus hylkäsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Hipposta koskevan oikaisuvaatimuksen.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien Jyväskylän Hippos Ky:n ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakas- ja yhtiösopimuksen muuttamista

Kaupunginhallitus päätti hylätä Jyväskylän Hippos Ky:tä ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakas- ja yhtiösopimusta koskevan oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus lisäsi päätökseen kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti huomiot siitä, että kaupunginhallitus käyttää omistajaohjauksen toimivaltaa kaikissa Hippos-hankkeeseen liittyvissä yhtiöissä, joissa Jyväskylän kaupungilla on osakeomistusta. Hankkeen käynnistyessä Tilapalvelun roolia kiinteistökysymysten osalta vahvistetaan. Lisäksi hankkeen käynnistyessä kaupunginhallitukselle valmistellaan erillisenä asiana Hippoksen alueen kehittämistä seuraavan yhteistyöryhmän perustaminen.

Taustalla on oikaisuvaatimus koskien kaupunginhallituksen joulukuussa käsittelemää Jyväskylän Hippos Ky:n ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakas- ja yhtiösopimusta. Oikaisuvaatimuksessa päätöstä vaaditaan mm. kumottavaksi kuntalain vastaisena, sillä sen nähdään sisältävän valtiotukisäännösten rikkomuksia. 

Kaupunginhallituksen antamassa vastauksessa todetaan, että perusteet kohdistuvat merkittäviltä osin aiemmin tehtyihin Hippos-hankkeen periaateratkaisuihin ja muihin kaupungilla tehtyihin päätöksiin, jotka ovat jo saaneet lainvoiman. Kaupunginvaltuusto on aiemmissa päätöksissään ottanut kantaa myös valtiontukeen. Hankkeen ei ole katsottu vääristävän tai uhkaavan vääristää kilpailua eikä vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Hippos-hanke on Jyväskylän keskeisimmän ja suurimman liikuntapaikan public-private partnership -uudistamishanke. Hankkeen taustalla on käyttöikänsä päähän tulevat kaupungin nykyiset liikuntatilat Hippoksella, jotka edellyttävät mittavia liikuntatilainvestointeja lähitulevaisuudessa. Kaupunki on arvioinut Hippos-hankkeen tarkoituksenmukaiseksi ja kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi tavaksi toteuttaa liikuntalain mukaiset velvoitteet liikuntatilojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä suhteessa siihen vaihtoehtoon, että liikuntatilat rakennettaisiin kaupungin omana investointina. Kokonaisuus sisältää myös Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimustiloja, toimistotiloja yrityksille sekä kaupallisia tiloja. Hankkeen rakentamisen verotulot ja suorat työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Työllisyysvaikutukset ovat yli 400 htv:tä ja rakentamisen aikaiset verotulot noin 10 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksessa todettiin, että tehty oikaisuvaatimus on jo aiheuttanut muutoksia Hippoksen rakentamisen aikatauluun. Epävarmuuden vuoksi massiivisen hankkeen rakentamisen käynnistysvaihe on keskeytetty ja odottaa tietoa siitä, valitetaanko asiasta hallinto-oikeuteen.

Lausunto koskien valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa toimitilojen vuokran määräytymisestä kunnan ja hyvinvointialueen välillä vuosien 2023-2026 aikana. Jyväskylän kaupunki esittää lausunnossaan mm., että maanarvo ja mahdollinen maanvuokra tulisi huomioida sopimuksessa erikseen eikä sisällyttää asetusluonnoksen mukaisesti rakennuksen tekniseen arvoon ja pääomavuokran korkoon (6%). Ylläpitovuokran tarkistus tulisi sitoa kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksiin asetusluonnoksen ehdottaman elinkustannusindeksin sijaan. Osakehuoneistojen osalta kunnan perimän kokonaisvuokran hyvinvointialueelta tulisi sisältää kiinteistöyhtiön perimät pääoma- ja ylläpitovastikkeet sekä hallintokulukorvauksen, joka lasketaan asetuksessa määriteltävänä prosenttiosuutena vastikkeiden määrästä.

Hyvinvointialueita koskevan voimaanpanolain mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sote- sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa vähintään 31.12.2025 saakka. Voimaanpanolain mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevan toimitilan kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä annetaan nyt luonnosvaiheessa olevalla valtioneuvoston asetuksella.

Mia Puolimatkan (kd.) ja Tapio Puolimatkan (kd.) ym valtuutettujen valtuustoaloite: Vanhempien osallistaminen lasten informoidun rokotesuostumuksen todentamiseksi

Kaupunginhallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien vanhempien osallistamista lasten informoidun rokotesuostumuksen todentamiseksi. Hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi. 

Käsittelyssä olleessa valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin terveysviranomaiset laativat kiireellisesti lasten ja nuorten rokotuksia varten suostumuslomakkeen, jonka avulla varmistetaan lapsen ja hänen vanhempiensa kirjallinen suostumus rokotuksiin. Aloitteeseen laaditussa vastauksessa todetaan, että kouluilla tapahtuneessa koronarokotustoiminnassa on noudatettu kansallisia ja alueellisia ohjeistuksia. Huoltajia ja rokotettavia on informoitu Wilma-viestien avulla. Rokotettaville on tarjottu myös mahdollisuus keskusteluun kouluterveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

Koulujen rehtorin kautta on mennyt tieto Wilma-viestinä vanhemmille ja yläkouluikäisistä myös oppilaille itselleen. Wilma-viestejä on lähetetty yhteensä kolme. Ensimmäisessä Wilma-viestissä on kerrottu yleisesti koronarokotusten alkamisesta kouluissa, jotta vanhemmat ja rokotettavat osaavat varautua tulevaan asiaan. Toinen Wilma-viesti on ollut informatiivinen viesti, jossa on kerrottu koronarokotuksesta 12-15 -vuotiailla Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ohjaaman tiedon pohjalta. Viestissä on ollut ohjeistus siitä, kuinka toimia tilanteessa, jossa huoltajat eivät halua rokotusta lapselleen tai rokotettava itse kieltäytyy. Kolmannessa Wilma-viestissä on kerrottu koulukohtainen rokotuspäivämäärä sekä mainittu rokotuslupaan liittyvä asia. Perheitä on ohjattu Wilma-viestissä keskustelemaan yhdessä rokotuksista.

Kouluilla kiertävät rokottajat ovat käyneet jokaisen rokotukselle tulevan nuoren kanssa läpi sen, onko kotona juteltu rokotuksesta. Mikäli rokotukselle tulleella nuorella on ollut merkittynä huoltajan rokotuskielto, mutta nuori on itse halunnut rokotteen, on ensisijainen ohje ollut jutella kotona vielä asiasta ja varata yhdessä vanhemman kanssa aika koronarokotusasemalle. 

Keskustelun aikana Kaisa Garedew esitti vastauksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi. 

______________________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan muutoksia vaalilautakunnan kokoonpanoon ja nimesi Jyväskylän Rintamamiesveteraanien asuntosäätiö sr:n hallitukseen Mauno Harjun (Vihr.), Mimori Fellman-Närhen (PS) ja Jari Tuukkasen (Kesk.) toimintakaudelle 2022–2023. Asuntosäätiön hallitukseen nimettiin lisäksi Rintamaveteraanien Keski-Suomen piirin hallituksen esittämistä henkilöistä Lauri Lehtinen ja Pasi Kapanen.

Lisätietoja: 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin p. 0400 778 779
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jari Colliander, p. 040 740 1850
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: