Hyppää pääsisältöön

24.5.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, ettei se ryhdy toimenpiteisiin Teemu Torssosen epäillyssä rikollisessa menettelyssä luottamustoimen ulkopuolella. Lisäksi hallitus käsitteli osaltaan tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen tietoja. 
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä vastuullisen tilintarkastajan raportti vuoden 2020 tilintarkastuksista

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille. Asia etenee seuraavaksi valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi vastuullisen tilintarkastajan raportin vuoden 2020 tilintarkastuksista. 

Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös oli koronakriisin keskellä merkittävästi ennakoitua parempi. Tilikauden ylijäämä oli yhteensä 16,4 miljoonaa euroa ja kaupungin lainakanta pieneni 24,1 miljoonaa. Kaupungin ylijäämäkertymä kasvoi antaen siten puskuria talouteen. 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Hallintosäännön tarkistaminen 1.6.2021 alkaen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön täsmennyksen koskien kuntouttavaa työtoimintaa. Taustalla on 1.3.2021 käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu, jonka myötä toimivalta-asioita työllisyyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden välillä on syytä selkeyttää palveluiden myöntämisen helpottamiseksi.  Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan palvelua, jonka tarkoituksena on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. 

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on Jyväskylässä ollut ensisijaisesti työllisyyspalveluiden vastuulla. Hallintosäännön muutoksen myötä kuntouttavaan työtoimintaan voidaan jatkossa ohjata sekä työllisyys- että sosiaalipalveluista ja päätöksenteko-oikeus on kummallakin taholla. Näin kuntouttavaa työtoimintaa voidaan käyttää laajasti työnhakija-asiakkaiden palvelussa, millä on myönteisiä vaikutuksia myös kaupungin työmarkkinatukikustannuksiin. Hallintosäännön muutoksella määritellään myös, että kuntouttavaa työtoimintaa koskevista päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöasiainjaostossa.

Epäilty rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ryhdy toimenpiteisiin koskien valtuutettu Teemu Torssosen epäiltyä rikollista menettelyä luottamustoimen ulkopuolella. Perusteluissaan kaupunginhallitus totesi, että jatkotoimenpiteille ei ole tarvetta valtuustokauden ollessa lopuillaan. Valtuuston kokouksia on kuluvalla kaudella jäljellä enää 2 ja valtuustokausi päättyy 31.7.2021.

Asian käsittelyn taustalla on kaupungin 13.4.2021 saama tieto siitä, että Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuutettu Teemu Torssosta vastaan on nostettu syytteet asioissa, joissa rikosnimikkeinä ovat laiton uhkaus, törkeä pahoinpitely, ampuma-aserikos ja lievä ampuma-aserikos. Alkuperäisen tiedon mukaan syytteitä oli tarkoitus käsitellä käräjäoikeudessa 19.5.2021. 

Viranomaisen asiakirjoista perittävät maksut

Kaupunginhallitus hyväksyi määräykset viranomaisten asiakirjoista ja toimenpiteistä perittävien maksujen perusteista. Perusteet tulevat voimaan 1.7.2021. Aiempi päätös taksoista oli tehty vuonna 2014. 

Julkisuuslaissa annetaan määräyksen viranomaisen asiakirjojen antamisesta perittävistä maksuista. Julkisuuslain 34 §:n nojalla tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Poikkeuksena maksuttomuudesta ovat tilanteet, joissa pyydetty asiakirja ei ole yksilöitävissä ja tiedon kokoamiseen ja löytämiseen joudutaan käyttämään ylimääräistä aikaa. Tällöin kaupunki voi periä tiedon hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan maksun. Asiakirjoista perittävät maksut eivät kuitenkaan saa missään tilanteessa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista. Maksutasot ovat alemmat kuin vuoden 2014 taksoissa ollen: 

-    Taso 0 = alle 1 tunti ei maksua
-    Taso 1 = 1-3 tuntia 80,00 € 
-    Taso 2 = 3-5 tuntia 120,00 €
-    Taso 3 = yli 5 tuntia 200,00 € +10 € jokaiselta alkavalta lisätunnilta alkaen kuudennesta työtunnista.

Lisäksi määräyksissä on mm. tehty kopioiden ja tulosteiden hinnoitteluun kohtuullinen korotus (esimerkiksi A4 osalta korotus 0,20 €/sivu) ja sivukohtaiselle hinnoittelulle on asetettu asiakirjakohtainen enimmäismäärä. Tieteellistä tutkimusta varten annettavasta asiakirjasta ja tiedon esille hakemisesta perittävä maksu on 50% pienempi kuin mitä tiedonhausta periaatteiden mukaisesti muutoin perittäisiin. 

Jyväskylän kaupungin lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi kaudelle 2021-2027

Kaupunginhallitus antoi sisäministeriölle lausunnon luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmasta kaudelle 2021-2027.  

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta voidaan avustaa toimenpiteitä, jotka koskevat turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiä, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja osallisuutta sekä laittoman muuttoliikkeen torjuntaa, paluuta ja uudelleenkotouttamista. Euroopan komission alustava arvio Suomen ohjelmaan tulevasta rahoituksesta on 67,9 miljoona euroa. Arvio ei sisällä ohjelmakauden väliarvioinnin yhteydessä (2024) mahdollisesti saatavia lisäosuuksia.

Jyväskylän kaupunki nostaa lausunnossaan esille sellaisia rahaston toimia ja tulostavoitteita, joilla on kaupungin palveluiden järjestämisvelvollisuuksiin liittyviä selkeitä rajapintoja, tai ko. asia on muutoin huomattu paikallisesti ajankohtaiseksi.

Jyväskylän kaupunki esittää lausunnossaan, että ensimmäisten oleskelulupien lisäksi rahoituksessa huomioidaan myös jatko-oleskelulupien hakemisprosessien sujuvoittaminen. Poliisin lopetettua jatkolupahakemusten käsittelyn, maahanmuuttajat ovat matkustaneet Jyväskylästä esim. Kuopioon, Tampereelle tai Helsinkiin Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen jatko-oleskelulupaansa liittyvissä asioissa. Esimerkiksi kasvun ja oppimisen palveluissa tämä näkyy oppilaiden poissaoloina valmistavasta opetuksesta. Lukuisat poissaolot tekevät opetukseen osallistumisesta katkonaisen. Matkustaminen ja sen järjestelyt jatko-oleskelulupa-asioissa etenkin kolmannen maan kansalaisten osalta työllistävät myös laajasti muita palveluita, esim. sosiaaliohjausta sosiaalipalveluissa. 

Jyväskylän kaupunki pitää lausunnossaan hyvänä, että Talent Boost -toimenpideohjelmaan ohella ohjelmaluonnoksessa on tunnistettu kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoimatarve, joka edellyttää monenlaista osaamista erilaisissa töissä. Tarve ei siten ole pelkästään korkeasti koulutetuissa osaajissa, joista Talent Boost -toimenpideohjelma enemmän tunnetaan. Lisäksi lausunnossa esitetään huomiota mm. oman äidinkielen opetuksen asemaan ja koti-kouluyhteistyöhön. 

Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutos sekä tonttijaon ja rakentamistapaohjeen hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutos sekä tonttijaon ja rakentamistapaohjeen hyväksyminen asemakaavan yhteydessä hyväksytään. Alue sijaitsee Seminaarinmäellä ruutukaava-alueen lounaispuolella.

Yksityiset maanomistajat ovat hakeneet Seminaarinmäen pientaloalueen korttelin 68 tonteille 13, 16, 17 ja 18 asemakaavan muutosta, jossa tutkitaan kiinteistöille uutta käyttöä ja tarkistetaan lisärakentamisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioon ottaen. Tontti 11 on aina ollut vain asuinkäytössä, ja sen yksityisten omistajien tavoitteena on asemakaavan käyttötarkoituksen palauttaminen alkuperäiseksi. Kaupungin omistaman Lounaispuiston asemakaava on päivittämisen tarpeessa mm. kiinteistörajojen ja puistossa sijaitsevien rakennusten osalta. Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea elävän kulttuuriympäristön kehittämistä. Alueen ainutlaatuisuuden vuoksi kaupunki laatii koko korttelista 68 kokonaisselvityksen kaavoituksen pohjaksi.

Seminaarinmäen asuinalueeseen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluva kortteli 68 on kaupungin ainoa 1900-luvun alusta oleva ehjä kokonaisuus. Alueen alkuperäisiin suunnitelmiin ovat vaikuttaneet puutarhakaupunkiaatteen ihanteet vastakohtana ahtaalle ruutukaavakaupungille. Alue on pääosin rakentunut sen mukaisesti erillistalojen muodostamaksi väljäksi ja vehreäksi huvilakaupunginosaksi. Kaava-alueen rakennuksia ovat Rehtoraatti eli entinen kruunun viljamakasiini, Parviaisen talo, Beckerin talo, Kirjailijatalo, Heinosen talo ja Juomatehdas. Lounaispuisto on yksi keskustan tärkeimmistä puistoista ja tapahtumapaikoista, jonka erikoisuus on esiintymislava katsomoineen.

________________________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessa muutoksia vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoonpanoihin ja päätti järjestää kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Jyväskylän koulutusyhtymä Gradian yhtymävaltuuston kokouksen asioista annettiin kaupungin edustajille ohje, että ne hyväksytään esitetyssä muodossa.

Lisätietoja (tavoitettavissa n. kello 16.00):
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

 

Asiasanat: