Hyppää pääsisältöön

10.5.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. jätepoliittisen ohjelman ja laajan hyvinvointikertomuksen.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Jätepoliittinen ohjelma ”Jätteetön Jyvässeutu 2030” etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan Jyvässeudun jätepoliittisen ohjelman. Jätepoliittisessa ohjelmassa visioidaan jätteetöntä Jyvässeutua vuoteen 2030 mennessä.  Visiota kohti edetään neljän tavoitteen avulla. Tavoitteet ovat jätteen synnyn vähentäminen, kierrätysasteen parantaminen, asukaslähtöiset palvelut sekä yhteistyö. Tavoitteille on asetettu mittarit, joilla tavoitteen saavuttamista voidaan seurata. 

Jätteen määrää pyritään ohjelman myötä vähentäminen kaikessa toiminnassa siten, ettei jätettä edes syntyisi kierrätettäväksi. Jätteen synnyn vähentämiseen pyritään muun muassa edistämällä yhteiskäyttöä ja lainauskulttuuria, ottamalla huomioon ympäristökriteerit kuntien hankinnoissa, lisäämällä hävikkiruuan myyntiä kuntien toimipisteissä sekä lisäämällä jäteneuvontaa perusopetukseen. 

Toinen keskeinen tavoite on kierrätysasteen parantaminen. Jyvässeudulla pyritään pääsemään valtakunnalliseen tavoitteeseen, joka on 60 prosenttia. Toimenpiteinä on mm. tekstiilijätteen keräys, joka alkaa viimeistään vuoden 2023 aikana. Muovipakkausten keräystä lisätään jo kuluvan vuoden aikana, kun vähintään 5 huoneiston kiinteistöjä velvoitetaan hankkimaan oma astia muovipakkausjätteelle. 

Ohjelman tavoitteessa mainitaan myös asukaslähtöisyys, jota parannetaan mm. välittämällä asukkaille tietoa siitä, mitä jätteille tapahtuu keräyksen jälkeen ja siten lisäämällä lajittelun merkityksellisyyttä. Palveluita kehitetään myös sähköisillä palvelukanavilla, tarkastelemalla keräysverkostoa ja kokeilemalla erilaisia keräysmenetelmiä. Asukkaiden lajittelun helpottamiseksi etsitään myös suunnitteluratkaisuja keittiöiden jätetiloihin erityisesti kuntien omissa uudis- ja remonttikohteissa. 

Jätepoliittista ohjelmaa on valmisteltu Jyväskylän seudun jätelautakunnassa, jossa on edustajat Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kunnista. Ohjelma koskee kaikkien kuntien toimintaa ja siten se viedään hyväksyttäväksi kuntien valtuustoihin. 

Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointikertomuksen ja vie sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle. Hyvinvointikertomus kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin edistämiseen käytettyjen voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. 

Nyt laadittu hyvinvointikertomus osoittaa, että kuluvalla valtuustokaudella on tehty toimenpiteitä mm. asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Erityisesti nuorten palveluihin on panostettu laajasti. Palvelujen ohjelmallinen ja ilmiölähtöinen kehittäminen, asukkaiden osallisuus ja tiedolla johtaminen ovat edistyneet kaikilla toimialoilla. Samalla kuitenkin eriarvoisuus on lisääntynyt ja mielenterveyteen liittyvät pulmat ovat yleistyneet kaikissa ikäryhmissä. 

Hyvinvointikertomusta on käsitelty laajasti kaupungin eri toimielimissä ja ne ovat esittäneet omia näkemyksiään jatkovalmistelua varten. Palautteen ja kerättyjen tietojen pohjalta tullaan laatimaan hyvinvointisuunnitelma, jonka hyväksyy uusi valtuusto syksyllä 2021. Suunnitelman painopisteiksi nousee mm. eriarvoisuuden vähentäminen, yhdenvertaisuuden vahvistaminen, vahvojen peruspalvelujen takaaminen, mielen hyvinvoinnin edistäminen ja tiedolla johtamisen edelleen kehittäminen.  

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: