Hyppää pääsisältöön

19.4.2021

Kaupunginhallitus otti pöydältä käsiteltäväkseen Teemu Torssosta koskevat rikossyytteet ja päätti kuulla valtuutettu Torssosta asiassa. Lisäksi hallitus hyväksyi myös uudelleen vaalilautakuntien kokoonpanot ja kylätaloja koskevan kuntalaisaloitteen.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Epäilty rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella

Kaupungin tietoon on 13.4.2021 tullut, että Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuutettu Teemu Torssosta vastaan on nostettu syytteet asioissa, joissa rikosnimikkeinä ovat laiton uhkaus, törkeä pahoinpitely, ampuma-aserikos ja lievä ampuma-aserikos. Syytteitä käsitellään kaupungin saaman tiedon mukaan käräjäoikeudessa 19.5.2021. Kaupunginhallitus otti asian kokouksessa pöydältä käsiteltäväksi ja päätti kuulla kaupunginvaltuutettu Teemu Torssosta asiassa. Torssoselle varataan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä kaikista asian ratkaisuun vaikuttavista seikoista 30.4.2021 mennessä. 

Kuntalain 86 §:n 1 momentissa säädetään, että mikäli luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Ennen asian ratkaisemista asianosaiselle on hallintolain mukaan varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Kuulemisen suorittaa kaupunginhallitus. 

Jos luottamushenkilö itse kuntalain 86 §:n mukaisessa tilanteessa ilmoittaa vetäytyvänsä luottamustoimen hoitamisesta, ei valtuuston ole tarpeen tehdä erillistä päätöstä luottamustoimesta pidättämisestä oikeudenkäynnin ajaksi. Kaupunginvaltuutettu Torssoseen on oltu tähän liittyen yhteydessä puhelimitse 19.4.2021. Kokouksen alkuun mennessä kaupungin tietoon ei ole tullut ilmoitusta luottamustoimen hoitamisesta vetäytymisestä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten 

Kaupunginhallitus päätti asettaa kuusi (6) vaalitoimikuntaa sekä valitsi sekä vaalilautakuntiin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet vuoden 2021 kuntavaaleja varten. Uudelleen tehdyn päätöksen taustalla on kuntavaalien siirtyminen koronapandemian vuoksi. Eduskunta on päättänyt siirtää kuntavaalien 2021 ajankohtaa siten, että ennakkoäänestysaika on kotimaassa 26.5.-8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. 

Koronapandemian vuoksi kuntavaalit toimitetaan poikkeavissa olosuhteissa. Koronapandemia saattaa vaarantaa vaalilautakuntien tai vaalitoimikuntien päätösvaltaisuuden saavuttamisen ja/tai toiminnan sujuvuuden sairastumisten tai karanteenipäätösten johdosta. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien toiminta tulee turvata myös poikkeavissa olosuhteissa. Tästä johtuen hallitus päätti myös, että vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäseniä ja varajäseniä voidaan mahdollisuuksien mukaan määrätä siirtymään toimimaan kaupungin toisessa vaalilautakunnassa tai vaalitoimikunnassa.

Tuulikki Väliniemen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylään kylätaloja

Kaupunginhallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Jyväskylän kylätaloja ja päätti ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Tuulikki Väliniemi (SDP) ja 18 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylässä lisätään strategian mukaista asukkaiden osallisuutta siirtymällä kylätaloaikaan vuonna 2020 niin, että mahdollisimman monelta asuinalueelta etsitään asukastyöhön sopivat toimitilat, eli kylätalot, joiden käyttökustannuksista huolehtii kaupunki ja toiminnasta paikalliset järjestöt

Vastauksessa todetaan, että kylätaloille ei ole olemassa tarkkaa määritelmää. Niille on kuitenkin leimallista yleishyödyllisyys ja yhteisöllisyys. Yhdellätoista Jyväskylä 14:stä suuralueesta sijaitsee vähintään yksi kylätalo. Lisäksi jokaisella suuralueella on kaupungin ylläpitämiä tiloja (esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja), joissa on vapaita aikoja kansalaistoiminnan käyttöön. 

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan edistää monin eri tavoin toiminnan, tapahtumien ja myös juuri tilojen avulla. On tärkeää, että jokaiselta asuinalueelta löytyy tiloja toteuttaa yhteisöllisyyttä ja edistää osallisuutta. Jyväskylän kaupungilla ollaan avaamassa kaksi lähitaloa: Kortteli Klubi (aiemmalta nimeltä Kylätupa) Keskustaan ja Piippurannan Klubi Kankaalle. Näissä tiloissa järjestöt ja asukkaat voivat järjestää avoimia tai omalle toiminnalle tarkoitettuja tilaisuuksia. Lähiöohjelman myötä myös Huhtasuolle avattiin maaliskuun alussa yhteispalvelupiste, joka on kansalaistoiminnan käytössä. 

Nyt avattavat Lähitalot tulevat osoittamaan lähitalo-toiminnan tarpeellisuuden ja talojen toimintaperiaate istuu myös hyvin Kylätalo-aloitteen ajatusmaailmaan. Asuinalueiden toimijoille on em. tiloja markkinoitava ja seurattava löytävätkö asukkaat lähitalot, hyötyvätkö järjestöt niiden olemassaolosta ja lisääntyykö osallisuus Jyväskylässä. Jos tulokset ovat positiivisia, on hyvä pohtia, voidaanko toimintaa laajentaa. 

Aloitteen mukaisten uusien kylätalojen perustaminen eri asuinalueille vaatii lisää määrärahoja kaupungin talousarvioon ja tällainen linjaus on seuraavan kerran harkittavissa syksyllä vuoden 2022 talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä.
_____________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanoon.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: