Hyppää pääsisältöön

29.3.2021

Kaupunginhallitus allekirjoitti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen tulos on koronavuonna merkittävästi ennakoitua parempi. Lisäksi hallitus hyväksyi Vaajakosken kirjasto-liikuntarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat kokouksessa tilinpäätöksen ja jättivät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilinpäätös on kaupungin kannalta merkittävästi ennakoitua parempi. Kaupungin vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on yhteensä 16,4 miljoonaa euroa ja kaupungin lainakanta pienenee 24,1 miljoonaa. 

Kaupunginhallituksen allekirjoittama tilinpäätös etenee seuraavaksi tarkastuslautakunnan valmisteluun, josta se etenee valtuuston käsiteltäväksi. Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä on luettavissa sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi/tilinpaatos-2020  

Vaajakosken kirjasto-liikuntarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi Vaajakosken kirjasto-liikuntarakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman sekä sen kustannukset, jotka ovat 9 382 000 € (alv 0). Vaajakosken kirjasto-liikuntarakennus sisältää kaksi eri rakennuskokonaisuutta, jotka sijaitsevat samalla tontilla. Rakennukset on rakennettu eri aikaan. Liikuntarakennus valmistui vuonna 1984 ja kirjasto-kansalaisopisto vuonna 1987. 

Kirjastokansalaisopiston päätyyn Vaajakoskella peruskorjattiin vuonna 2016 tilat nuorisopalveluille. Tiloiltaan pienentyneeseen kirjastoon tehtiin samalla toiminnallisia muutostöitä. Nyt hyväksytty hankesuunnitelma on jatkoa vuoden 2016 peruskorjaus- ja muutostöille. Kirjastossa, kansalaisopistossa ja liikuntarakennuksessa tehdään sekä teknisiä korjaustöitä että toiminnallisia muutostöitä. Kirjaston muutos- ja korjaustöillä varmistetaan kirjaston laajat aukioloajat ja omatoimikirjaston sujuva toiminta sekä lisätään tilojen ulkopuolista käyttöä sekä yhteiskäyttöä. 

Kansalaisopiston tiloissa tehtävät muutostyöt mahdollistavat laajemman kurssitarjonnan ja käyttöasteen noston. Etenkin musiikkitiloissa parannetaan liikuntaesteisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia. Liikuntarakennuksessa teknisillä parannuksilla ja tilojen muutostöillä mahdollistetaan nykyisinkin tehokkaassa käytössä olevien tilojen monipuolisempi liikuntatarjonta.

Kirjaston rakentamistyöt tehdään kahdessa vaiheessa siten, että toiminta voi jatkua katkeamattomana korjaustöiden ajan. Kirjasto ei tarvitse varsinaiseen toimintaan väistötiloja. Kansalaisopiston työt pyritään ajoittamaan kesälle ja sellaiseen ajankohtaan, jolloin toiminnan katkoksesta olisi mahdollisimman vähän haittaa. Liikuntarakennuksen rakentamistyöt pyritään myös ajoittamaan mahdollisimman sopivaan ajankohtaan siten, että haitta toiminnalle jää mahdollisimman vähäiseksi. Rakennustöiden vaiheistukset tarkentuvat varsinaisen suunnittelun aikana.

Hankkeen tavoitehintalaskelman mukainen kustannusarvio on 9 382 000 € (alv 0). Talonrakennuksen vuoden 2021 hyväksytyssä investointiohjelmassa on hankkeelle varattu rahoitusta 5 370 000 € vuosille 2021–2023. Jyväskylän kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen osaan talonrakennuksen investointiohjelma esitetään rahoituksesta puuttuva osa 4 012 000 € 

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen edistämiseksi

Kaupunginhallitus käsitteli vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien aurinkoenergian hyödyntämistä. Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vihreiden valtuustoryhmä esittää aloitteessaan aurinkoenergian hyödyntämistä ja huomioimista koko kaupungin ja kaupunkikonsernin tasolla. Aloitteessa nostetaan esille esimerkinomaisesti aurinkoenergian käyttöä edistäviä toimenpiteitä. Aloitteessa toivotaan, että kaupunki selvittää erilaiset tavat edistää ja hyödyntää aurinkoenergiaa. 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen todetaan, että kaupungin ja kaupunkikonsernin tasolla on tehty monenlaisia tarkasteluja ja toimenpiteitä aurinkoenergian hyödyntämiseksi. Toimijoiden tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä ja vähentää asumisen ja toimitilojen sähkön- ja lämmönkulutuksesta aiheutuneita päästöjä. Aurinkoenergian hyödyntämisen saralla tapahtuu paljon asioita myös markkinaehtoisesti, sillä aurinkopaneelien hinnat ovat tulleet alas ja niihin kohdistuu suuri kuluttajasuosio.

Kaavamääräysten ja tontinluovutusehtojen keskinäistä työnjakoa ja rajapintoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin vielä tarpeen kirkastaa. Kaavoituksen ilmastopilotin yhteydessä käynnistetään keskustelu tästä aihepiiristä, jotta rakennusten energiankäytön vähäpäästöisyyttä pystyttäisiin jatkossa ohjaamaan yhä tarkoituksenmukaisemmin.

Neuvonnalla on suuri merkitys erityisesti yksityishenkilöiden energiavalinnoissa. Kaupungilla on vielä työsarkaa neuvonnan kehittämisessä, jotta yksityishenkilöt ja yritykset saisivat tietoa ja asiantuntijuutta kaupungin taholta rakennusten energiavalintoihin. Aurinkoenergian hyödyntämisen ei tule kuitenkaan neuvonnassa korostua muiden energiaratkaisujen kustannuksella, vaan asiakkaat tarvitsevat neutraalia energianeuvontaa, joka vastaa heidän omiin tavoitteisiinsa ja lähtökohtiin.

Tulevaisuudessa energia-asioilla tulee olemaan entistä suurempi rooli kaavoituksessa, tontinluovutuksissa, rakennusluvituksessa ja hankesuunnittelussa. Tämä tulee lisäämään energia-asioiden asiantuntijuustarvetta. Energia-ala kehittyy nopeasti, ja myös kaupungin asiantuntijuuden pitää pysyä mukana tuossa kehityksessä. Energia-asiantuntijuuden vahvistaminen (koulutuksen ja lisäresurssien keinoin) on tulevaisuuden nyt jo tunnistettava kehitystarve. 

Liisa Kuparisen (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän koiraystävällisyyden kehittäminen

Kaupunginhallitus käsitteli valtuustoaloitteen koskien Jyväskylän koiraystävällisyyden kehittämistä ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Liisa Kuparinen ja 30 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 10.6.2019 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät Jyväskylän koiraystävällisyyden parantamista mm. tekemällä palvelutarvekartoitusta koiraharrastajille, lisäämällä kadunvarsiroska-astioita, varmistamalla Jyväsjärven koiranuittopaikan turvallisuutta ja mahdollistamalla koirien uittamisen rakentamattomilla rannoilla sekä luovuttamalla kaupungin kenttiä koiraharrastajien käyttöön. 

Vastauksessa todetaan, että koiraystävällisyyden edistäminen on Jyväskylässä huomioitu eritysesti viheralueiden pitkäntähtäimen suunnitelmassa (KymppiV) ja luontoliikuntaohjelmassa. Myös muita aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä on aloitettu ja jatketaan talouden sallimissa rajoissa. KymppiV:ssä koirapalveluita on tarkasteltu palveluverkkoajatuksella koko kaupungin tasolla. Määrittelyn perusteella on esitetty kolmen uuden koirapuiston perustamista lähivuosien aikana. Näistä Tikkakosken koirapuisto on jo rakentunut ja Vaajakosken sekä Keljonkankaan puistot odottavat rahoitusta. Koirapuistojen perustaminen pyritään toteuttamaan yhteistyössä koiraharrastajien kanssa, jolloin toteutus on tarpeiden mukainen sekä turvallinen. Lisäksi on tarkasteltu kenttiä, joissa koirien kouluttaminen olisi mahdollista. Liikenne- ja viherpalveluiden alueella lähiliikuntapaikkojen kenttien käyttö on maksutonta ja ne ovat kaikille avoimia.

Toinen koiraharrastamisen mahdollisuuksia parantava suunnitelma on Jyväskylän luontoliikuntaohjelma. Ohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti Jyväskylän kaupungin alueella olevia reitistöjä eri harrastajat huomioiden. Luontoliikuntaohjelmassa on suunnitelma tärkeimmistä kehitettävistä reitistöistä eri puolilla kaupunkia. Nämä reitistöt sopivat hyvin myös koiraharrastajille ympärivuotisesti. Parannuksia on jo tehty mm. Jyväsjärven koiranuittopaikan olosuhteiden parantamiseen puhdistamalla rannan maakerrostumia ja uusimalla niitä turvallisemmalla maa-aineksella. Uittopaikkaa huolletaan säännöllisesti, mutta valitettavasti se on usein ilkivallan kohteena ja erityisesti vesirajaan rikotut pullot ovat vaarallisia tassuille. 

Koirankakkapussitelineitä on pyritty lisäämään vilkkaimpien reittien varrelle samoin kuin roska-astioita. Tällä hetkellä roska-astioita on eri puolilla Jyväskylää noin 1100 kappaletta. Astioita lisätään talouden sallimissa rajoissa. Yksittäisen astian investointi on noin 500€ ja siihen liittyvä tyhjennyskulu on noin 200€ vuodessa. Astian elinkaari on noin 15 vuotta eli yhden astian kustannukset ovat noin 3000€. Astioita uusitaan vuosittain 50 kappaletta ja lisäyksiä tehdään erityisesti kevytväylien perusparannusten ja rakentamisen yhteydessä.
_____________

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi muutoksia vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokoonpanoon.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: