Hyppää pääsisältöön

15.3.2021

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarviomuutosta siten, että Hipposen pesäpallostadionin rakentamiseen lisätään investointimäärärahaa. Näin pesäpallostadionin rakentaminen voisi alkaa jo tulevana syksynä.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Kevään 2021 talousarviomuutokset

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2021 talousarvioon. Muutokset koostuvat pääosin niin sanotuista teknisistä muutoksista ja vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella tehtävistä investointien uudelleenbudjetoinneista. Lisäksi esitetään investointimäärärahan lisäystä Hippoksen pesäpallostadionin rakentamisen käynnistämiseksi. 

Taustalla on kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tekemä esitys siitä, että investointien määrärahaan lisätään kuluvalle vuodelle pesäpallostadionin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia varten 1.900.000 euroa.  Pesäpallostadionin suunnittelukustannukset ovat 200.000 euroa. Rakentamiskustannukset ovat arviolta 3.800.000 euroa, joista 1.700.000 euroa kohdistuu vuodelle 2021. Rakentamisen on tarkoitus alkaa heti suunnittelun valmistuttua alkusyksystä.  Tavoitteena on, että uusi pesäpallostadion olisi käytössä kesällä 2022.

Talousarviomuutokset sekä niiden vaikutukset kuluvan vuoden talousarvioon ovat kokonaisuudessaan luettavissa kokouksen esityslistalta. 

Kirsi Knuuttilan (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite talousarvion toiminnalliset tavoitteet edistämään vaikuttavuutta 

Kirsi Knuuttila ja 15 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 7.12.2020 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että tulevien vuosien talousarvioissa toiminnalliset tavoitteet asetetaan määrittämään ensisijaisesti haluttua vaikuttavuutta prosessin mittaamisen tai suoritemäärien sijaan. Tällöin tavoitteet ohjaavat johtamista oikeaan suuntaan ja osoittavat myös työntekijöille selvästi, mitä toiminnalla tavoitellaan. 

Vastauksessa todetaan, että myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota arviointikertomuksissaan. Toiminnallisten tavoitteiden asettamista sekä niiden seurantaa talousarviovuoden aikana onkin tarkoitus kehittää. Talouden vuosikellon mukaisesti talousarvion 2022 kehyspäätös ja laadintaohje annetaan 24.5.2021. Tässä yhteydessä toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ohjeistus päivitetään valtuustoaloitteen esiin nostamat asiakohdat huomioiden. Myös toimialojen ja lautakuntien on hyvä omassa talousarviovalmistelussaan kiinnittää entistä enemmän huomiota toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen ja niiden seurantaan sekä mitattavuuteen.

Kaupunginhallitus päätti saattaa annetun selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että valtuusto toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2020 osalta

Kaupunginhallitus kävi läpi keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2020 osalta ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Vuoden 2020 lopussa oli käsittelemättä 16 valtuustoaloitetta. Aloitteet koskivat mm. kaupungin tilojen vuokrauskäytänteitä, koiraystävällisyyden kehittämistä, koko kaupungin liikuntatapahtumaa, aurinkoenergian hyödyntämistä, asuntojen majoitustoimintaa, esteettömyysstrategiaa, kylätaloja, avointa päätöksentekokulttuuria, Hippoksen pesäpallostadionin nimeämistä jne. 

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita valtuusto tai kaupunginhallitus ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.

Valtuustoaloitteet ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjoilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat-ja-poytakirjat 

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2020

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisten vuonna 2020 tekemät aloitteet. Aloitteita tehtiin yhteensä 34 kappaletta ja niistä noin 20:n on vastattu virkamiesten toimesta. 

Kuntalaisaloitteiden aiheet vaihtelivat laajasti koskien mm. avoimen keskustelutilaisuuden järjestämistä Jyväskylän kaupungin vesiyhtiön yksityistämisestä, kaupallisten face to face -myyjien määrän rajoittamisesta keskusta-alueella sekä helikopterilentojen lopettamista rallien yhteydessä Kuokkalan siirtolapuutarha-alueen ja asutuksen vieressä. Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista jätettiin 31 aloitetta. Aiheena oli mm. nopeusrajoitukset, hidastetöyssyt, pyöräilyreitit, pysäköinnin ja opastusten parantaminen, nuorisotilat, diabeteksen hoito. 

Jätetyt kuntalaisaloitteet ja tähän mennessä annetut vastaukset ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta
_____________

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kutsuntalautakunnassa jatkaa vuoden 2021 ajan nykyiset jäsenet. Hallituksen edustajina Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien välisissä sopimusohjausneuvotteluissa 4.5.2021 ovat Meri Lumela, Juha Suonperä ja Eila Tiainen. 

Muut kokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: