Hyppää pääsisältöön

15.2.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Lisäksi hallitus tarkensi hallintosääntöön esittämiään kirjauksia.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 luonnoksesta ja sen vaikutusten arvioinnista

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta sekä sen vaikutusten arvioinnista. Kaupunginhallituksen mukaan suunnitelma näyttää Jyväskylän näkövinkkelistä pääosin valoisalta. Valtio tukee kuntien kestävän liikkumisen kehittämistoimia jatkossa merkittävästi aiempaa enemmän, mikä sopii kaupungin päämääriin kehittyä liikunnan pääkaupunkina ja kestävän liikkumisen edelläkävijänä. 

Suunnitelmakauden rahoituksen vahva kohdennus perusväylänpitoon parantaa mahdollisuuksia säilyttää Jyväskylän saavutettavuudelle ja sisäiselle liikenteelle tärkeät maantieyhteydet sekä radat sujuvina, turvallisina ja hyväkuntoisina. Suuriin investointihankkeisiin, kuten valtatien 4 kehittämiseen, käytettävissä oleva hankerahoitus säilyy kuitenkin pääosin nykytasolla aiempaa suuremmista tarpeista huolimatta.

Valtakunnallisen suunnitteluprosessin kehittämisellä tavoitellaan toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä. Prosessiin sisältyy paljon uusia elementtejä (liikennejärjestelmäanalyysi, suunnittelu ja investointiohjelma, hankearviointien ja sopimuksellisuuden kehittäminen), jotka luovat edellytyksiä sille, että hankkeet arvioidaan, priorisoidaan ja valitaan poliittiseen päätöksentekoon aiempaa vahvemmin tiedollisin ja vaikuttavuusperustein. Tämä on eduksi myös Jyväskylälle. 

Jyväskylän kaupungille suunnitelma konkretisoituu monin tavoin jo kuluvana vuonna, kun seuraavat prosessivaiheet tulevat osallistuttaviksi ja lausuttaviksi. Tärkeä vaihe on esimerkiksi suunnittelu- ja investointiohjelman valmistelu, johon kaupungin tavoitteet viedään osin olemassa oleviin tavoiteasiakirjoihin kirjattuina sekä kyseisen suunnitteluvaiheen yhteistyössä, vuorovaikutuksessa ja edunvalvonnassa. Myös erilaiset vuosittain haettavaksi tulevat tuet ja avustukset, kuten joukkoliikenteen valtiontuet, kävelyn ja pyöräilyn investointiavustukset, liikenneturvallisuusavustukset ja avustukset liityntäpysäköinnin rakentamiseen, näkyvät toiminnassa jatkossa entistä enemmän. 

Jyväskylän kaupungin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Periaatepäätöksen tiekartassa esitetään mm. malleja fossiilisten polttoaineiden korvaamisen edistämiseen. 

Kaupunginhallituksen  mukaan toimiva jakeluinfrastruktuuri on keskeinen tavoite uudistuvan teknologian hyödyntämiselle. Suunnittelun rahoitustuki ja suunnittelun ohjaus toimivat kannustimena järjestelmällisen jakeluverkoston toteutumiselle. Laadukkaaseen suunnitteluun kohdistuvan tukirahaosuuden määrän lisäämistä tulee kaupungin mukaan harkita, jotta jakeluverkosto tukee kunkin paikkakunnan tarpeita. 

Autokannan uudistamiseksi tiekartassa esitetään toimenpidettä puhtaiden ajoneuvo- ja palveluhankintojen direktiivin määrätietoisesta toteuttamisesta Suomessa. Direktiivin tarkoituksena on edistää ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojen osuutta julkisten organisaatioiden ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Lakiluonnoksessa esitetään myös kattavia toimia puhtaiden ajoneuvojen käyttämiselle julkisen sektorin osalta.

Jyväskylän kaupunki huomauttaa, että julkisille organisaatioille määritetään lailla velvoitteita hankkia tietyntyyppisiä ajoneuvoja ja palveluita, ottamatta kuitenkaan kantaa, miten esimerkiksi riittävä sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri toteutetaan tasapuolisesti kansallisella tasolla.

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus otti uudelleen käsiteltäväksi hallintosäännön 95 §:ä koskevan kirjauksen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kokouskutsua koskeva pykälän (95§) viimeinen kappale sekä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 §:n loppuosa muutetaan muotoon: ”Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity tiedotustarvetta, poistetaan ennen julkaisua.”

Kaupunginhallitus otti uudelleen käsiteltäväksi hallintosäännön 95 §:ä koskevan kirjauksen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kokouskutsua koskeva pykälän (95§) viimeinen kappale sekä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 6 §:n loppuosa muutetaan muotoon: ”Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity tiedotustarvetta, poistetaan ennen julkaisua.”

Aiempi ehdotus pykälän 95 täsmentämiseksi oli seuraava: ”Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedotustarvetta. Esittelijän ja puheenjohtajan yhteisellä ratkaisulla voidaan erityisestä syystä poistaa verkossa julkaistavalta esityslistalta yksittäinen kokousasia, johon ei liity erityistä tiedotuksellista tarvetta tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa valmistelijan harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaannin tarpeet.” Edellä mainitun tekstilisäyksen tavoitteena oli täydentää pykälää 95 kirjauksella, joka avaisi toimintatavan erityisissä tapauksissa.  Kirjaus koettiin kuitenkin epäselväksi sen suhteen, millä perusteilla kaupunki voi poistaa yksittäisen asian verkossa julkaistavalta esityslistalta. Käydyn keskustelun perusteella hallitus päätti tarkentaa tekstiä edelleen mahdollisimman yksiselitteiseen muotoon ennen asian valtuustokäsittelyä. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle muutosta sivistyslautakunnan tehtäviin. Sivistyslautakunnan tehtäviin esitetään lisättävän kohta, jonka mukaan lautakunta toimii oppivelvollisuuslain 14 §:n ja 15 §:n mukaisena valvontaviranomaisena. Muutoksen taustalla on uusi oppivelvollisuuslaki, joka astuu voimaan 1.8.2021 ja jonka vuoksi on syytä määritellä jo ennakoiden lain edellyttämät kunnan tehtävät.

Jari Colliander teki keskustelun aikana hallintosääntöön valtuuston toimivaltaa koskevan muutosesityksen. Collianderin ehdotuksen mukaan valtuuston tulisi päättää myös kaupungin taloudellisesti merkittävien tytäryhtiöiden osakkeiden ja liiketoiminnan myynnistä kaupunginhallituksen sijaan. Ehdotusta ei kuitenkaan kannatettu, joten se raukesi. 

_______________________

Kaupunginhallitus kävi myös läpi täydennyksiä ja muutoksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoissa. Pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Anna-Leena Sahindalille eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee Pentti Mäkinen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto myöntää Sahindalille eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudet varajäsenet em. toimielimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: