Hyppää pääsisältöön

10.2.2021

Lautakunta antoi selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä lausunnon Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaluonnoksesta.


Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2020

Kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti lautakunta antoi selvityksen vuoden 2020 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kaupunginhallitukselle. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuus on osa koko sivistyspalvelujen raporttia.

Riskienhallinnan vastuut ovat olleet sivistyspalveluissa toimivat. Vuonna 2020 toimialan tietoisuus riskienhallinnasta lisääntyi ja selkeys vastuista parantui entisestään. Normaalista vuodesta poiketen maaliskuusta alkaen arvioinnin painopiste siirtyi pandemiasta aiheutuviin riskeihin. Riskiarviointia ja suunnitelmia poikkeustilanteita varten tehtiin valtakunnallisiin, alueellisiin (AVI) ja paikallisiin ohjeistuksiin perustuen. 

Covid-19 lisäksi sivistyspalvelujen merkittävimmät riskit olivat turvattomuus ja uhkatilanteiden lisääntyminen palvelujen järjestämisessä ja uhka, että peruskorjausikäiset ja puutteelliset tilat määrittävät palvelutuotantoa. Lisäksi uhkana oli henkilöstöresurssien riittämättömyys sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät haasteet. 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluista raportissa todetaan muun muassa, että poikkeustilanteissa asiakas- ja henkilöturvallisuus (suojaus, siivous, turvavälit, rajoitetut kävijämäärät) käynnistyivät nopeasti ja lisäsivät turvallisuuden tunnetta. Peruskorjausikäisten ja puutteellisten tilojen vaikutus toiminnan sisältöön näkyi kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön kesälle 2020 suunniteltu nostolavojen ja pyörön korjaukset siirtyivät peruskorjauksen yhteyteen. Tämä aiheuttaa kevään 2021 esitystoiminnan ja harjoitusten uudelleen järjestelyjä ja aikataulumuutoksia. Liikuntapalveluissa uusittiin Hipposhallin lattiapinnat, kilpajäähallin kylmälaitteisto ja Hipposhallin alakertaa korjataan, jotta toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, ilman käyttö- ja turvallisuusriskejä.

Pandemiaan reagoinnin, kolmannesvuosiraporttien, sisäisen tarkastuksen raporttien ja itsearviointien sekä realisoituneiden tapahtumien ja suoritettujen toimenpiteiden perusteella sisäinen valvonta ja riskienhallinta on sivistyspalveluissa hyvällä tasolla. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen johdon näkemyksen mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuottivat kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Lausunto Valtion liikuntaneuvostolle Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaluonnoksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi kaupungin lausunnon Valtion liikuntaneuvostolle Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaluonnoksesta. Lausunnossa todetaan, että liikuntapaikkarakentamisen suunta asiakirjaluonnos on kattava kokonaisuus ja ottaa laajasti huomioon yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet sekä yhteiskunnan muutostekijät. Liikuntapaikkarakentamisen avustaminen on kunnille merkittävä tuki paikallisen liikuntapaikkaverkon ylläpitämiselle sekä uusien tarpeiden mukaisten liikuntapaikkojen rakentamiselle. Monipuolisia, eri kohderyhmät huomioon ottavia liikuntapaikkoja ylläpitämällä voidaan vaikuttaa positiivisesti kuntalaisten liikuntakäyttäytymiseen ja siten tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Asiakirjassa korostetaan, että liikuntapaikkarakentamisen tulee perustua strategiseen suunnitteluun sekä vahvaan tieto- ja arviointipohjaan. Merkittäviä huomioon otettavia asioita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ekologisesti kestävä kehitys. Koko lausunto luettavissa esityslistatekstistä ja lausunnon kohteena oleva Valtion liikuntaneuvoston Liikuntapaikkarakentamisen suunta -asiakirjaluonnos esityslistan liitteistä.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta. Tämän kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 18.2.2021. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403