Hyppää pääsisältöön

8.2.2021

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon valtion palveluiden saatavuudesta sekä toimintojen sijoittumisen perusteista ja esittää valtuustolle tarkennuksia kaupungin hallintosääntöön.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista koskevasta lakiesityksestä. Kaupunginhallitus otti kantaa erityisesti alueellisiin kysymyksiin. 

Kaupunginhallituksen mukaan valtion toimintojen ja palveluiden sijoittamisella alueille tavoitellaan lisää elinvoimaa. Valtion toimintojen sijoittaminen yliopistojen läheisyyteen vahvistaa osaltaan alueellisia osaamiskeskittymiä ja kumppanuuksien rakentumista. Pelkkä sijainti ei kuitenkaan riitä tavoitteen toteutumiseen, vaan yhteistyötä ja kumppanuuksia on rakennettava aktiivisesti niin alueella toimivien oppilaitosten, elinkeinoelämän kuin kuntienkin kanssa.

Monipaikkaisen työnteon edistäminen ja ottaminen uskottavasti yhdeksi työntekemisen muodoksi vahvistaa valtion kilpailukykyä työnantajana. Lisäksi se luo mahdollisuuden rekrytoida laajasti valtion palvelukseen sellaisiakin osaajia, jotka haluavat asua ja työskennellä alueella, jolla ei ole fyysistä toimipistettä kyseiselle valtion palvelulle tai toiminnolle. Esimerkiksi yliopistokaupungeissa on saatavilla pitkälle koulutettua työvoimaa. 

Toimivalta päättää valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittumispaikasta kuuluu lähtökohtaisesti asianomaiselle ministeriölle. Kaupunginhallituksen mukaan voisi olla tarkoituksenmukaista, että lain voimaantulon jälkeen erikseen määritellyn siirtymäajan ajan ministeriön toimivaltaa rajattaisiin siten, että mikäli merkittävä virasto tai yksikkö halutaan perustaa pääkaupunkiseudulle, se ei olisi pelkästään ministeriön oma päätös vaan vaatisi esimerkiksi valtiovarainministeriön puollon tai valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyn.

Lisäksi valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa toimielimellä tai vähintään toimielimen asettavalla valtiovarainministeriöllä tulisi olla toimivalta mm. sen arvioimiseksi, onko tietty yksikön tai toiminnon perustamis- tai lakkauttamishanke vaikutuksiltaan merkittävä ja siten suunnitelmaan sisällytettävä, mikäli asiasta on eriävä näkemys vastuuministeriön ja toimielimen tai valtiovarainministeriön kesken.

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Sääntöön ei esitetä merkittäviä toimivaltaan liittyviä tarkistuksia vaan tarvittaessa ne tehdään uuden kaupunginvaltuuston toimesta. Nyt tehtävät tarkennukset kohdentuvat uuden valtuustokauden käynnistymiseen. 

Jyväskylän konsernijaosto esitetään lakkautettavaksi ja sen toimivallassa olevat asiat esitetään siirrettäväksi kaupunginhallituksen toimivaltaan. Kaupunginhallituksen tehtäviin esitetään myös täydennettäväksi toimivalta päättää avustusten myöntämisen ja tilojen lyhytaikaisen ulosvuokrauksen yleisistä periaatteista.

Kaupunkirakennelautakunnan alaisina itsenäisinä viranomaisina ja rekisterinpitäjinä toimineet jaostot (rakennus- ja ympäristöjaosto, joukkoliikennejaosto ja ympäristöterveysjaosto) esitetään muuttaviksi lautakunniksi. Muutos on tarkoituksenmukainen mm. muutoksenhakuasioiden oikeellisuuden turvaamiseksi. Toimielinten jäsenmäärät säilyvät ennallaan. 

Valtuuston toimivaltaa esitetään täsmennettävän palveluverkkomääritelmän osalta. Nykyisessä hallintosäännössä valtuuston toimivaltaan kuuluu päättäminen hammashoitolaverkosta sekä vanhusten päiväkeskusverkosta. Nämä esitetään nyt muutettavaksi, sillä päiväkeskustoiminta on aiemman palveluverkkomääritelmän mukaisena toimintana lakannut vuonna 2018 ja palvelu on korvautunut kuntouttavalla päivätoiminnalla, joka perustuu palvelupäätökseen. Suunterveydenhuollossa hoitomallit ovat muuttuneet ns. kerralla kuntoon malliin ja potilas ohjataan hänen hoidontarpeensa mukaiseen hammashoitolaan.  Lisäksi tarkennuksia esitetään tehtävän mm. tarkastuslautakunnan osalta. 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa esitystään mm. tarkentamalla esityslistojen julkaisuun sekä asioiden esityslistalta poistamiseen liittyviä käytänteitä. Käydyn keskustelun aikana Jari Colliander esitti Johanna Karjulan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksessä kaupunginjohtajan muutetulle päätösesitykselle äänin 11-2. Colliander ja Karjula jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

Asmalammentie 4 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että asemakaavan Asmalammentie 4 asemakaavan muutos sekä tonttijako asemakaavan yhteydessä hyväksytään.  Suunnittelualue sijaitsee Jyskän esikaupunkialueella ja sijoittuu kerrostalokorttelin eteläkärkeen Asmalammentien ja Vaajakoskentien risteysalueen tuntumaan. 

Tontilla sijaitsee huonokuntoinen 1173 kem2:n suuruinen yksitasoinen liikerakennus, joka on tarkoitus purkaa. Kiinteistössä on mm. seurakunnan yleisiä tiloja sekä nuorisotiloja. Asemakaavalla mahdollistetaan neljä-viisikerroksisen uudisrakennuksen rakentaminen purettavan liikerakennuksen paikalle. Uudisrakennuksen alimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa myös mm. liiketiloja.

______________

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 8.2.2021 olleesta kokouksesta 

Jyväskylän kaupunginhallitus antoi kokouksessaan mm. lausunnon valtion palveluiden saatavuudesta sekä toimintojen sijoittumisen perusteista ja esittää valtuustolle tarkennuksia kaupungin hallintosääntöön.

Lisäksi hallitus hyväksyi vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettamisen vuoden 2021 kuntavaaleja varten. Hallitus esittää myös kaupunginvaltuustolle, että yhdelle keskusvaalilautakunnan jäsenelle myönnetään ero tehtävästä ja valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: