Hyppää pääsisältöön

16.12.2020

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessa 16.12.2020 sivistyspalvelujen kasvun ja oppisen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelman esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi vahvistettiin varahaisakasvatuksesta muilta kunnilta 1.1.2021 alkaen perittävät maksut
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kasvun ja oppimisen käyttötaloussuunnitelma 2021 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi sivistyspalvelujen kasvun ja oppisen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelman esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Muutetun esityksen mukaisesti elämäntaitojen yksiköstä tehdään monipuolinen vaikutusten arviointi alkuvuodesta 2021 ja lukuvuoden 2021-2022 toiminnan muoto päätetään maaliskuussa 2021 opetusresurssien käsittelyn yhteydessä. Käyttösuunnitelmaliitteestä poistetaan toimintaan kohdistuva säästö ja 26 000 euron rahoitus osoitetaan koulujen vanhempainiltojen kahvituksista. Muutoin käyttötalousesitys hyväksyttiin liitteen mukaisena. Kolme jäsentä jätti asiaan ponnen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion 200 000 euron lisärahoitus ohjataan esityksen mukaisesti aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautusten säilyttämiseen. Uinnin opetusta ja kulttuuriopetusta sekä nuorisopalvelujen palveluverkkoa ei tarvitse supistaa, sillä toiminnan rahoitus löytyy säästyvistä matkustuskuluista, pääosin korona-aikaan tekemättä jäävistä henkilöstön työmatkoista. Yhteistoiminnassa päätettyjen perusopetuksen henkilöstövaikutteisten sopeutuskeinojen suuruutta on myös tarkemmassa laskennassa pienennetty 50 000 euroa ja keinoina tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään ensisijaisesti muita keinoja kuin lomautuksia, vaikka sekin on keinona edelleen mahdollinen. 

Sivistyspalvelujen ensi vuoden menojen on arvioitu kasvavan noin 2 miljoonaa euroa noin 240 miljoonaan euroon ja tulojen pienenevän noin 900 000 euroa noin 10 miljoonaan euroon. Toimintakate on lähes -330 miljoonaa euroa ja kasvua kuluvaan vuoden talousarviomuutoksilla korjattuun talousarvioon on 1,3 %, eli 3 miljoonaa euroa. Yhteisten palvelujen ja hallinnon toimintakate on noin 6 miljoonaa euroa ja se pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna noin miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakate kasvaa noin 1,5 miljoonaa euroa, 89 miljoonaan euroon, ja perusopetuksen toimintakate, sisältäen jälkkäritoiminnan, oppilashuollon ja nuorisopalvelut, kasvaa 2,5 miljoonaa euroa 134 miljoonaan euroon.

Menoja kasvattavat muun muassa uudet oppilasryhmät ja dataliittymät

Kahden miljoonan euron menojen kasvu koostuu opettajien ja koulunkäynninohjaajien puhelinten ja dataliittymien hankinnasta, syksyllä 2020 aloittavien uusien perusopetuksen opetusryhmien sekä ta- ja aut-ryhmien kuluista ja syksyllä 2021 aloittavien perusopetuksen opetusryhmien syksyn 2021 osuudesta. Lisäksi muissa kunnissa opiskelevien jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksien kasvuun, koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen kasvuun ja oppilashuollon palveluntarpeiden kasvuun täytyy varautua. Myös tuen kehittämissuunnitelman rakentamiseen on varauduttu.

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan ensi vuonna palveluverkkoa ja haetaan tehokkuutta toimintoja järjestelemällä

Jotta annettuun budjettiin päästään toiminnoista säästetään. Tällaisia käyttösuunnitelmaan vaikuttavia asioita ovat varhaiskasvatuksessa Daisy-järjestelmän lisenssistä luopuminen siirryttäessä TietoEdu-toiminnanohjausjärjestelmään. Hallinnon ja talouden vastuita selkeytetään toimialajohtajan alaisuudessa ja johdon tukea järjestellään. Kehitystoiminnan koordinointia vahvistetaan. Hallinnon järjestely aiheuttaa roolien ja tehtäväkuvien muutoksia sivistyspalvelujen hallinnossa vuoden 2021 aikana.
 
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen 2020 perusteella varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä arvioidaan kääntyvän lähivuosina laskuun, vaikka yhä suurempi osa ikäluokasta on palvelujen piirissä. Henkilöstöä siirtyy tarvittaessa yksiköstä toiseen ja rekrytoinnit sopeutetaan palveluntarpeeseen. Palvelujen kysynnän salliessa luovutaan epätarkoituksenmukaisista tiloista, tilapäisistä ratkaisuista ja vuokrattavista palvelurakennuksista. Ensi vuonna selvitetään myös esiopetusikäisten sijoittamista niiden koulujen tiloihin, joissa lasten koulunkäynti jatkossa alkaisi. 
 
Varhaiskasvatuksen maksuhyvityskäytäntöä laajennetaan elokuun loppuun saakka. Lasten läsnäolojen vähentyessä henkilökuntaa ja auki olevia päiväkoteja tarvitaan vähemmän, eikä määräaikaisia työntekijöitä pääsääntöisesti palkata ajalla 1.6.–31.8. Vakituisen henkilöstön vuosilomat keskitetään ja palkattomia työlomia myönnetään kesäajalle ja varhaiskasvatuksen muille loma-ajoille. Vakituisten työntekijöiden lyhyet lomautukset ovat mahdollisia kesäaikana ja yleisinä varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Varattujen hoitopaikkojen perumisten vähentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen mietitään keinoja.
 
Päiväkotien välillä on vielä ollut 60–80 % vaihtelua käyttöasteissa. Nostamalla käyttöastetta yhdenvertaisesti kaikissa päiväkodeissa lähelle 90 % taataan varhaiskasvatuspaikkojen kulloistakin palveluntarvetta vastaava käyttö.
 
Jyväskylässä vuorohoitoa on järjestetty yhdeksässä päiväkodissa lähialueittain ja näistä Tapiolan päiväkoti on ainoa ympäri vuorokauden ja pyhäpäivinä toimiva vuorohoitoyksikkö. Vuorohoitoyksiköiden uudelleen organisoinnilla voidaan luopua 1–2 vuorohoitoyksiköstä ja säästää henkilöstökustannuksissa 2–4 henkilötyövuotta. Toimintavuonna 2019–2020 henkilökunnalta saadun palautteen mukaan työaikapankista on hyviä kokemuksia, joten ilta- ja yötyölisät toivotaan korvattavan aikana. 
 
Avoimista varhaiskasvatuspalveluista on lakkautettu vajaakäyttöiset kerhoryhmät ja perhekahvilat. Henkilökuntaa on siirretty päiväkotien avoimiin tehtäviin. Toimintaa keskitetään jatkossa alueille, joissa sille on todellinen tarve ja osallistumisaste on korkea. 

Perusopetuksessa säästöt muualta kuin opetuksesta

Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2020 kokouksessaan Saarenmaan koulun lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Koulun lakkauttamisesta aiheutuvat säästöt kohdentuvat näin ollen kahdelle vuodelle. Vuodelle 2021 kohdentuva osuus säästöistä on noin 80 000 euroa.
 
Perusopetuksen koulukuljetukset suunnitellaan uuden järjestelmän avulla nykyistä tehokkaammin. Uuden optimointijärjestelmän käyttöönoton säästöpotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla noin 10–15 % kuljetuskustannuksista. 
 
Ohjatessaan ja valvoessaan ruokailutilannetta opettaja toimii esimerkkiruokailijana ja on näin ollen oikeutettu luontaisetuateriaan. Esimerkkiruokailun kustannukset ovat perusopetuksessa noin 480 000 euroa vuodessa. Esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyn vuosiluokilla 7–9 arvioidaan tuovan noin 100 000 euron kustannssäästön vuodessa. 
 
Mankolan yhtenäiskoulu on mukana valtakunnallisessa vuosityöaikakokeilussa. Vuosityöaikakokeilua varten talousarvioon on varattu erillinen 120 000 euron määräraha mahdollisten lisääntyvien henkilöstökulujen kattamiseksi. Kokeilun aikana on selvinnyt, että lisämäärärahalle henkilöstökuluja varten ei ole tarvetta.  

Päiväkotikoulujen yhteinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaajaresurssi mahdollistaa ohjaajaresurssin liikuttelun nykyistä joustavammin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Vaikutus noin 2,5 henkilötyövuotta. 

Kesä-Jälkkäri-toiminta ei ole kunnille lakisääteistä ja toiminnan uudelleenjärjestelystä etsitään säästöjä. Kesä-Jälkkäri -toiminnan uudelleenjärjestely edellyttää yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ja toiminnan luonne on enemmän harrastetoiminnan kaltaista. Toiminnan järjestämispaikat ja aukioloajat suunnitellaan uudenlaisen harrastetoiminnan mukaisesti yhteistyössä ulkoisten palveluntuottajien kanssa ja samalla kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet muiden palvelualueiden kanssa. Mikäli opetus ei itse järjestä kesätoimintaa, ei toimintaan tarvita koulunkäynnin ohjaajien resurssia. 

Nuorisopalveluissa Keljonkankaalle tuleva uusi nuorisotila korvaa Säynätsalon tilan

Säynätsalon nuoriso- ja asukastilasta luovutaan 1.6.2021, kun alueen uusi nuorisotila avataan Keljonkankaan yhtenäiskoulun yhteyteen elokuussa 2021. Vuoden 2021 aikana tarkastellaan palvelujen henkilöstötarvetta siten, että henkilöstömenoista saadaan tarvittavat säästöt. Henkilöstötoimenpiteiden vaikutus on noin 2 henkilötyövuotta.

Muilta kunnilta perittävät korvaukset varhaiskasvatuspalveluista 1.1.2021 alkaen

Lautakunta vahvisti muilta kunnilta perittävät korvaukset Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluista. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen paikkoja myydään maksusitoumusten perusteella muille kunnille. Lapsen varhaiskasvatuspaikka järjestetään toisesta kunnasta esimerkiksi silloin, kun lapsi sijoitetaan asumaan toiseen kuntaan lastensuojelullisena toimenpiteenä. Korvausta peritään toiselta kunnalta myös silloin, kun lapsi asuu esimerkiksi puolet kuukaudesta Jyväskylässä ja puolet jossakin toisessa kunnassa, mutta lapsi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa Jyväskylässä koko kuukauden ajan.

Muilta kunnilta perittäviin korvauksiin on laskettu indeksitarkistus samoilla periaatteilla kuin varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohintaan ja seudullisen palvelualueen sopimuskunnilta perittäviin korvauksiin. Ulkokunnilta perittävät hoitopaikkojen bruttohinnat 1.1.2021 alkaen ovat esimerkiksi alle 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 1 309 euroa kuukaudessa ja 15 708 euroa vuodessa ja yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 887 euroa kuukaudessa ja 10 639 euroa vuodessa.

Varhaiskasvatuksen seudullisen palvelualueen kunnilta perittävät korvaukset varhaiskasvatuspaikasta 1.1.2021 alkaen

Lautakunta vahvisti seudullisen palvelualueen kunnilta perittävät korvaukset Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatuksen seudullisen palvelualueen kunnat myyvät lasten varhaiskasvatuspaikkoja maksusitoumusten perusteella toisilleen. Seudullisen palvelualueen sopimuskuntiin kuuluvat Jyväskylän lisäksi Luhanka, Hankasalmi, Laukaa, Toivakka, Uurainen, Petäjävesi ja Muurame. Seudullisen palvelualueen kunnilta perittäviin korvauksiin on laskettu indeksitarkistus samoilla periaatteilla kuin varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohintaan ja muilta kunnilta perittäviin korvauksiin. Seudullisen palvelualueen nettomyyntihinnat 01.01.2021 alkaen ovat esimerkiksi alle 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 1 237 euroa kuukaudessa ja 13 607 euroa vuodessa ja yli 3-vuotiaan kokopäivähoidosta 831 euroa kuukaudessa ja 9 142 euroa vuodessa.  

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille maanantaina 21.12.2020. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta.

 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenhohtaja Leena Lyytinen, p. 044 237 9779
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033