Hyppää pääsisältöön

14.12.2020

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan mm. Jyväskylän luontoliikuntaohjelman ja hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024.
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän luontoliikuntaohjelma kokoaa yhteen luontoliikunnan kehittämisen periaatteet

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän luontoliikuntaohjelman ja lisäsi siihen yksimielisesti huomion siitä, että luontoliikuntareittejä tulee kunnostaa ja ylläpitää tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia ympäri vuoden.

Luontoliikuntaohjelma kokoaa yhteen seuraan 10 vuoden kehittämissuunnitelmat, joilla edistetään luonnossa liikkumisen olosuhteita Jyväskylässä. Ohjelman avulla tuetaan Jyväskylän kaupunkistrategian tavoitetta olla Suomen liikuntapääkaupunki sekä edistetään asukkaiden hyvinvointia. 

Hyväksyttyyn luontoliikuntaohjelmaan on nostettu viisi kehittämiskokonaisuutta sekä useita konkreettisia toimenpiteitä koskien mm. kohteiden viestintää, esteettömyyttä, yhteistyötä sekä opastusten parantamista. Valitut kehittämiskohteet ovat Tuomiojärven Kehä Sininen,  Palokkajärven Kehä Sininen, Taka-Keljon retkeilyalue, Kuokkalan eteläiset ranta-alueet ja Länsi-Palokan päävirkistysalue. Ensimmäisten vuosien kehittämisen painopisteenä on Tuomiojärven ja Palokkajärven Kehä Sininen sekä Taka-Keljon Ladun Majan -alueen kehittäminen. 

Tuomiojärven ympäri kiertävästä rantaraitista sekä muista reiteistä on laadittu kokonaissuunnitelma jo vuonna 2011. Tuomiojärven Kehä Sinisellä ei tavoitella saman tyyppistä rantaraittia kuin Jyväsjärvellä, vaan ajatuksena on luoda Tuomiojärvestä luontoelämyksiä kaipaavan aarreaitta, joka tarjoaa hidastelevampaa ja luonnonläheisempää tunnelmaa kuin Jyväsjärven ympäristössä. Luontokohteiden varovainen esille tuonti ja niiden äärelle pääsy vaihtoehtoisten kevyempien reittien myötä on yksi periaate Tuomiojärven reitistön kehittämisessä. Pimeän aikaan alueella on tarkoitus tuoda esille luonnonelementtejä varovaisesti valaisten. Tuomiojärven alueen kehittämissuunnitelmat sisältävät myös mm. melontaolosuhteiden ja luontopolkujen parantamisen sekä kalastus- ja oleskelulaitureiden, laavujen ja nuotiopaikkojen rakentamisen. 

Palokkajärven Kehä Sinisellä tavoitellaan ranta-alueiden virkistyskäytön kehittämistä ja mm. yhtenäisen reitistön luomista järvien ympäri. Palokkajärven osalta ympäri kiertävä reitti on jo käytännössä olemassa oleva mutta vaatii vielä reitistön parempaa esille tuontia ja opastusta. 

Taka-Keljon retkeilyalueella on tarkoitus muuttaa Ladun Majan roolia maankäytön kehittyessä erityisesti idän suunnassa Kauramäen alueella. Taka-Keljossa on tarkoitus myös kehittää uusia reittejä ja latuja niin lähialueella kuin yhteyksinä Kotalammelle, Keljonkankaalle sekä Muuramen suuntaan niin lounaassa kuin etelässä. Reittejä kehitetään yhä enemmän rengasreitteinä. Myös Ladun Majan alueen pysäköintiä tullaan parantamaan. Kehittämistä tehdään yhteistyössä Ladun Majaa ylläpitävän Jyväskylän Latu ry:n kanssa.

Kuokkalan eteläisiä rantoja pitkin kulkee jo monin paikoin rannan tuntumassa reittejä, joiden pohjalta on helppo lähteä kehittämään yhtenäistä ja opastettua reitistöä. Reittien yhdistyessä Jyväsjärven Rantaraitin Kuokkalan puoleiseen osuuteen, on Kuokkalan rantoja kiertävän reitistön yhteispituus noin 17 kilometriä. Eteläisiä rantoja kiertävästä reitistä tavoitellaan talvikunnossapidettyä sekä valaistua reittiä. Osittain reitti kulkee myös katua pitkin. Tärkeimpiä puuttuvia yhteyksiä on väli Nenäinniemen rantareitiltä Hämeenpohjankadulle.  Se esitetään toteutettavaksi ensimmäisenä. Tämän jälkeen koko yhteys on jo hyvin kuljettavissa ja yhtenäinen opastus on mahdollista toteuttaa. 

Länsi-Palokkan uusi päävirkistysalue palvelee alueen kehittyvää maankäyttöä tarjoten länsipalokkalaisille uusia virkistysolosuhteita. Päävirkistysalueen sekä liikuntapuiston kehittäminen tulee ajankohtaiseksi kuitenkin vasta 2020-luvun loppupuolella. Reittien ja palvelujen sisältö ja laatutaso tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Alustavasti arvioituna seuraavien 4-5 vuoden aikainen investointitarve liikkuu 500 000–700 000 euron haarukassa, josta merkittävä osa liittyy Tuomiojärven reitistön kehittämiseen ja kustannukset sisällytetään kaupunkirakennepalveluiden investointeihin. Liikuntapalveluiden osalta panostukset liittyvät Ladun Majan reitistön ja pysäköinnin, ulkoilualueiden opastuksen sekä Tuomiojärven kalastuslaitureiden toteuttamiseen. Liikuntapalveluiden osuus on suuruusluokaltaan noin 50 000–100 000 euroa.

Myöhemmin toteutettavien toimien osalta suunnitelmat ovat hyvin alustavia ja kustannusarvio siten hyvin viitteellinen. Tarvittavien investointien osalta liikutaan 1,5–2,5 miljoonan euron haarukassa, joista suurimpia panostuksia ovat uusien reittiosuuksien rakentaminen Tuomiojärven pohjoisosaan sekä Taka-Keljon retkeilyalueen ja Länsi-Palokan päävirkistysalueen reitistön sekä muiden palveluiden kehittämiseen.

Huomioitavaa on myös se, että useat toimenpiteet riippuvaisia myös maankäytön kehittymisestä ja toteutuminen etenee muun maankäytön toteutumisen tahtiin. Kaikki kehittämisalueet eivät myöskään ole kaupungin omistamilla alueilla, joten suunnitelmien toteutus edellyttää alueiden hankintaa kaupungin omistukseen tai erillisiä sopimuksia maanomistajien kanssa. 

Edellä kuvattujen kehittämiskohteiden rinnalla Jyväskylässä toteutetaan useita erillishankkeita, jotka tukevat luontoliikunnan kehittämistä. Erillishankkeina kehitettäviä kohteita ovat muun muassa Laajavuoren kehittäminen, Kehä Vihreä, Jyväskylän Rantaraitti ja Maastis maastopyöräily- ja retkeilyreitti.

Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024

Kaupunginhallitus hyväksyi hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024. Hankintojen linjaukset pohjautuu kaupunkistrategian kärkiin ja niihin liittyviin tavoitteisiin, kuin kansalliseen hankintastrategiaankin. Linjaukset sisältävät neljä painopistettä, sekä niihin liittyvät tavoitteet ja mittarit.

Kaupungin hankintojen painopisteinä ovat 

  1. Hankintojen strateginen johtaminen ja taloudellinen kestävyys
  2. Osaamisen kehittäminen kaupunginlaajuisesti
  3. Sosiaalinen vastuu ja resurssiviisaus
  4. Alueellinen elinvoima ja innovaatioiden mahdollistaminen.

Linjauksiin sisältyy myös pienhankintoja koskevat linjaukset. Linjaukset ovat samat kuin nykyisessä hankintaohjeessa, eikä euromääräiset rajat muutu. Pienhankintojen suorahankintaperusteisiin on kuitenkin tehty kohtuullisia, tarpeelliseksi katsottuja muutoksia, joiden arvioidaan edistävän niin tehokkuutta, resurssiviisautta kuin paikallisuuttakin. 

Hankintojen linjauksia on käsitelty laajasti kaupungin sisäisissä ryhmissä ja lisäksi niitä on esitelty kaupungin hankintafoorumin yhteydessä yrittäjäjärjestöille. Linjauksista on myös voinut antaa palautetta kaupungin verkkosivuilla.

Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi valtionosuuspäätöksen ja päätti, ettei hae siihen oikaisua. Päätöksen taustalla on valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuksiin kuluvalle vuodelle koronvirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten tappioiden kompensoimiseksi. Jyväskylässä valtionosuuksien muutokset kuluvalle vuodelle on jo huomioitu valtuuston päättämissä syksyn 2020 talousarviomuutoksissa 

Lakimiehen viran perustaminen 1.1.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti perustaa konsernihallintoon lakimiehen viran 1.1.2021 alkaen. Taustalla on kaupungin lainopillisten asiantuntijapalveluiden tarpeen kasvu, johon vastataan nyt uuden viran perustamisella. Työpanos tulee kohdentumaan virkasuhteen alussa kaupunkirakenteen toimialalle ja erityisesti rakennusvalvontaan. Viran perustamisen myötä rakennusvalvonnassa jätetään täyttämättä yksi asiantuntijan tehtävä. 

_____________________

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin Gradian yhtymävaltuuston edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään. Kokouksessa käsitellään muun muassa kuntayhtymän talousarvio 2021 ja taloussuunnitelmat 2022-2023. Hallitus päätti myös nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti nimetä nuorisovaltuuston uusia jäseniä Jyväskylän kristilliseltä opistolta ja Huhtasuon yhtenäiskoululta. Samalla käsiteltiin muut muutokset nuorisovaltuuston kokoonpanossa. 

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089 
- Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353 
- Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
 

Asiasanat: