Hyppää pääsisältöön

1.12.2020

Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen ensi vuoden käyttötaloussuunnitelma, eli ensi vuoden budjettirahojen jakaminen palvelujen käytettäväksi etenee kohti lautakuntien päätöksentekoa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää käyttötaloussuunnitelmasta 2.12. ja sivistyslautakunta 16.12.
Kuva
Säästöpossu. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmaan syksy valmistelu ei tuonut suuria muutoksia syksyn lähtötilanteeseen nähden. Sivistyslautakunnan alaisen kasvun ja oppimisen palvelujen, eli perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorispalvelujen käyttösuunnitelmaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen esitykset sekä valtuuston budjettipäätös 23.11. toivat hieman lisää liikkumavaraa. Sivistyspalveluissa on valmisteltu käyttötaloussuunnitelmia näistä lähtökohdista.

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelman kohdennuksissa vielä joitakin tarkentuvia kohtia

Kaupunginhallitus lisäsi talousarvioesityksessään sivistyspalveluihin 200 000 euron määrärahan, jonka sivistyslautakunta kohdentaa käyttösuunnitelmassaan. Valmistelun edetessä haetaan vielä ratkaisuehdotuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennusten ja -vapautusten säilyttämiseksi, yhteistoimintamenettelyssä esillä olleeseen koulunkäynninohjaajien lomautusvaihtoehtoihin, uinnin- ja kulttuuriopetuksen säästöihin sekä nuorisopalvelujen palveluverkon sopeuttamiseen. 
 
- Uinnin- ja kulttuuriopetuksen 50 000 euron ja ja nuorisopalveluverkon 200 000 euron säästötavoitetta pyritään pienentämään löytämällä 150 000 euroa muualta budjetista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että nuorisopalvelujen palveluverkkoon kohdistuvista leikkauksista voidaan luopua tulevan vuoden käyttösuunnitelman osalta. Lisäksi selvitetään vielä koulunkäynnin ohjaajien lomautuksien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautusten osuutta. Laskemme parhaillaan, miten kaupunginhallituksen myöntämä 200 000 euron lisämääräraha voitaisiin jakaa näiden kesken tai sitten osoittaa täysimääräisesti toiseen näistä. Samalla on kuitenkin todettava, ettei keinoja kummankin hoitamiseen täysimääräisenä ei vielä ole löytynyt, kommentoi toimialajohtaja Eino Leisimo käyttösuunnitelman valmisteluvaihetta.

Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelmaesitys julkaistaan torstaina 10.12.

Sivistyspalvelujen ensi vuoden menojen on arvioitu kasvavan noin 2 miljoonaa euroa noin 240 miljoonaan euroon ja tulojen pienenevän noin 900 000 euroa noin 10 miljoonaan euroon. Toimintakate on lähes -330 miljoonaa euroa ja kasvua kuluvaan vuoden talousarviomuutoksilla korjattuun talousarvioon on 1,3 %, eli 3 miljoonaa euroa. Yhteisten palvelujen ja hallinnon toimintakate on noin 6 miljoonaa euroa ja se pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna noin miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatuksen toimintakate kasvaa noin 1,5 miljoonaa euroa, 89 miljoonaan euroon, ja perusopetuksen toimintakate, sisältäen jälkkäritoiminnan, oppilashuollon ja nuorisopalvelut, kasvaa 2,5 miljoonaa euroa 134 miljoonaan euroon.
 
Kahden miljoonan euron menojen kasvu koostuu opettajien ja koulunkäynninohjaajien puhelinten ja dataliittymien hankinnasta, syksyllä 2020 aloittavien uusien perusopetuksen opetusryhmien sekä ta- ja aut-ryhmien kuluista ja syksyllä 2021 aloittavien perusopetuksen opetusryhmien syksyn 2021 osuudesta. Lisäksi muissa kunnissa opiskelevien jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksien kasvuun, koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen kasvuun ja oppilashuollon palveluntarpeiden kasvuun täytyy varautua. Myös tuen kehittämissuunnitelman rakentamiseen on varauduttu.

Varhaiskasvatuksessa tarkastellaan ensi vuonna palveluverkkoa ja haetaan tehokkuutta toimintoja järjestelemällä

Jotta annettuun budjettiin päästään nykyisistä toiminnoista etsitään säästöjä. Tällaisia käyttösuunnitelmaan vaikuttavia asioita ovat varhaiskasvatuksessa Daisy-järjestelmän lisenssistä luopuminen siirryttäessä TietoEdu-toiminnanohjausjärjestelmään. Hallinnon ja talouden vastuita selkeytetään toimialajohtajan alaisuudessa ja johdon tukea järjestellään. Kehitystoiminnan koordinointia vahvistetaan. Hallinnon järjestely aiheuttaa roolien ja tehtäväkuvien muutoksia sivistyspalvelujen hallinnossa.
 
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen 2020 perusteella varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä arvioidaan kääntyvän lähivuosina laskuun, vaikka yhä suurempi osa ikäluokasta on palvelujen piirissä. Henkilöstöä siirtyy tarvittaessa yksiköstä toiseen ja rekrytoinnit sopeutetaan palveluntarpeeseen. Palvelujen kysynnän salliessa luovutaan epätarkoituksenmukaisista tiloista, tilapäisistä ratkaisuista ja vuokrattavista palvelurakennuksista. Ensi vuonna selvitetään myös esiopetusikäisten sijoittamista niiden koulujen tiloihin, joissa lasten koulunkäynti jatkossa alkaisi. 
 
Varhaiskasvatuksen maksuhyvityskäytäntöä laajennetaan elokuun loppuun saakka. Lasten läsnäolojen vähentyessä henkilökuntaa ja auki olevia päiväkoteja tarvitaan vähemmän, eikä määräaikaisia työntekijöitä pääsääntöisesti palkata ajalla 1.6.–31.8. Vakituisen henkilöstön vuosilomat keskitetään ja palkattomia työlomia myönnetään kesäajalle ja varhaiskasvatuksen muille loma-ajoille. Vakituisten työntekijöiden lyhyet lomautukset ovat mahdollisia kesäaikana ja yleisinä varhaiskasvatuksen loma-aikoina. Varattujen hoitopaikkojen perumisten vähentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen mietitään keinoja.
 
Päiväkotien välillä on vielä ollut 60–80 % vaihtelua käyttöasteissa. Nostamalla käyttöastetta yhdenvertaisesti kaikissa päiväkodeissa lähelle 90 % taataan varhaiskasvatuspaikkojen kulloistakin palveluntarvetta vastaava käyttö.
 
Jyväskylässä vuorohoitoa on järjestetty yhdeksässä päiväkodissa lähialueittain ja näistä Tapiolan päiväkoti on ainoa ympäri vuorokauden ja pyhäpäivinä toimiva vuorohoitoyksikkö. Vuorohoitoyksiköiden uudelleen organisoinnilla voidaan luopua 1–2 vuorohoitoyksiköstä ja säästää henkilöstökustannuksissa 2–4 henkilötyövuotta. Toimintavuonna 2019–2020 henkilökunnalta saadun palautteen mukaan työaikapankista on hyviä kokemuksia, joten ilta- ja yötyölisät toivotaan korvattavan aikana. 
 
Avoimista varhaiskasvatuspalveluista on lakkautettu vajaakäyttöiset kerhoryhmät ja perhekahvilat. Henkilökuntaa on siirretty päiväkotien avoimiin tehtäviin. Toimintaa keskitetään jatkossa alueille, joissa sille on todellinen tarve ja osallistumisaste on korkea. 

Perusopetuksessa säästöt haetaan muualta kuin opetuksesta

Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2020 kokouksessaan Saarenmaan koulun lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Koulun lakkauttamisesta aiheutuvat säästöt kohdentuvat näin ollen kahdelle vuodelle. Vuodelle 2021 kohdentuva osuus säästöistä on noin 80 000 euroa.
 
Perusopetuksen koulukuljetukset suunnitellaan uuden järjestelmän avulla nykyistä tehokkaammin. Uuden optimointijärjestelmän käyttöönoton säästöpotentiaalin arvioidaan olevan vuositasolla noin 10–15 % kuljetuskustannuksista. 
 
Ohjatessaan ja valvoessaan ruokailutilannetta opettaja toimii esimerkkiruokailijana ja on näin ollen oikeutettu luontaisetuateriaan. Esimerkkiruokailun kustannukset ovat perusopetuksessa noin 480 000 euroa vuodessa. Esimerkkiruokailun uudelleenjärjestelyn vuosiluokilla 7–9 arvioidaan tuovan noin 100 000 euron kustannssäästön vuodessa. 
 
Mankolan yhtenäiskoulu on mukana valtakunnallisessa vuosityöaikakokeilussa. Vuosityöaikakokeilua varten talousarvioon on varattu erillinen 120 000 euron määräraha mahdollisten lisääntyvien henkilöstökulujen kattamiseksi. Kokeilun aikana on selvinnyt, että lisämäärärahalle henkilöstökuluja varten ei ole tarvetta.  

Päiväkotikoulujen yhteinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ohjaajaresurssi mahdollistaa ohjaajaresurssin liikuttelun nykyistä joustavammin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Vaikutus noin 2,5 henkilötyövuotta. 

Kesä-Jälkkäri-toiminta ei ole kunnille lakisääteistä ja toiminnan uudelleenjärjestelystä etsitään säästöjä. Kesä-Jälkkäri -toiminnan uudelleenjärjestely edellyttää yhteistyötä palveluntuottajien kanssa ja toiminnan luonne on enemmän harrastetoiminnan kaltaista. Toiminnan järjestämispaikat ja aukioloajat suunnitellaan uudenlaisen harrastetoiminnan mukaisesti yhteistyössä ulkoisten palveluntuottajien kanssa ja samalla kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet muiden palvelualueiden kanssa. Mikäli opetus ei itse järjestä kesätoimintaa, ei toimintaan tarvita koulunkäynnin ohjaajien resurssia.

Auki oleviin kysymyksiin haetaan ratkaisut viikon kuluessa

Valmistelussa on ollut mukana myös tukku toimenpiteitä, joihin budjettiin annetulla lisämäärärahalla sekä määrärahojen tarkemmalla kohdentamisella haetaan vielä ratkaisua, jolla säästötoimista voitaisiin ainakin osittain luopua. Budjetin sisältä etsitään ratkaisua, jolla uinnin- ja kulttuuriopetuksen määrä sekä nuorisopalveluverkko pysyisivät ensi vuonna ennallaan. Lisäksi kaupunginhallituksen myöntämän 200 000 euron lisämäärärahan kohdentamisella haetaan vielä vaihtoehtoja, joilla koulunkäynninohjaajien lomautuksia voitaisiin vähentää ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkärin maksualennukset ja -vapautukset voitaisiin säilyttää. 
 
Sivistyslautakunnan esityslista, jolla on toimialajohtajan esitys käyttötaloussuunnitelmasta, julkaistaan torstaina 10.12. Lautakunnan esityslistaan pääsee lautakunnan sivulta osoitteesta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmaesitys on jo verkossa

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelmaesitys on jo verkossa ja se tulee lautakunnan käsittelyyn keskiviikkona 2.12. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen menojen arvioidaan pienenevän ensi vuonna 350 000 euroa 52 miljoonaan euroon ja tulojen odotetaan kasvavan kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden 150 000 euroa, eli noin 10 miljoonaan euroon. Kulttuuri ja liikuntapalvelujen toimintakate olisi näin 42 miljoonaa euroa, mikä olisi 1,2 % ja 500 000 euroa viime vuotta vähemmän.
Budjetti tarkoittaa, että eläkepoistumaa hyödynnetään kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa, kansalaisopistolla, kirjastopalveluissa ja liikuntapalveluissa. Samalla palveluja järjestellään uudelleen, käsityöneuvonnan palveluaikaa supistetaan ja lisätään omatoimikäyttöä, liikuntapalveluissa uudistetaan johtamista ja kehitetään osaamista ja kirjastopalveluissa lisätään omatoimiaikoja. Jyväskylä Sinfonia jättää täyttämättä uuden kontrabassovakanssin väliaikaisesti ja vähentää konserttikohtaisesti kiinnitettävien muusikkoavustajien käyttöä. 
 
Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston tulotavoitetta kasvatetaan malitillisesti. Kansalaisopistolla valmistellaan kurssimaksujen korottamista syksystä 2021 ja liikuntapalvelujen tapahtuma- ja otteluhinnoittelua esitetään korotettavaksi kaikissa liikuntapaikoissa 10 prosenttia, monitoimitalon junioreiden harjoitusvuorot muutetaan maksullisiksi ja Harjun yleisurheilustadionin sekä Vaajakosken ja Palokan yleisurheilukenttien hinnoittelumallia uudistetaan. Lisäksi liikuntapalvelujen sopimuksiin tullaan tekemään hintatason tarkastuksia tulotavoitteeseen pääsemiseksi. Käsityön museon tulotavoitetta nostetaan valtionosuusuudistusta vastaavasti.
 
Liikuntapalvelut tulevat etsimään kustannussäästöjä  myös liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta, kansalaisopisto hankintojen varhaisemmalla ennakoinnilla ja kaupunginteatteri tuotantojen kokonaisbudjetteja leikkaamalla, muun muassa materiaalien kierrättämisellä, produktioiden uudelleenlämmityksellä ja produktiokohtaisten tuntityöntekijöiden määrää vähentämällä. Keski-Suomen museon kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoon vuonna 2020 lisätty määräraha vähennetään vuoden 2021 käyttömenoista. Lisäksi Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon käyttömenoista vähennetään kummaltakin museolta muutama tuhat euroa. 
 
Kulttuuri ja sivistyslautakunnan esityslista on jo netissä ja sen pääsee lukemaan lautakunnan sivun kautta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta 
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033