Hyppää pääsisältöön

3.11.2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 3.11.2020 kokouksessaan lausunnon Hippos-hankkeen muutetuista suunnitelmista ja tilaohjelmasta tiedoksi kaupunginhallitukselle. Hankkeen myötä Hippokselle rakentuu urheilun, liikunnan, terveydenedistämisen ja hyvinvoinnin keskus, alusta uudenlaiselle liiketoiminnalle ja osaamisekosysteemille. 

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Lautakunta toteaa lausunnossaan muutettujen suunnitelmien ja tilaohjelman olevan Hippoksen alueen kehittämisen näkökulmasta kannatettavia. Kaupungin oman investointiosuuden pienentyminen alkuperäisestä mahdollistaa esimerkiksi pesäpallostadionin välttämättömien investointien sekä tulevien kulttuuri-investointien rahoittamista. Jotta esimerkiksi harjoitusjäähalliolosuhteet saadaan pikaisesti kuntoon ja urheilutapahtumien kapasiteettia saadaan lisättyä, ulkopuolisen sijoittajan mukanaolo on kaupungin kokonaistalouden sekä toiminnan riskien kannalta välttämätöntä. Lisäksi lautakunta toteaa, että esitettyihin suunnitelmiin voidaan jatkovaiheissa tehdä muutoksia, mikäli liikuntatilojen määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset edellytykset säilyvät vähintään nyt esitetyssä tasossa.

Lisäksi lautakunta ilmaisi lausunnossaan huolen 30-vuotisesta liikuntavuorosopimuksesta. Kaupungin sitoutuminen näin pitkäksi aikaa elinkustannusindeksiin sidotulla vuosittaisella korvauksella muodostaa merkittävän taloudellisen riskin ja hyvin todennäköisesti aiheuttaa korotuspaineita myös hinnoitteluun. Lautakunta ilmaisee huolensa myös siitä, että kaupunki perii seuroilta omavastuuosuudet ja maksaa kommandiittiyhtiölle kokonaiskustannukset seurojen vuoroista. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaupunki on taho, joka vastaa siitä, jos seuroille tulee sopimusaikana maksuvaikeuksia.

Asian käsittely etenee lautakunnasta suunnitelman mukaan kaupunginhallituksen 9.11. iltakoulun kautta kaupunginhallituksen kokoukseen 16.11. ja kaupunginvaltuustoon 23.11. Tällä aikataululla kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimeenpanevat päätökset olisivat keväällä 2021 ja rakennustyöt voisivat alkaa syksyllä 2021. Liikuntaseuroille asiaa esitellään tarkemmin etäyhteyksin järjestettävässä seurafoorumissa torstaina 5.11. klo 17. Lisäksi viikoille 46-48 on suunniteltu lajiryhmätapaamisia ja viikoille 49-51 seuratapaamisia. 

Hankkeen koko ja kustannukset

Tarkentunut Hippos-hankkeen laajuus on noin 100 000 brm2, josta liikuntatiloja noin 60.000 brm2. Tällä hetkellä Hippoksen koko bruttoala on noin 40.000 m2. Uudet tilat mahdollistavat noin 50 % lisäyksen liikunnan ja urheilun käyttötunteihin Hippoksella vuositasolla. 

Hankkeen koko on pienentynyt aiemmin esillä olleesta A-versiosta 60 000 bruttoneliömetriä, kokonaiskustannukset 200 miljoonasta eurosta 150 miljoonaan euroon ja kaupungin sijoitettu pääoma 28 miljoonasta 23 miljoonaan euroon. Liikuntavuorosopimuksen kaupungin osuus on pienenee 5,5 miljoonasta 5 miljoonaan euroon vuodessa ja sopimuksen kesto pitenee 20 vuodesta 30 vuoteen. Hankkeeseen kytketty asuntorakentamisoikeus pienenee 6 000 kerrosneliömetriä.

Hippos-hanke toteutettaisiin puoliksi omalla pääomalla ja puoliksi lainalla. Oman pääoman ehtoinen 76 miljoonan euron rahoitus jakautuisi seuraavasti: Kiinteistökehitysyhtiö Sepos ja finanssiryhmä Taaleri yhteensä 43 miljoonaa euroa, Jyväskylän kaupunki 23 miljoonaa euroa ja Lehto Group 10 miljoonaa euroa. Mahdolliset OKM:n ja EU:n tuet neuvotellaan erikseen.

Hankkeen tilat ja toiminnot

Merkittävin muutos aiemmin esiteltyyn ns. A-versioon on monitoimiareenan vaihtuminen jääareenaksi, joka peruskorjataan nykyisen jäähallin paikalle. Lisäksi Monitoimitalon ja Hipposhallin paikalle suunniteltu jalkapallostadion siirtyy harkittavaksi 2-vaiheessa. Uudessa suunnitelmassa aiemmin erillinen voimistelutalo on suunniteltu osaksi uutta liikuntakeskusta, jossa tulisi olemaan myös yleisurheilutilat. Myös harjoitusjäät ovat suunnitelmissa liikuntakeskuksen yhteydessä.

Hankkeen myötä nykyisestä jäähallista rakennettaisiin uudelleen molemmat päädyt ja uusimmat keskellä rakennusta sijaitsevat osat säilytettäisiin. Jäähalli rakennettaisiin kiinni uuteen osaamiskeskukseen, jolloin jäähallin yleisösisäänkäynti tulisi osaamiskeskuksen kautta. Näin voidaan kasvattaa hallin katsojakapasiteettia ja päivittää jäähalli tapahtuma-areenaksi. Muutoksilla parannetaan areenana palvelutasoa sekä mahdollistetaan paremmat pukuhuone-, huolto-, ja varastotilat. 

Alueen sydämeksi rakentuu osaamiskeskus, josta on pääsy sekä jääareenalle että liikuntakeskukseen. Sinne sijoittuu ravintoloita, palveluita, tutkimus- ja yritystiloja ja liiketiloja, muun muassa yliopiston liikuntatieteellisen laboratorio- ja toimistotilat sekä Jamk:n hyvinvointiyksikön tilat. Samoin sinne on suunniteltu KiHU:n tutkimustiloja ja toimistoja sekä kaupallisia liikuntatiloja, kuten kuntosali ja sirkus-/parkour-tilat. 

Yleisurheilu, voimistelu, palloilu- ja kamppailulajit, tanssi- ja esittävät lajit sekä lajinomaiset lämmittelytilat ja ryhmäliikunta keskittyvät Hippoksen nykyisen nurmikentän kohdalle rakennettavaan liikuntakeskukseen, jossa voidaan järjestää 2300 katsojan tapahtumia, kisoja ja erityisesti palloilulajien otteluita. Yleisurheilukisoille voidaan katsomopaikkoja järjestää maksimissaan 1500. Koko liikuntakeskusta kiertävä lehteri yli 400 metriä pitkä lehteri toimii tarvittaessa myös tapahtumien katsoja- ja mediatilana. Liikuntakeskuksen yhteyteen rakentuisivat myös kolme tekojäärataa.

Pysäköintipaikkoja tulisi noin 900 ja ne sijoittuvat alueen eri puolille sekä maantasopysäköintinä että pysäköintilaitokseen. Köyhälammen ympärille sijoittuva liikuntapuisto palvelee kaupunkilaisia sekä Hippoksella harjoittelevia liikkujia. Puiston suunnittelu käynnistetään kaupungin ja liikuntapalvelujen omana prosessina huomioiden tiukentuneen talouden reunaehdot. Liikuntapuistoon on myös tarkoitus asemoida uusi monikäyttöinen pesäpallostadion, jonka käyttöönotto voisi olla jo keväällä 2022. 

Suunniteltu rakentamisaikataulu 

Mikäli hankkeen rakentaminen alkaisi syksyllä 2021, olisi arvioitu rakennusaika noin 2 vuotta. Monitoimitalo ja Hippos-halli säilyvät käytössä koko rakentamisen ajan. Jäähallille rakentamisesta tulee eniten häiriötä, mutta katkot pyritään järjestämään laajennettujen kesätaukojen ympärille. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa yhtäaikaisena siten, että sekä peruskorjaamista että uudisrakentamista voidaan tehdä samanaikaisesti. Oletuksena on, että vain jääurheilu tulee vaatimaan väistötiloja. Liikuntapuiston rakentamisesta ja suunnittelusta vastaa kaupunki, ja sen vaiheistus sekä rakennusaikataulu tarkentuu myöhemmin. 

Osa aiemmasta Hippos2020-hankkeesta ehdittiin saada jo rakennuslupavaiheeseen, ja näitä suunnitelmia on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon. Nyt tehtyjen uusien linjausten osalta suunnittelu on vasta luonnostasolla ja niihin tulee vielä muutoksia suunnittelun edetessä.

Hippos2020-hankkeen suunnittelu aloitettiin 2015 tilapalvelun omana toimintana, ja vuonna 2016 hankkeen vetovastuu siirtyi elinkeinoyksikölle. 13.12.2017 tehdyn päätöksen myötä hankkeen vetovastuu siirtyi Lehto/Fennia-konsortiolle, josta Fennia irtautui vuoden 2019 keväällä. Konsortion oikeudet siirtyivät samalla Lehto Group Oyj:lle, joka tästä lähtien on vastannut hankkeen suunnittelusta yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kevään 2021 kokousajat

Lisäksi lautakunta päätti kokouksessa kevään 2021 kokousajat. Lautakunta kokoontuu keskiviikkoina 20.1., 10.2., 17.3. ja 12.5. klo 17.00. Ylimääräisiä kokouksia tai iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Nykyisen lautakunnan toimikausi päättyy 31.5.2021. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2021 ja ensimmäinen kokous on suunniteltu pidettäväksi 7.6.2021. Kokouksessa valitaan jäsenet lautakuntiin. Uusi kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021 puheenjohtajan kutsusta.

Kokouksen esityslista ja liitteet
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen kaupungin nettisivuilla torstaina 12.11. Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee lautakunnan nettisivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta. 

 
Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki, 
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 403