Hyppää pääsisältöön

16.9.2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle esityksensä vuoden 2021 talousarvioista, käsitteli talouden kolmannesvuosiraportin ja teki määrärahamuutoksen investointeihin, jakoi kulttuuri- ja liikunta-avustuksia sekä vastasi kahteen valtuustoaloitteeseen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Lautakunta pääsi esityksessään vaadittuun 750 000 euron säästötavoitteeseen

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi valmistelijan muutetun ehdotuksen mukaisesti kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ensi vuoden talousarvioesityksen. Säästötavoite jakautuu yksiköille seuraavasti: liikuntapalvelut 380 000 €, kirjastot 100 000 €, kansalaisopisto 70 000 € ja kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, museot, sinfonia sekä teatteri 50 000 € per yksikkö. Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelmassa talousarviopäätösten jälkeen marras-joulukuussa.

Hyväksytyksi tulleen muutetun ehdotuksen mukaisesti säästökeinoista lasten ja nuorten harrastusvuorojen maksuttomuuden mahdollinen poistaminen perusliikuntapaikoilta sekä kulttuurin avustussopimukset arvioidaan vuoden 2021 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2020.
 
Toimialoille ja liikelaitoksille on asetettu ensi vuodelle yhteensä 12,5 miljoonan euron talouden sopeutustavoite, josta sivistyspalvelujen osuus on 4,25 miljoonaa euroa ja tästä kohdentuu kulttuuri- ja liikuntapalveluihin 750 000 euron sopeutustavoite. Kuluvana vuonna kulttuuri- ja liikuntapalvelujen budjetti on ollut noin 42,5 miljoonaa euroa, joten sopeutus jää selväti alle 2 % kokonaismenoista. Samalla on kuitenkin huomioitava, että mahdolliset palvelutarpeen kasvusta syntyvät lisätarpeet tulee rahoittaa supistuvilla määrärahoilla. 

Sopeutuskeinoina esitetään tulojen lisäämistä ja palvelutason tarkastamista

Liikuntapalvelujen säästötavoite on 380 000 €, joka esitetään toteutettavaksi tuloja lisäämällä, säästöillä henkilöstökustannuksista sekä liikuntapalveluverkon järjestelyillä. 

Muutoin hyväksytty esitys on pohjaesityksen mukainen, mutta lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että lasten ja nuorten harrastusvuorojen maksuttomuuden poistaminen perusliikuntapaikoilta tulee arvioidaan vuoden 2021 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2020. Alkuperäisessä esityksessä tälle oli asetettu 150 000 euron tulotavoite, joka pitää nyt arvioida uudelleen.
 
Liikuntapalvelujen henkilöstökustannuksista haetaan 150 000 euron säästöä palveluja ja organisaatiota kehittämällä ja liikuntapalvelujen ydintehtäviä ja -tavoitteita täsmentämällä palveluverkkoselvityksen yhteydessä. Samalla arvioidaan organisaatio- ja henkilöstörakenteeseen tehtävät muutokset. Tavoitteena on kustannustehokas, joustava ja oikein palveluihin mitoitettu palvelurakenne. Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja tehtäväkuvia selkiytetään ja rajataan tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi muun muassa johtamisen ja esimiestyön vaikuttavuutta parannetaan ja työ- ja toimintatapoja tehostetaan. 
 
Liikuntapalvelujen palveluverkkoon liittyvillä ratkaisuilla haetaan 80 000 € kustannussäästöä vuodelle 2021. Toimintoja keskitetään ja karsitaan sekä tehdään vertailua oman toiminnan, ostopalvelujen ja ulkoistamisen välillä. Liikuntapalveluissa toteutetaan palveluverkkoselvitys, jossa tarkastellaan ja arvioidaan vaihtoehtoisia palvelujen järjestämistapoja ja tehdään oman ja ostopalvelun välistä kustannus- ja vaikuttavuusvertailua. Tavoitteena on liikuntapalvelujen tuottaminen ja järjestäminen laadukkaasti, tasa-arvo-, ympäristö- ja saavutettavuusnäkökohdat huomioiden. Arvioitavia ja selvitettäviä asioita ovat liikuntapaikkaverkon mitoitus ja laajuus, liikuntapaikkojen hoito, liikuntakiinteistöjen ja piha-alueiden kunnossapito ja laitetekniikka, siistintä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut sekä hallintopalvelut.
                                                                          
Kirjastopalvelujen sopeutustavoite on 100 000 €, joka esitetään katettavaksi palveluorganisaatiota kehittämällä ja eläkepoistumaa hyödyntämällä. Tämä tarkoittaisi, että osa kirjastojen palveluajasta muutetaan omatoimiseksi palveluajaksi, mikä mahdollistaa henkilöstökustannusten vähentämisen eläkepoistumaa hyödyntämällä.

Kansalaisopiston sopeutustavoite on 70 000 €, johon esitetään maksutuottotavoitteen nostamista syksystä 2021 alkaen, henkilöstötoimenpiteitä ja hankintojen tarkastelua. Kurssimaksujen hinnoittelua voisi muuttaa syksyllä 2021. Edellisen kerran hintoja on tarkasteltu vuonna 2019. Lisäksi tarkasteluun tulisi sopimuskuntalaskutus. Eläkepoistuman hyödyntäminen vaikuttaisi tuntiopetuskustannuksiin. Käsityöneuvonnassa omatoimikäytön lisääminen ja palveluajan supistaminen olisi mahdollista eläköitymisen yhteydessä syksyllä 2021.

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa sopeutustavoite on 50 000 €, johon pyritään muun muassa henkilöstötoimenpitein ja tilakustannusten uudelleentarkastelulla. Henkilöstötoimenpiteitä voisivat olla sisäisen rekrytoinnin hyödyntäminen ja tehtävien uudelleenjärjestely, lomautukset ja eläkepoistuma. Toimistotilojen tiivistämisellä voisi säästää noin 10 000 €. Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti hyväksyttiin, että kulttuurin avustussopimukset arvioidaan vuoden 2021 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä joulukuussa 2020.
 
Museoiden  sopeutustavoite on 50 000, joka saavutettaisiin vuonna 2021 Suomen käsityön museon tulotavoitetta nostamalla valtionosuusmuutoksen verran, Keski-Suomen museon käyttömenojen vähentämisellä kokoelmahallintajärjestelmän muutokseen liittyen. Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon käyttömenojen pienellä vähennyksellä. 
 
Sinfonian 50 000 € sopeutustavoitetta esitetään katettavaksi jättämällä uusi kontrabassovakanssi väliaikaisesti täyttämättä. Lisäksi vähennetään konserttikohtaisesti kiinnitettävien muusikkoavustajien käyttöä. 

Teatterin sopeutustavoite on myös 50 000 €, joka esitetään säästettäväksi tarkastamalla tuotantokustannuksia alaspäin sekä materiaalisäästöillä. Produktioiden kokoa supistetaan ja samalla esimerkiksi tuntityöntekijöiden käyttöä voidaan vähentää. Vuonna 2021 lämmitetään, eli tuodaan takaisin esityskalenteriin, kaksi aiemmin toteutettua tuotantoa ja myös materiaalien kierrättämisellä haetaan säästöjä.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin esitetään 1,4 miljoona euron ja urheilu- ja retkeilyalueisiin 2,2 miljoonan euron investointeja

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin lautakunta esittää yhteensä 1 440 000 euroa. Kirjastolla varaudutaan ensi vuonna Keljonkankaan kirjaston kalustamiseen 250 000 eurolla ja uuden biokaasulla tai sähköllä kulkevan kirjastoauton hankintaan 450 000 eurolla. Kaupunginteatterin suurin investointikohde on nostolavan ja pyörönäyttämön uusinta, 335 000 euroa. Teatterin valaistus, äänitekniikka sekä ompelimon kaluston uusintaan esitetään 85 000 euroa. Liikuntapalveluissa esitetään kuntosalivälineiden hankintaan 110 000 euroa, uuteen traktoriin 75 000 euroa sekä muihin pienempiin hankintoihin 55 000 euroa. Jyväskylän kansalaisopistolla kalustehankintoihin esitetään 50 000 euroa ja kaupunginorkesterilla instrumenttihankintoihin 50 000 euroa. Museoilla varaudutaan Datalogger-järjestelmän hankintaan 25 000 eurolla.
 
Urheilu- ja retkeilyalueinvestointeihin esitetystä 2,2 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaa euroa ohjataan Viitaniemen huolto- ja pukutiloihin. Vehkalammen pukuhuone ja wc-tiloihin esitetään 250 000 euroa. loput 150 000 esitetään pienempiin kohteisiin, Rantaraitin lähiliikuntapaikkoihin 60 000 euroa, Laajavuoren mäkikeskuksen kilparinteeseen 20 000, kuntoratoihin ja latupohjiin 20 000 euroa, uimarantoihin 10 000 euroa ja maastopyöräreitteihin 10 000 euroa. Teknisiin ja toiminnallisiin korjaus- ja muutostöihin varataan esityksessä ensi vuodelle 30 000 euroa.

Lautakuntien esitykset valmistuvat 25.9. mennessä jonka jälkeen julkaistaan kaupunginjohtajan esitys 19.10.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan annettua oma esityksensä talousarviosta, sivistyksen toimialan talousarviota käsittelee seuraavaksi sivistyslautakunta 23.9.  Kaupungin kaikkien lauta- ja johtokuntien tulee antaa omat talousarvioesityksensä 25.9.2020 mennessä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 19.10.2020, kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 26.10.2020 ja päättää veroprosentit. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2020 ja talousarvio on kaupunginvaltuuston päätettävänä 23.11.2020 kokouksessa. Lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat talousarvion hyväksymisen jälkeen. 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen investointien määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksestä 15.4.2020 poiketen kulttuuri- ja liikuntalautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle Jyväskylän kaupunginteatterin lavanostinjärjestelmään varatusta määrärahasta käyttämättä jäävän 1 266 300 euron vähentämistä irtaimen käyttöomaisuuden investoinneista vuodelta 2020, jotta hankinta voidaan avata kilpailutukselle jo tänä vuonna. Se osuus määrärahasta, joka suoriteperusteen mukaan kohdentuu vuodelle 2021, tullaan esittämään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2021.

Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että urheilu- ja retkeilyalueiden investointien määrärahaan lisätään 450 000 euroa vuodelle 2020, koska Viitaniemen liikuntapuiston päärakennuksen kustannukset ovat täsmentyneet suunnittelun edetessä. Kustannuksia alkuperäisestä arvioidusta ovat nostaneet muun muassa väistötilakustannukset, maaperätutkimukseen liittyvät kustannukset, tontin kunnallistekniikan oletettua laajempi uusimistarve sekä suunnitelmamuutokset kantaviin rakenteisiin.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kolmannesvuosiraportti 31.8.2020

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toteutunut toimintakate oli elokuun lopussa –28 309 519 euroa, joka on 66,5 % koko vuoden suunnitelmasta. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ennakoidaan ylittävän talousarvionsa noin 1,1 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Ennusteessa on huomioitu koronaepidemian ennakoidut vaikutukset tuloihin sekä vuodelle 2020 kohdennettavat avustukset. Syksyn toimintatulojen odotetaan jäävän normaalia pienemmiksi. Toimintamenoissa säästöt kohdentuvat pääasiassa henkilöstömenoihin sekä palvelujen ostoihin. Talousarvion muutosta ei esitetä sillä sivistyspalvelujen kokonaisuuden, huomioiden kasvun ja oppimisen palvelut, ennakoidaan alittavan talousarvio kulttuuri- ja liikuntapalvelujen ylityksestä huolimatta.

Lautakunta jakoi 11 200 euroa kulttuuritoiminnan kohdeavustuksia

Syksyn haussa kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin oli jaossa 11 200 euroa. Avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 14, ja avustusta myönnettiin neljälle hakijalle. Avustusta saivat Jyväskylän Taiteilijatalosäätiö 10 000 euroa Tourulan kivääritehtaan ateljeetilojen vuokra- ja huoneistokuluihin, Lehtinen Laura Elina 500 euroa yhteisöllisen tanssitaideprojekti Nyyttikestimusikaalin järjestelyihin, Tapper Kirsi 400 euroa työhuoneen vuokrakustannuksiin sekä Lassi Nummen seura ry 300 euroa Jyväskylän Syksy -tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Lautakunta jakoi 6 300 euroa liikunnan kohdeavustuksia

Syksyn haussa liikunnan kohdeavustuksiin oli jaossa 6 300 euroa. Avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä 14, ja avustusta myönnettiin 11 hakijalle. Avustusta saivat Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jalo ry 900 € keilailun, futsalin, salibandyn ja golfin kuurojen SM-kisoihin osallistuvien seuran jäsenten osallistumismaksukuluihin, Harjun Woima Jyväskylä ry 810 € painin maksuttoman ohjaajakoulutuksen- ja matalankynnyksen lasten- ja nuorten painikilpailun järjestämiskustannuksiin, Jyväskylän Naisvoimistelijat ry 800 € valmentajien ja kouluttajien taitoja kehittävien kotisalileirien järjestämiskustannuksiin, JPS-juniorit ry 700 € maksuttoman Jääpallo tutuksi -tapahtuman järjestelykustannuksiin, Jyvässeudun Kiekko ry 700 € lasten luistelu-/kiekkokoulun tilakustannuksiin, JYP Juniorit ry 500 € Easy Hockey harrastekiekon kokeilupäivien järjestämiskustannuksiin, Jyväskylän Taitoluisteluseura ry 500 € yleisölle avoimen kilpailuohjelmien näytöstapahtuman järjestämiskustannuksiin, Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion Vaajakoski ry 500 € joukkuevoimistelukilpailuiden äänentoistokustannuksiin, Jyväskylä Rugby Club ry 400 € uusien harrastajien rekrytointiin tarkoitetun markkinointitilaisuuden järjestämiskustannuksiin syksyllä, Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura ry 290 € nuorten harrasteryhmien käynnistämiseen, Jyväskylän Liitokiekkoilijat ry 200 € naisille suunnatun avoimen ultimate-leirin järjestelykustannuksiin.
 

Vastaukset valtuustoaloitteisiin teatterista ja draamasta rapistuvan lukutaidon pelastajaksi sekä kuntoportaista 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta saattoi virkamiesten valmistelemat vastaukset tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa suoritetut toimet riittäviksi.
Valtuustoaloite: Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1335235 (pdf-linkki)
Valtuustoaloite: Jyväskylään uudet kuntoportaat: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1339489 (pdf-linkki)

Edustajat Suomen Teatterit - Finlands teatrar ry:n vuosikokoukseen 2020

Lautakunta nimesi Jyväskylän edustajiksi 29.10. Suomen teatterit vuosikokoukseen teatterinjohtaja Hilkka Hyttisen, käyttöpäällikkö Tuukka Toijanniemen ja talous- ja henkilöstösuunnittelija Outi Kasasen.
 
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033