Hyppää pääsisältöön

10.6.2020

Lautakunta hyväksyi muun muassa osaltaan Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan hankesuunnitelman sekä kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön välisen esisopimuksen kumppanuudesta sekä merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosikatsauksen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi osaltaan Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan hankesuunnitelman

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi osaltaan Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museoon yhdistävän nivelosan hankesuunnitelman. Lautakunnasta hankesuunnitelma etenee kaupunginhallitukseen. Suunnitelman mukaan Jyväskylän Ruusupuistoon rakentuu kansainvälisesti ainutlaatuinen museokeskus, joka avautuisi yleisölle vuonna 2023 ja tavoittelisi 80 000─100 000 kävijää vuodessa. 

Alvar Aalto -museon peruskorjauksen laajuus on hankesuunnitelman mukaan noin 2000 m2 ja samassa yhteydessä rakennettavan nivelosan 375 m2.  Kustannusarvio on noin 7,1 miljoonaa euroa, josta museon peruskorjauksen osuus on 5,4 miljoonaa euroa ja museot yhdistävän nivelosan 1,7 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmassa hankkeelle on esitetty investointiavusta 1,5 miljoonaa euroa. Jyväskylän Ruusupuistossa naapuruksina sijaitsevien museoiden väliin tuleva nivelosa on jo otettu huomioon Keski-Suomen museon viime vuonna valmistuneessa peruskorjauksessa.

Hankesuunnitelman mukaan peruskorjauksen ja nivelosan valmistumisen jälkeen peruskorjattavien ja uusien lisätilojen vuokrakulut olisivat 676 000 euroa, josta AlvarAalto-museon osuus tulisi olemaan 390 500 euroa ja Keski-Suomen museon osuus 285 500 €.

Alvar Aalto -museo valmistui vuonna 1973 eikä sitä ole peruskorjattu, joten suojeltu museorakennus on peruskorjausiässä. Uuden museoiden välisen nivelosan myötä museokeskuksen näyttelytilat, luentosali-, auditorio- ja kokoustilat sekä museopedagogiikkaa varten suunnitellut ovat paremmin käytettävissä. Museokauppatila sijoittuu uuteen nivelosaan, joka samalla mahdollistaa esteettömät yhteydet museokeskuksessa. Museomestareiden verstastila sijoittuu Alvar Aalto -museon puolelle ja näyttelykalusteiden ja museokaupan varastotila nivelosaan. Keski-Suomen museon sisäänkäynti toimii museokeskuksen pääsisäänkäyntinä. Alvar Aalto -museon sisäänkäynnin kautta otettaisiin vastaan museokeskuksessa vierailevat ryhmät.

Alvar Aalto -museo ja sen vieressä Keski-Suomen museo toimivat arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa. Peruskorjaus ja uusi nivelosa luovat valmistuessaan yhden Suomen kiinnostavimmista näyttelytilakokonaisuuksista. Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt museokeskuksen kävijäkokemusta parantavan toimintakonseptin luomiseen 350 000 euron Museovisio -avustuksen vuosille 2020-2023. Konseptin tavoitteena on kulttuuriympäristöön, arkkitehtuuriin ja muotoiluun erikoistunut monitoimitalo, jonka elämykselliset sisällöt houkuttelevat entistä laajempaa yleisöä.

Jyväskylän kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön esisopimus etenee kaupunginhallitukseen 

Jyväskylän kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön esisopimus kumppanuudesta etenee kaupunginhallitukseen. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsitteli asiaa ja ehdottaa kaupunginhallitukselle esisopimuksen hyväksymistä. Varsinainen sopimus kumppanuudesta solmitaan, kun Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivelosa on toteutettu ja Ruusupuistoon on muodostunut Alvar Aalto -museosta ja Keski-Suomen museosta uusi museokeskus vuodesta 2023 alkaen. 

Jyväskylän kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön yhteinen päämäärä on vahvistaa arkkitehti Alvar Aallon merkitystä ja Jyväskylää Alvar Aallon kaupunkina. Alvar Aalto -museon toiminta halutaan yhteistyöllä saattaa näkyvämmäksi ja vahvemmin osaksi Jyväskylän kaupungin imagoa ja kulttuurielämää. Kumppanuussopimukseen kootaan kaupungin ja säätiön käytännön yhteistyö ja sovitaan pitkäjänteisestä kumppanuudesta ja tukikäytännöistä. Kumppanuussopimuksella osapuolet sitoutuvat vähintään 20 vuodeksi tiiviiseen yhteistyöhön Jyväskylässä.

Kumppanuussopimuksen arvoksi on arvioitu 515 500 euroa/vuosi ja se muodostuu säätiön palveluista kaupungille ja kaupungin tuesta säätiölle. Summa on laskettu AlvarAalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan rakentamisen hankesuunnitelman kustannusten perusteella ja arvio voi tarkentua, kun hankkeen kokonaiskustannukset tarkentuvat. Kuluvana vuonna kaupungin avustus säätiölle on kokonaisuudessaan 338 000 + 50 000 euroa.

Jyväskylässä on maailman suurin kokoelma arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, joista merkittävä osa on kaupungin omistuksessa. Kohteista 29 sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella. Kaupungin omistamasta kahdeksasta Aallon suunnittelemasta kiinteistöstä Muuratsalon koetalo ja Alvar Aalto -museo ovat säätiön käytössä, jälkimmäinen vuokrattuna. 

Kumppanuussopimuksessa sovitaan muun muassa Jyväskylän kaupungin omistamien ja säätiön hallussa olevien Alvar Aalto -kokoelmien hoidosta ja säilyttämisestä, kaupungin omistaman Muuratsalon koetalon kokoelmista, kohteen käytöstä ja ylläpidosta, Alvar Aalto -museon Jyväskylässä tuottamista näyttely- ja museopedagogisista palveluista, Jyväskylän kaupungin käytettävissä olevista asiantuntijapalveluista, tekijänoikeus- ja käyttömaksuista, irtaimiston hoidosta, tapahtumien järjestämisestä ja toimimisesta Alvar Aalto -kaupunkien verkostossa.

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, sillä lautakunta käsitteli asian uuden, tarkentuneen sopimusliitteen mukaisesti, johon lisättiin kappale: ”Sopimusosapuolet eivät ole vastuussa tämän sopimuksen perusteella tai siihen liittyen välillisistä vahingoista. Jos kuitenkin osapuoli olennaisesti rikkoo tätä sopimusta, rikkova osapuoli on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle sopimussakkona 100 000 euroa.”

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kolmannesvuosiraportti ennustaa miinusta

Lautakunta merkitsi tiedoksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talouden kolmannesvuosiraportin. Määrärahan toimintakatteen toteuma alkuvuonna 30.4. mennessä on – 28 113 652 euroa. Se on 34,0 % koko vuoden suunnitelmasta. Huhtikuun tilanteen perusteella kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän kuluvana vuonna noin 1,2 miljoonaa euroa. Ylitys aiheutuu pääosin liikuntapalvelujen ja Jyväskylän kaupunginteatterin toimintatulojen menetyksistä keväällä. 

Korona-pandemian aiheuttama tulojen menetys on arvioitu olevan liikuntapalveluissa noin 900 000 €. Jyväskylän kaupunginteatterin lipputulo-, vuokraus- ja muut tulomenetykset kevään osalta ovat n. 450.000 €.
 
Toimintayksiköiden sulkemisesta johtuvat menojen vähennykset ovat pieniä verrattuna tulojen menetyksiin. Koko vuoden ennusteet täsmentyvät, kun lomautusten, kesäajan vaikutusten sekä muiden toimenpiteiden vaikutukset ovat kirjanpidossa käytettävissä.

Kokouksen muut asiat

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta valitsi lautakunnasta Vesa Plathin ja museoilta Leena Lokan ja Heli-Maija Voutilaisen Jyväskylän edustajiksi Suomen museoliiton Helsingissä 2.9.2020 pidettävään vuosikokoukseen.

Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulun suunnittelijaopettajan jäädessä eläkkeelle 1.8.2020, lautakunta päätti, että suunnittelijaopettajan virkaa ei täytetä. Opetustehtävät jaetaan tuntiopettajien kesken ja hallinnollinen ja suunnittelutyö siirtyy apulaisrehtorin tehtäviksi. Suunnittelijaopettajan virka lakkautetaan 1.8.2020.

Lisäksi lautakunta päätti, että Jyväskylän kansalaisopisto on jatkossakin mukana jäsenenä Keski-Suomen vapaan sivistystyön piiri ry:ssä.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille perjantaina 18.6.2020. Linkit esityslistaan ja pöytäkirjoihin lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.
 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
•    kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
•    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033