Hyppää pääsisältöön

26.5.2020

Jyväskylän sivistyslautakunta muun muassa merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykset, päätti palvelusetelimaksatuksista yksityisille palvelutuottajille esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti 14.5.–31.7., hyväksyi varhaiskasvatuksen palvelumaksujen ja yksityisen palvelusetelimaksujen indeksitarkistukset sekä yksityisten palveluntuottajien sääntökirjan päivitykset esittelijän muutetun esityksen mukaisesti 1.8.2020 alkaen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2020

Lautakunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. 
Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja se päivitetään vuosittain. Varhaiskasvatuksen tulevien vuosien palvelutarpeeseen vaikuttaa syntyvyyden lisäksi palvelujen kysynnän muutokset sekä mahdolliset muutokset esiopetuksessa perhevapaissa ja suhdeluvuissa. Palvelujen kysynnän arvioidaan kasvavan 75%:sta 78 %:iin ikäluokasta, mutta samalla syntyvyys laskee. 0–6 -vuotiaiden määrä laskee 800 lapsella nykyisestä 9 350 lapsesta 8 550 lapseen vuoteen 2025 mennessä. Kasvua ennakoidaan ainoastaan Keljonkangas-Kauramäen alueelle.

Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä arvioidaan vuonna 2025 olevan 600 lasta nykyistä vähemmän. Vuosittaisten käyttötalousmenojen arvioidaan kääntyvän laskuun ja pienenevät arviolta yhteensä n. 3,7 milj. €. 

Varhaiskasvatuspalveluiden kapasiteettitarpeessa ei oleteta tapahtuvan nopeita muutoksia, koska varhaiskasvatuspalveluita käyttävien lasten määrän arvioidaan olevan nyt huipussaan. Kun palvelujen kysyntä lähtee laskuun, on mahdollista luopua tilapäisistä ratkaisuista ja vuokrattavista palvelurakennuksista.

Vuoden 2021 palveluverkkoselvityksessä tullaan tutkimaan millaisia vaikutuksia olisi esiopetusikäisten siirtymisellä koulujen tiloihin. Tällä olisi merkittävä vaikutus varhaiskasvatuksen tilantarpeeseen.

Menossa on Kortepohjan päiväkotikoulun urakkalaskenta ja tuleville vuosille on valmisteilla investointipäätöksiä Haukkamäen ja Pohjanlammen päiväkoti-investoinneista sekä Keskustan päiväkotikoulusta. Lisäksi pitemmällä aikavälillä uusien päiväkotihankkeiden mahdollisia sijainteja tutkitaan esimerkiksi Halssilassa, Lohikoskella, Palokassa ja Vaajakoskella, joissa päiväkotikiinteistöjä on korvattava 6–10 vuoden aikavälillä. 

Selvitys on laadittu yhteistyössä KymppiR-palveluverkkoryhmässä, joka koostuu perusopetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista.

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys 2020

Lautakunta merkitsi tiedoksi perusopetuksen palveluverkkoselvityksen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. 
Perusopetuksen palveluverkkoa tarkastellaan viiden vuoden aikajänteellä ja se päivitetään vuosittain. Tällä hetkellä oppilaita on perusopetuksessa 13 750. 7–12-vuotiaiden määrä on nyt korkeimmillaan ja lähtee tulevina vuosina laskuun. 13–15-vuotiaiden määrä kasvaa vielä lähivuosina ollen korkeimmillaan vuonna 2024. Vuonna 2025 oppilaita on perusopetuksessa noin 450 nykyistä vähemmän, mutta vuonna 2030 jo lähes 2000 vähemmän. Lasku johtuu syntyvyyden laskusta. Vaikka trendi näyttää selvältä, syntyvyyden kehitys on samalla ennusteen suurin epävarmuustekijä.
 
Lyhyellä aikavälillä selvitys keskittyy Säynätsalo-Keljonkankaan ja Vaajakosken alueisiin. Tulevana syksynä kaikki Säynätsalon alueen 1–4-luokkalaiset sijoitetaan Säynätsalon ja Muuratsalon päiväkotikouluihin. Syksyllä 2021 Keljonkankaan uuden yhtenäiskoulun valmistuttua kaikki Keljonkankaan ja Säynätsalon alueen 5–9 luokkien oppilaat opiskelevat Keljonkankaan yhtenäiskoulussa, joten 2021 syksystä alkaen Lehtisaaren koulun tiloja ei enää tarvita. Alueen kouluverkon kehittämisessä on osallistettu alueen asukkaita, jotka ovat päässeet esittämään mielipiteensä tuleviin kouluratkaisuihin. Kouluverkkoon liittyen on laadittu myös lapsivaikutusten arviointi. Toive Säynätsalon alueen 4. vuosiluokan oppilaiden mahdollisuudesta käydä koulua alueen kahdessa päiväkotikoulussa on huomioitu suunnittelussa.

Vaajakosken alueella oppilaiden lähikouluun ohjautumista tullaan uudistamaan Vaajakummun koulun muutostöiden valmistuttua. Muutokset mahdollistavat alueen koulupolkujen uudelleen järjestelyn ja esimerkiksi Jyskän koulun 5–6 luokan oppilaat voidaan ohjata Vaajakosken alueelle. Alueen pienimpien kouluyksiköiden koulujen oppilasmääriä seurataan ja tarvittaessa reagoidaan tilanteeseen.

Jatkossa syntyvyyden laskun vaikutuksia tarkastellaan perusopetuksen palveluverkkoon alueittain. Keskeistä on määritellä lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimintaperiaatteet, joilla tilojen käyttö saadaan säilymään tehokkaana palvelutarpeen muuttuessa. 

Palveluverkkotyötä ohjaa tasavertaisuus tilojen käytön kapasiteetissa, tilojen varustelussa ja pedagogiikassa. Tasavertaisuutta tarkastellaan laajasti alueellisesti ja pyritään optimaaliseen opetusryhmien kokoon ja joustavien opetusjärjestelyjen toteutumiseen oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet huomioiden. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmien/oppimisympäristöjen keskittämistä pidetään järkevänä. Yhtenäinen opinpolku mahdollistetaan vähentämällä siirtymävaiheita päiväkotikouluissa ja yhtenäiskouluissa. Koulut pyritään sijoittamaan alueellisesti turvalliset kevyenliikenteen reitit sekä julkisen liikenteen verkosto huomioiden. Palveluverkossa pyritään toteuttamaan lähikouluperiaatetta sivistyslautakunnan hyväksymät oppilaaksioton perusteet huomioiden. Lisäksi palveluverkon tulee olla joustava, jotta muuttuvissa tilanteissa pystytään toimimaan taloudellisesti ja laadukkaasti. Uudishankkeissa ja muutostöissä huomioidaan opetussuunnitelman tavoitteet ja niitä tukevat oppimisympäristöratkaisut. Liikunnallista toimintakulttuuria tuetaan kouluissa, koulujen pihoissa ja koulujen läheisyyteen rakennettavilla lähiliikuntapaikoilla. Keskeistä on yhteistyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Esimerkiksi esiopetuksen sijoittuminen alakouluihin on yhtenäisen opinpolun ja tilankäytön näkökulmasta perusteltua. 

Selvitys on laadittu yhteistyössä KymppiR-palveluverkkoryhmässä, joka koostuu perusopetuspalveluiden, varhaiskasvatuspalvelujen, Tilapalvelun sekä kaupunkisuunnittelun ja maankäytön asiantuntijoista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella. Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu alenee 1.8.2020 alkaen 289 eurosta 288 euroon. Muita muutoksia asiakasmaksuihin tai niiden määräämisperusteisiin ei ole tehty. Jyväskylän varhaiskasvatuksen nykyinen viisiportainen hoitoaikaperusteinen asiakasmaksujärjestelmä säilyy ennallaan.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin maksaminen tuottajille 14.5. – 31.7.2020

Sivistyslautakunta päätti, että se leikkaa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelimaksatuksia esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti ajalla 14.5.-31.7.2020. Jyväskylän kaupungin kiinteistöissä vuokralla olevilta yksityisiltä päiväkodeilta vähennetään niille maksettavien palvelusetelien arvosta 20 prosenttia ja muilta yksityisiltä päiväkodeilta 30 prosenttia jokaisesta poissaolevasta lapsesta ajalla 14.5.–31.7.2020. Leikkauksen kustannusvaikutus on arviolta jonkin verran alle 200 000 euroa. Toukokuun osalta palvelusetelimuutokset tehdään takautuvasti ja liikaa maksetut palvelusetelit peritään 9.7.

Asia nousi ajankohtaiseksi, koska poikkeusolojen aikana toiminta Jyväskylän yksityisissä päiväkodeissa on supistunut merkittävästi. Maksatusmuutoksista on neuvoteltu palveluntuottajien kanssa 22.4.2020 ja 28.–29.4.2020. Lapsia on ollut palveluntuottajien ilmoituksen mukaan läsnä päivittäin keskimäärin 438, joka on noin 26 % normaalioloihin verrattuna. Lapsimäärän vähentymisen myötä yksityiset palveluntuottajat ovat lomauttaneet henkilöstöä. Myös esimerkiksi ateriakulut ovat pienentyneet.

Palveluntuottajilta saadun tiedon mukaan poikkeusolojen aikana perheet ovat irtisanoneet paikkoja yksityisistä päiväkodeista yhteensä noin 30. Jyväskylän kaupunki on maksanut palvelusetelin päiväkodeille jokaisesta lapsesta maaliskuussa 1 000 823,46 euroa ja huhtikuussa 975 391,73 euroa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelien ja ostettavan esiopetuksen enimmäisarvot ja sääntökirjapäivitykset 1.8.2020 alkaen

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirjan päivitykset esittelijän muutetun esityksen mukaisesti sekä palvelusetelien sekä ostettavan esiopetuksen enimmäisarvot. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen. Muutetun esityksen mukaisesti sääntökirjaan lisätään sivulle neljä täydennys: ”Ennen muutosten toimeenpanoa varaa kaupunki palveluntuottajille riittävän ajan sopeuttaa toimintaansa mahdollisiin muutoksiin liittyen”.

Palvelusetelien enimmäisarvot ovat indeksitarkastuksen jälkeen 1.8.2020 alkaen kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta päiväkodeissa 779 €/kk, kokopäiväisestä yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuksesta perhepäivähoidossa 755 €/kk, kerran viikossa kokoontuvassa yli 3-vuotiaiden lastenkerhossa 97 €/kk, kerran viikossa kokoontuvassa alle 3-vuotiaiden lastenkerhossa 277 €/kk ja ostopalveluna toteutettavassa esiopetuksessa 467 €/kk.

Syyskauden 2020 indeksikorotusten kokonaisvaikutukset palvelusetelimenoihin arvioidaan olevan noin 180 000 euroa ja vuonna 2021 edelleen 220 000 euroa. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu indeksitarkistukseen.

Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kaupungin roolit, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet sekä toimintatavat lainsäädännön asettamissa raameissa. Sääntökirjaan on tehty noin 30 lisäystä tai tarkennusta muun muassa valmiussuunnittelusta, tarkastuksista muutto- tai remonttitilanteissa, lapsen vakuutuksista, palvelusetelin maksatuksesta, lapsen kehityksen ja oppimisen tuesta, kerhotoiminnan tunnusluvuista, monikulttuurisuuden huomioimisesta. Lisäksi sivulle 4 tehtiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukainen lisäys: ”Ennen muutosten toimeenpanoa varaa kaupunki palveluntuottajille riittävän ajan sopeuttaa toimintaansa mahdollisiin muutoksiin liittyen”.

Indeksitarkastukset aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tulorajoihin

Lautakunta päätti , että aamu- ja iltapäivätoiminnan indeksitarkistetut tulorajat astuvat voimaan 1.8.2020. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksu on mahdollista hakemuksen perusteella puolittaa pienituloisilta perheiltä. Pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja, jotka muuttuvat indeksitarkastuksella 1.8.2020.

Uudet aamu- ja iltapäivätoiminnan Jälkkärin maksuhuojennuksen tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen 2-henkisessä perheessä 2136 €/kk, 3-henkisessä 2756 €/kk, 4-henkisessä 3129 €/kk, 5-henkisessä 3502 €/kk ja 6-henkisessä 3874 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan Jälkkärin toimintamaksun puolittamista pitää hakea ja tulotiedot on toimitettava Jälkkärin asiakasmaksusihteerille. Toimeentulotukiasiakkaille sekä lastensuojelu- ja sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella Jälkkäri voi olla maksutonta.

Kasvun ja oppimisen palvelut pysynyt ensimmäisen vuosikolmanneksen budjetissa

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi kasvun ja oppimisen talouden kolmannesvuosiraportin. Kasvun ja oppimisen palvelut pysyivät ensimmäisen vuosikolmanneksen 1.1.–30.4.2020 talousarviossaan. Ensimmäisen vuosikolmanneksen toimintakate on -71 058 021 euroa, mikä on 31,2 % koko vuoden suunnitelmasta. Viime vuonna osuus oli tässä vaiheessa vuotta 31,7 % suunnitellusta. Poikkeusolojen vaikutukset eivät vielä näy ensimmäisen kolmanneksen talousraportissa kokonaisuudessaan, vaan tarkempaa ennustetta voidaan tehdä elokuussa seuraavan kolmannesvuosiraportin yhteydessä. 

Jyväskylän Metsänkävijät ry:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän Metsänkävijät ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen lautakunnan 25.3.2020 avustuspäätöksestä ja myöntää yhdistykselle 350 €:n suuruisen toiminta-avustuksen vuodelle 2020. Muilta osin sivistyslautakunnan päätöstä ei muuteta.

Sivistyslautakunnan tehtäväalueelle uusi toimintasääntö 1.6.2020 alkaen

Lautakunta hyväksyi sivistyslautakunnan tehtäväalueen tarkistetun toimintasäännön ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.6.2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 27.4.2020. Tästä seurasi, että lautakunnan toimivaltaa määrittelevään toimintasääntöön on lisätty oikeus tehdä avustusten kaltaisia yhteistyösopimuksia. Samalla sääntökäytäntöä on yhtenäistetty niin, ettei toimintasäännössä toisteta hallintosäännössä olevia toimivaltuuksia.

Sivistyslautakunnan kokousajankohdat syyskaudella 2020

Sivistyslautakunta päätti, että se pitää kokouksensa ja iltakoulunsa syksyllä 2020 keskiviikkoisin klo 16.30 seuraavina päivinä: 19.8., 23.9., 21.10., ke 4.11. (iltakoulu), 25.11. ja 16.12.

Kokouksen esityslista ja liitteet
 
Kokouksen esityslista ja liitteet, muun muassa uusi asiakasmaksutiedote ja päivitetty sääntökirja on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille torstaina 4.6.2020.

Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/sivistyslautakunta .

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033