Hyppää pääsisältöön

13.5.2020

Lautakunta päätti liikuntapalvelujen 1.7.2020 voimaan tulevan hinnaston, toimintasäännön ja kokousajat sekä julisti teatterinjohtajan viran haettavaksi. Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Lautakunta päätti liikuntapalvelujen maksujen maltillisesta korotuksesta 1.7.2020

Liikuntalautakunta hyväksyi liikuntapalvelujen uuden hinnaston, joka otetaan käyttöön 1.7.2020. Maltillisilla hinnankorotuksilla tavoitellaan noin 100 000 euron tulojen kasvua vuodessa. Hinnasto sisältää kaupungin liikuntapaikkojen tilamaksut, kertamaksut, ohjatun toiminnan kurssimaksut, virkistyskalastusmaksut, virkistysalueiden käyttöön liittyvät maksut sekä vuokrattavan välineistön ja kaluston maksut.

Uimahallien tai kuntosalien hintoja ei tässä yhteydessä korotettu lukuun ottamatta AaltoAlvarin 50 metrin altaan opetusalueen hintaa. Myös jyväskyläläisten liikuntaseurojen ja muiden liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten alle 18-vuotiaiden harrastajien maksuttomat vuorot säilyvät maksuttomina, eikä ohjattujen vuorojen tai sarjakorttien hintoja korotettu. Poikkeuksen tekee seniorikortti, jonka hinta nousee viidellä eurolla 80 euroon. Samalla kuitenkin käyttömahdollisuutta laajennetaan viikonloppuihin. Myös Hipposhalliin lisätään käyttöaikoja kortin käyttäjille.

Esimerkkinä hinnastosta:
- Isompien liikuntasalien harjoitusvuorojen hinnoissa alle 18-vuotiailla junioreilla säilyy maksuttomuus, käyttäjäryhmässä 2 (seurat, yhdistykset, koulut) hinta nousee 21 eurosta 22 euroon, käyttäjäryhmässä 3 (oppilaitokset) 27,50 eurosta 31,00 euroon ja käyttäjäryhmässä 4 (muut käyttäjät) 42 eurosta 44 euroon. 

- Kilpajäähallin, harjoitusjäähallin ja Tikkakosken jäähallin juniorien hinta pysyy ennallaan 100 eurossa ja seurojen, yhdistysten ja koulujen maksu nousee 100 eurosta 110 euroon, oppilaitoksien hinnoittelu 127 eurosta 131 euroon ja muiden käyttäjien hinta 138 eurosta 143 euroon. 

- Lämmitettävät tekonurmet (Vehkalampi 1) maksu nousee lämmityskaudella junioreilta 75,75 eurosta 79,25 euroon, seuroilta, yhdistyksiltä ja kouluilta 126,00 euroista 132,00 euroon, oppilaitoksilta 164 eurosta 185 euroon ja muilta käyttäjiltä 252 eurosta 264 euroon. 

- Yksittäisistä kenttävuoroista esimerkkinä sulkapallo- tai squashvuorojen hinnat nousevat kaikissa käyttäjäryhmissä eurolla.

Hinnastoon on otettu uutena mukaan Jyväskylän urheiluakatemian taksat. Aiemmin urheiluakatemiaa on laskutettu vuosimaksuilla, mutta vuoromäärien kasvaessa on tullut tarve siirtyä vuoroperusteiseen hinnoitteluun. Akatemian hinnat sijoittuvat edullisimpaan hinnoittelukategoriaan, pois lukien maksuttomat tilat. Muutos ei odoteta vaikuttavan toimintatuloihin, vaan vuorohinnoittelu vastaa vuosimaksun tasoa. 

Jatkossa palveluyksikön tai toimintayksikön esimies ei voi määritellä poikkeus- tai kampanjahintoja. Liikuntajohtajalla on viranhaltijan toimivalta päättää erillistapahtumien maksuista. 

Hinnastosta löytyy nyt myös ne palvelut, jotka ovat kuntalaisille maksuttomia. Tällaisia palveluja ovat mm. lapsille ja nuorille suunnatut LiikuntaLaturi ja LiikuntaVeturi –tuotteet, yleisöluistelu, ryhmien palveluohjaus ja liikuntaneuvonta. 

Omatoimi- ja vertaisliikuntaan tarkoitetut maksuttomien vuorojen periaatteita on tarkennettu. Ryhmien tulee olla kaikille kuntalaisille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vuorojen edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikuntavuorolle ja vertaisohjatulle ryhmälle on nimettynä yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvallisesta käytöstä.

Hinnastoon tehdään vielä pieni korjaus: Omatoimiliikunnan hintaryhmään ”Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät ja työttömät” lisätään sieltä epähuomiossa pois jääneet varus- ja siviilipalvelushenkilöt.

Lautakunnan hyväksymä ja 1.7.2020 voimaan tuleva hinnasto esityslistan liitteenä: https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1301735&version=1

Teatterinjohtajan virka hakuun

Lautakunta julisti teatterinjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai mahdollisimman pian tämän jälkeen 31.12.2025 saakka. Viran täyttämistä voidaan jatkaa kolmen vuoden optiolla 31.12.2028 saakka. 
Koulutuksellisena kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto lisäksi valittavalla tulee olla riittävä kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Valittavalta edellytetään monipuolista teatterialan tuntemusta, näyttöjä hyvistä henkilöstöjohtamisen taidoista, yhteistyökyvystä, innovatiivisesta ja taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, paineensietokyvystä sekä valmiuksia kansalliseen ja kansainväliseen suhdetoimintaan. Eduksi luetaan kokemus ammattiteatterin johtamisesta. Virassa noudatettavan koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Haastatteluryhmään nimettiin lautakunnan edustajiksi Antti Saleva, Vesa Plath ja Sanna Laakso. Lisäksi ryhmään kuuluu toimialajohtaja Eino Leisimo sekä henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä. Haastatteluryhmällä on oikeus täydentää ryhmää tarvittaessa asiantuntijoilla.

Uusi toimintasääntö voimaan 1.6.2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen tarkistetun toimintasäännön ja määräsi sen tulevan voimaan 1.6.2020. Sääntöön on tehty pieniä muutoksia, joista osa johtuu aiemmin valtuuston päättämän hallintosäännön muutoksista. 
Toimintasäännössä on muun muassa huomioitu museoiden alueellinen tai valtakunnallinen vastuumuseostatus. Hallintosäännön 15 §:n mukaan lautakunta päättää avustusten ja vastaavan luonteisten yhteistyösopimusten periaatteista sekä viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia ja tehdä kyseisiä yhteistyösopimuksia. Lautakunnan päätösvaltaan tuli lisäys oikeudesta tehdä avustusten kaltaisia yhteistyösopimuksia. Liikuntapalvelujen vuorojenjakoperiaatteet lisättiin lautakunnan toimivaltaan. Palvelujohtajan kohdalta esitetään poistettavaksi kohta, jossa hän vastaa osittain lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta. Hallintosäännön muuttamisen myötä toimialajohtaja esittelee asiat, joten hänelle kuuluu esittelijänvastuun mukaisesti lista-asioiden valmisteluvastuu. Muilta osin muutokset ovat lähinnä tarkennuksia.

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja antoi siitä lausunnon tarkastuslautakunnalle. Lausunnossa todetaan muun muassa, että lautakunta katsoo välttämättömäksi ryhtyä talouden tasapainottamistoimiin välittömästi, pyrkien kuitenkin turvaamaan palvelujen riittävä laatutaso ja toisaalta järjestämään palvelut mahdollisimman tuottavasti erilaisia rahoitusmalleja hyödyntäen.
Arvioinnin perusteella voi todeta, että toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja raportoinnissa on edelleen kehitettävää. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta on kiinnittänyt tähän huomiota jo kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa. Jatkossa tavoitteiden tulee olla selkeitä ja mitattavia siten, että niiden toteutuminen pystytään raportoimaan tilinpäätöksessä. Tavoitteiden tulisi myös olla sellaisia, että yksikkö voi niiden toteutumiseen omalla toiminnallaan vaikuttaa ja niiden tulisi kuvata suuntaa, johon palvelua ja toimintaa halutaan kehitettävän.

Lautakunnan kokousajat syksyllä 2020

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että se pitää syyskaudella viisi kokousta ja yhden iltakoulun. Kokoukset pidetään keskiviikkoisin ja ne alkavat klo 17.00. Syksyn kokouspäivät: 12.8., 16.9., 7.10., 3.11. (iltakoulu), 11.11. ja 2.12. 

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille perjantaina 22.5.2020.
Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.
 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
•    kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
•    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033