Hyppää pääsisältöön

25.3.2020

Sivistyslautakunta piti kokouksen etäkokouksena ja se sujui teknisesti hyvin. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Saarenmaan koulun lakkauttamista. Lisäksi lautakunta jakoi nuorisoavustuksia lähes 113 000 euroa, merkitsi tiedoksi opetusresurssien valmistelutilanteen, perusti ja lakkautti virkoja ja laittoi tehtäviä hakuun. Lisäksi lautakunta hyväksyi oppimisen tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020 ja merkitsi tiedoksi vuoden 2019 toiminta- ja talousraportin.
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Lautakunta esittää Saarenmaan koulun lakkauttamista 1.8.2020 alkaen

Sivistyslautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 10 - 3 esittää pohjaesityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Saarenmaan koulu lakkautetaan 1.8.2020 alkaen. Kolme jäsentä jätti asiaan yhteisen eriävän mielipiteen.

Lautakunnan kuulemassa esittelyssä todetaan, että Saarenmaan oppilaiden sijoittaminen Savulahden päiväkotikouluun on pedagogisesti ja kustannusvaikutusten perusteella tarkasteltuna paras vaihtoehto. Saarenmaan koulun oppilaat ovat olleet kevään 2020 väistötiloissa Savulahdessa ja koulu on tuttu oppilaille. Lakkautuksesta saatava säästö on talousarvioon 2019 verrattuna noin 174 000 euroa ja vuoden 2020 osalta noin 99 000 euroa.

Savulahden päiväkotikoulun hallinnon alaisuudessa toimivassa Saarenmaan koulussa annetaan opetusta vuosiluokille 1-4. Koulussa on 41 oppilasta, kaksi opettajaa, kaksi ohjaajaa ja ruokapalveluvastaava. Koulu on toiminut Savulahden päiväkotikoulun yhteydessä 7.1.2020 alkaen, sillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi työsuojelutarkastuksen ja saatujen selvitysten perusteella 27.11.2019 Jyväskylän kaupungille kehotuksen toimittaa työsuojeluviranomaiselle selvitys, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla Saarenmaan koululla ryhdytään työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmastosta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Tämän jälkeen toimialajohtaja teki päätöksen siirtää opetus Savulahden päiväkotikouluun.

Koululle on tehty olosuhdemittaus sekä otettu pölynäytteet sisätiloista vuonna 2019. Täydentävät sisäilma- ja kosteusvauriotutkimukset on tehty helmikuussa 2020. Tulokset tukevat jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja osoittavat osassa koulukiinteistön rakenteita olevan home- ja lahovaurioita. Koulun sisäilmanäytteissä on havaittu kosteusvaurioindikaattoreita, alakerrasta yläkertaa enemmän. Yhteenvetona tutkimustuloksista todetaan, että sisäilman heikon laadun lisäksi rakennus on mittavan peruskorjauksen tarpeessa.

Hirsirunkoinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1921 ja puuelementtirakenteinen liikuntasali-keittiö-ruokasalirakennus vuonna 1995. Koululle vuonna 2017 tehdyn kuntoarvion pohjalta on laadittu korjaustarvearvio koulukiinteistön vanhalle osalle. Korjausaste on tällä hetkellä 75 % ja kustannusarvio välttämättömille korjauksille koulukiinteistön vanhalle osalle 850 000 euroa. Korjaus vaatisi lisäbudjetoinnin vuosille 2020 ja 2021. Korjaus olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan 2021 alussa ja sen arvioitu kesto olisi noin 12 kuukautta. Tänä aikana koululla ei ole mahdollista järjestää opetusta, mikä tarkoittaisi, että koulun toiminnat jatkuisivat väistössä Savulahden päiväkotikoulussa yhtäjaksoisesti ainakin vuoden 2022 alkuun saakka.

Koulun peruskorjaus- tai uudisrakennusvaihtoehtoja ei ole sisällytetty Tilapalvelun investointiohjelmaan vuosille 2020-2025, joten kumpaakaan vaihtoehtoa ei voida toteuttaa tämän hetkisen tiedon valossa seuraavan viiden vuoden aikana. Molemmat vaihtoehdot (peruskorjaus, uudisrakennus) vaatisivat hallinnollisen käsittelyn ja sitä kautta poliittisen päätöksen. Lisäksi perusopetuksen palveluverkko pitäisi päivittää käsitellä uudelleen ja muuttuneen tilanteen mukaiseksi.

Ennusteiden mukaan koulun oppilasmäärä olisi korkeimmillaan lukuvuonna 2020-2021, jolloin Saarenmaan koulussa olisi 42 oppilasta. Tämän jälkeen oppilasmäärä alkaa laskea tasaisesti ja ennustejakson lopussa lukuvuonna 2026-2027 oppilaita arvioidaan olevan yhteensä 27.

Saarenmaan koulun mahdollista lakkauttamista on käsitelty Jyväskylän kaupungin toimielimissä aiemmin vuosina 2018 ja 2019. Viimeisimpänä kaupunginvaltuusto päätti 25.11.2019 talousarviosta, johon on kirjattu, Saarenmaan koulun kouluyksikön toiminnan päättyminen syksystä 2020 alkaen kaupunginvaltuuston 13.5.2019 hyväksymien perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti ja että asia tuodaan sivistyslautakunnan kautta valtuuston päätettäväksi alkuvuonna 2020.

Lautakunta jakoi 112 700 euroa nuorisoavustuksia

Lautakunta jakoi nuorisoavustuksia 112 700 euroa.  Myöhemmin jaettavaksi jäi 14 300 euroa. Avustukset myönnettiin esittelijän muutetun esityksen mukaisesti niin, että alkuperäisestä esityksestä poiketen Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Jyväskylän Keskustaopiskelijat JOK ry, Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret ry, Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry saivat 100 € kukin. Muuten muutettu esitys ei poikennut esityslistan liitteenä olevasta esityksestä. 
 
Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä voi hakea hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
 
Toiminta-avustuksen hakijoita oli 45, avustuksia myönnettiin 36 hakijalle. Myönnetyt avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 15 000 ja 200 euron välillä. Kymmenen suurinta toiminta-avustusta olivat: Jyväskylän Katulähetys 15 000 €, Jyvässeudun 4H-yhdistys 15 000 €, Jyväskylän Partiolaiset 12 000 €,  JTY:n Nuoret Kotkat 10 000 €, Jyväskylän seudun Nuorisoseura 8 500 €, Jyvälän Setlementti 6000 €, Jyväskylän Vesaiset 5500 €, Kulttuuriyhdistys TUFF ry 5000 €, Jyväskylän Seta 4000 €,  YAD Youth Against Drugs Jyväskylän paikallisosasto 3 500€. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä. https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1283465&version=1. Esityslistan liitteestä poiketen Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry, Jyväskylän Keskustaopiskelijat JOK ry, Jyväskylän Kokoomuksen Nuoret ry, Keski-Suomen Vasemmistonuoret ry saivat esittelijän muutetun esityksen mukaisesti 100 € kukin. 

Kohdeavustuksen hakijoita oli 17 ja avustusta myönnettiin 14 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 2000 ja 200 euron välillä. Mielenterveysyhdistys Kello Nuoret Mielet – Baseclokers ja Music Against Drugs nuorten pariin jalkautumiseen ja vapaaehtoisosallistumisen mahdollistamiseen  2000 €, Hear ry radio- ja tapahtumatyöpajatoimintaan 1000 €, Äijälän Talon Elo ry lasten luonto- ja perinneleireihin 1000 €, Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiai Kischicon Liteen 800 €, Art-Master nuorisoleiriin 600 € sekä nuorisoteatteriprojektiin 600 €, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry Pep Talkiin 600 €, Vesangan Mesikämmenet, 10-vuotisjuhlapartioleiriin 600 €, Paremmin yhdessä kv. lasten ja nuorten leiriin 600 €, Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry avustuskohteen käyttösuunnitelmaan 500 €,  Sisi Majitu Finland Sisi Majitu –leiriin 500 €, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys Kotalampi Rockiin 300 € ja Kansallinen Lastenliitto- Jyväskylän paikallisyhdistys ry lastenviikon tapahtumaan 200 €. 
Kaikki avustuksen hakijat ja saajat liitteessä: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1283463&version=1

Opetusresurssin jakamisen perusteet lukuvuodelle 2020-2021

Sivistyslautakunta merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja päätti, että perusopetuksen opetusresurssien jakoa jatketaan esitetyn mukaisesti. Alustavan laskelman mukaan talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä arvioitu seitsemän opetusryhmän kasvun sijaan kasvu onkin kymmenen perusopetusryhmää. Kevään ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisätalousarvion tarve alkuvuoden toteuman pohjalta ja opetusresurssin nykytaso pyritään turvaamaan lisätalousarvion kautta.
 
Syksyllä 2020 oppilasmäärä on ala- ja yläkouluissa arviolta 12 376 oppilasta. Oppilasmäärän kehitys on ennakoitua pienempää. Siitä huolimatta perusopetusryhmien määrän arvioidaan nousevan ennakoidusta. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi ikäluokkien välisestä vaihtelusta. Yläkouluihin lisäystä edellisen vuoden perusopetusryhmien määrään on tulossa yhteensä kuuden ryhmän verran. Perusopetuksen päättävien ikäluokkien tilalle tulee useampaan rinnakkaisluokkaan jaettuja ikäluokkia tuleville 7. 8. ja 9. luokille (mm. Mankolassa, Viitaniemessä, Vaajakoskella ja Säynätsalossa). Alaluokkien osalta vastaava ilmiö näkyy 6. luokalta siirtyvien ikäluokkien korvautuessa useampiin rinnakkaisluokkiin jaettujen nuorempien ikäluokkien siirtyessä eteenpäin (mm. Keski-Palokan, Kuokkalan ja Puistokadun kouluissa). Rinnakkaisluokkien määrä lisääntyy 10 eri koulussa. Vastaavasti vain viidessä koulussa opetusryhmien määrä vähenee.
 
Resurssijakoa suunnitellaan talousarvion 2020 kirjausten mukaisesti edelleen niin, että perusopetuksen opetustuntien oppilaskohtainen vertailuluku on vuosiluokilla 1-9 vähintään 1,65 tuntia/oppilas (toteutuma vuonna 2018 on 1,66 ja arvio vuoden 2019 toteumasta 1,62). Lisäksi tavoitteiksi on kirjattu ryhmäkokokeskiarvot luokilla 1-6 enintään 19,5 oppilasta (toteuma vuonna 2018 on 19,1 ja arvio vuoden 2018 toteumasta 19,4) ja luokilla 7-9 enintään 18,6 oppilasta (toteuma vuonna 2018 on 18,1 ja arvio vuoden 2019 toteumasta 18,1).

Oppimisen tuen kehittäminen Jyväskylässä

Sivistyslautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämissuunnitelman toimenpiteet vuodelle 2020. Lautakunnalle esiteltiin kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2023, josta vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet nyt hyväksyttiin. Toimenpiteitä on kymmeniä, muun muassa:
 
- Haetaan hankerahoitusta osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseksi
- Kartoitetaan henkilökunnan osaaminen ja koulutustarpeet
- Jokaisella koululla nimetään tuen tutor toukokuussa 2020
- Kielellisen tuen opettajan palkkaaminen opetuksen ja tuen arviointiin ja tukitoimien ja oppimateriaalin suunnitteluun (kielelliset erityisvaikeudet)
- Alueellisten pienryhmien sijoittelu toimintatapojen selkiyttäminen
- Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeiden päivitys ja erityisopettajien päivityskoulutus maalis-huhtikuussa 2020
- Kahden Ysiplus-ryhmän ja uuden Jopo-ryhmän toiminnan suunnittelu ja ryhmien sijoittelu
- Emo-luokan perustaminen ja ryhmän toiminnan organisoiminen (1-.3.lk tai 5.-8.lk)
- Säännöllisesti kokoontuvan työryhmän (erit.op., erikoissairaanhoito, oppilashuolto, lastensuojelu) käynnistäminen
 
Suunnitelma vuosille 2019-2023: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1283335&version=1

Lautakunta perusti ja lakkautti virkoja sekä laittaa hakuun perusopetuksen virkoja ja tuntiopettajuuksia

Sivistyslautakunta päätti perustaa ja lakkauttaa opettajan virat korjatun liitteen mukaisesti. Korjatut liitteet tulevat pöytäkirjan liitteeksi sen valmistuttua, viimeistään torstaina 2.4.2020. Virkoja lakkautettiin viisi ja perustettiin neljä. Yleisopetuksen virkoja laitetaan hakuun 14 ja erityisopetuksen virkoja 4. Toistaiseksi otettavia tuntiopettajuuksia tulee hakuun 17 ja määräaikaisia 44, nämä sisältävät myös oman äidinkielen ja katsomusaineiden tuntiopettajuudet.

Budjetti ylittyi viime vuonna reilun miljoona euroa

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi Kasvun ja oppimisen palvelujen toiminta- ja talousraportin viime vuodelta. Lautakunnan alainen toiminta ylitti talousarvion viime vuonna 1 348 656 eurolla. Toiminnan budjetoitu toimintakate oli – 216 266 800 euroa ja toteuma – 217 615 456 euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli 100,6 %.
 
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto alitti toimintakatteen noin 380 000 euroa talousarvioon verrattuna, ennen kaikkea toimintatuottojen ylitettyä suunnitellun. Varhaiskasvatuksen toimintakate alitti talousarvion noin 550 000 euroa. Kulut pysyivät lähes suunnitellussa ja palvelualueen toimintatuotot toteutuivat noin 590 000 euroa talousarviota suurempina. Perusopetuksen palvelualue ylitti talousarvioin 2,3 miljoonaa euroa. Yhteenveto kasvun ja oppimisen toiminnasta, tavoitteista ja taloudesta 2019: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1282608&version=1

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka tästä linkistä: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=9632 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 2.4.2020 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm. 

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033