Jätetaksa

Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää jätetaksasta. Taksassa hyväksytään jätelain mukaisesti kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa palvelut tarjoava kunnallinen jäteyhtiö Mustankorkea.

Jätetaksa 2020 (pdf)

Kotitalouksien jätemaksu koostuu perusmaksusta ja jäteastian tyhjennysmaksuista. Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jätemaksuilla katetaan kaikki kotitalouksille tarjottavat jätehuollon palvelut sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätehuollon palveluita ovat jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, hyötykeräys- ja aluekeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen päätöstä.

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on kuuluttava jätehuoltoon. Jätehuoltoon kuulumisesta ei voida myöntää vapautusta.

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Jätemaksua peritään kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen, vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Syntyvän jätteen vähäinen määrä tai omatoiminen käsittely, kiinteistön haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.

Jätemaksun kohtuullistamiseen ei vaikuta jätteiden kuljettaminen vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla. Myöskään useiden vapaa-ajan tai vakinaisten asuinkiinteistöjen omistaminen jätehuoltoviranomaisen toimialueella ei ole peruste maksujen kohtuullistamiseen, sillä jätehuolto on järjestettävä kullekin kiinteistölle ja kiinteistön haltijalla katsotaan olevan vastuu muun muassa jätehuollon infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu voidaan poistaa vain asuinkelvottomalta rakennukselta

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys. Jätemaksu poistetaan, kun riittävät selvitykset on toimitettu jätehuoltoviranomaiselle ja niiden perusteella rakennus todetaan asuinkelvottomaksi. Jätemaksun perimättä jättämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen viranhaltijapäätöksellä. Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä annetaan tiedoksi jätelain mukaisen tiedoksiannon lisäksi myös kunnan rakennusvalvontaan.

TSV-jätetaksa

Yrityksen jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaisesti pääsääntöisesti jätteen haltijalla eli yrityksellä itsellään. Kuitenkin, jos jätteen haltija muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnalla toissijainen velvollisuus järjestää muu kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. TSV-taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan on järjestettävä muun kuin sen vastuulle jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
TSV-taksa on voimassa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

TSV-jätetaksa 2020 (pdf)

Jätemaksukertymä ja käyttö vuonna 2019

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksukertymä ja sen käyttö vuonna 2019. (pdf)

Asiasanat: