Jätetaksa

Kuulutus 16.2.2021

D/5188/02.05.00.02/2020

Vuoden 2021 jätetaksan päivitys

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.12.2020 (18 §) vuoden 2021 jätetaksan. Jätetaksaan tehtiin muutoksia jätelautakunnan päätöksellä 11.2.2021 (2 §). Päivitetty jätetaksa astuu voimaa 12.2.2021.

Jätetaksaan tehdyssä päivityksessä lisättiin tyhjennysmaksut muovipakkausten irtojätteelle sekä Toivakan ja Laukaan syväkeräyssäiliöille. Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottomaksut lisättiin koskemaan Laukaaseen valmistuvaa pienjäteasemaa. Kotitalouksista lajittelupihalle tuotaville kotitalouksien vaarallisia jätteisiin tehtiin tarkennus, että niitä otetaan maksutta vastaan 50 kiloa tai litraa yhden talouden käyntikertaa kohden. Vastaanottomaksuihin lisättiin vastaanotto- ja punnitusmaksut risuille ja oksille, puutarhajätteiden sekä asbestin suurille kuormille.

Taksan nähtävillä olo

Päivitetty taksa-asiakirja on nähtävillä 25.3.2021 saakka osakaskuntien ja jätelautakunnan verkkosivuilla.

Päätökseen saa hakea muutosta jätelain 137 §:n mukaan valittamalla kirjallisesti 25.3.2021 mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (osoite Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA) siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoa: Kari Ström puh, 050 60943

Jätetaksan hyväksyy jätehuoltoviranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Jätetaksa sisältää kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon maksut. Näitä ovat esimerkiksi jätehuollon perusmaksu, jäteastioiden tyhjennysmaksut sekä Mustankorkea Oy:n lajittelupihan vastaanottomaksut. Jätemaksujen laskutuksen hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Jätetaksa 2021 (päivitetty 11.2.21, pdf)

Kotitalouksien jätemaksu koostuu: 

  1. perusmaksusta ja
  2. jäteastian tyhjennysmaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta.

Perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti.

Perusmaksun suuruus
Rakennustyyppiperusmaksu € /asuinhuoneisto /
vuosi (sis. alv)
Omakoti- ja pientalo, 1-4 huoneistoa37,20 €
Vapaa-ajan asunto18,60 €
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt
5 huoneistoa tai enemmän
19,84 €

Jätemaksuilla katetaan kaikki kotitalouksille tarjottavat jätehuollon palvelut sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätehuollon palveluita ovat jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, hyötykeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen päätöstä.

Jokaisen käytössä tai käytettävissä olevan asuin- ja vapaa-ajan asunnon on kuuluttava jätehuoltoon.

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Jätemaksua peritään kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen, vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Tyhjillään oleva pientalo rinnastetaan vapaa-ajan asunnoksi. Syntyvän jätteen vähäinen määrä tai omatoiminen käsittely, kiinteistön haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.

Jätemaksun kohtuullistamiseen ei vaikuta jätteiden kuljettaminen vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla. Myöskään useiden vapaa-ajan tai vakinaisten asuinkiinteistöjen omistaminen jätehuoltoviranomaisen toimialueella ei ole peruste maksujen kohtuullistamiseen, sillä jätehuolto on järjestettävä kullekin kiinteistölle ja kiinteistön haltijalla katsotaan olevan vastuu muun muassa jätehuollon infran rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu voidaan poistaa vain asuinkelvottomalta rakennukselta

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys. Jätemaksu poistetaan, kun riittävät selvitykset on toimitettu jätehuoltoviranomaiselle ja niiden perusteella rakennus todetaan asuinkelvottomaksi. Jätemaksun perimättä jättämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen viranhaltijapäätöksellä. Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä annetaan tiedoksi jätelain mukaisen tiedoksiannon lisäksi myös kunnan rakennusvalvontaan.

TSV-jätetaksa

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaisesti pääsääntöisesti jätteen haltijalla eli yrityksellä itsellään. Kuitenkin, jos jätteen haltija muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnalla toissijainen velvollisuus järjestää muu kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. TSV-taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete.
TSV-taksa on voimassa Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja 1.4.2021 alkaen myös Toivakassa.

TSV-jätetaksa 2021 (pdf)

Jätemaksukertymä ja käyttö vuonna 2019

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksukertymä ja sen käyttö vuonna 2019. (pdf)

Asiasanat: