Jätetaksa

Jätetaksa määrittelee kunnallisesta jätehuollosta laskutettavat jätemaksut, jotka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jyväskylällä, Laukaalla, Muuramella ja Toivakalla on yhteinen jätetaksa.

Jätetaksa 2020

Jätemaksuilla katetaan kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille tarjottavat jätehuollon palvelut sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätehuollon palveluita ovat jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuolto, hyötykeräys- ja aluekeräyspisteiden ylläpito, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomioistuimen päätöstä.

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätehuoltoon kuulumisesta ei voida myöntää vapautusta.

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen

Jätemaksua tulee periä kaikilta kiinteistöiltä, joka ovat käytettävissä vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen, vaikka kiinteistön käyttö olisi vähäistä. Syntyvän jätteen vähäinen määrä tai omatoiminen käsittely, kiinteistön haltijan ikä, terveydentila, vähävaraisuus tai muu sosiaalinen syy ei ole peruste jätemaksun perimättä jättämiseen.

Jätemaksun kohtuullistamiseen ei vaikuta jätteiden kuljettaminen vapaa-ajan asunnolta vakituiselle asunnolle tai jätteiden hävittäminen jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla. Myöskään useiden vapaa-ajan tai vakinaisten asuinkiinteistöjen omistaminen jätehuoltoviranomaisen toimialueella ei ole peruste maksujen kohtuullistamiseen, sillä jätehuolto on järjestettävä kullekin kiinteistölle ja kiinteistön haltijalla katsotaan olevan vastuu muun muassa jätehuollon infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu voidaan poistaa vain asuinkelvottomalta rakennukselta

Jätemaksu voidaan jättää perimättä, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen soveltumaton. Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys. Jätemaksu poistetaan, kun riittävät selvitykset on toimitettu jätehuoltoviranomaiselle ja niiden perusteella rakennus todetaan asuinkelvottomaksi. Jätemaksun perimättä jättämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen viranhaltijapäätöksellä. Päätös jätemaksun perimättä jättämisestä annetaan jätelain mukaisen tiedoksiannon lisäksi tiedoksi kunnan rakennusvalvontaan.

TSV-jätetaksa

Yrityksen jätehuollon järjestämisvastuu on jätelain mukaisesti pääsääntöisesti jätteen haltijalla eli yrityksellä itsellään. Kuitenkin, jos jätteen haltija muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään, on kunnalla toissijainen velvollisuus järjestää muu kuin sen vastuulle kuuluvan jätteen jätehuolto. Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. TSV-taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan on järjestettävä muun kuin sen vastuulle jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
TSV-taksa on voimassa Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

TSV-jätetaksa 2020

Jätemaksukertymä ja käyttö vuonna 2018

Jätelain 79 §:n mukaisesti kunnallisen jätemaksun kertymästä ja käytöstä on tiedotettava asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille. Katso tästä jätehuollon tulot ja menot vuonna 2018.

Asiasanat: