Jätehuollon lomakkeet

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin kahdeksaan (8) viikkoon, kun syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa ja jätteiden on mahduttava hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan.

Kiinteistöjen yhteiselle jäteastialle eli kimpalle voidaan myöntää pidennetty tyhjennysväli samoin perustein kuin yksittäiselle sekajäteastian käyttäjälle. Kiinteistöjen henkilömäärät lasketaan tällöin yhteen. Vapaa-ajan asuntojen kimpoissa sovelletaan samoja periaatteita.  

Pidennetyn tyhjennysvälin voi saada:

  • kiinteistö, jossa asuu 1-2 henkilöä ja käytössä on 120-240 litran jäteastia
  • kiinteistö, jossa asuu 3-4 henkilöä ja käytössä on 240 litran jäteastia
  • lisäksi asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistö, jossa asuu 1-6 henkilöä ja käytössä on 360-660 litran jäteastia.

Lomake: Hakemus sekajätteen pidennetystä tyhjennysvälistä (kohdasta Jäteluvat)

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Jätehuoltomääräysten (24 §) mukaan vakituisesti asutun kiinteistön jäteastian tyhjennyksiin voi hakea tilapäistä keskeytystä määräajaksi, kun kiinteistö on kokonaan käyttämätön (esim. terveydelliset syyt, kiinteistön laaja peruskorjaus tai ulkomailla asuminen määräajan). Kun tilapäinen keskeytys kestää korkeitaan kuusi kuukautta, asiasta sovitaan Mustankorkea Oy:n kanssa. Toivakassa tilapäisestä keskeytyksestä sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidemmät määräaikaiset keskeytykset haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta ja hakemukseen on liitettävä todisteelliset selvitykset kiinteistön käytön esteistä.

Lomake: Jäteastian tyhjennysten keskeyttämishakemus (kohdasta Jäteluvat)

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Jäteastian tyhjennysmaksuja ei kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti ja asiakas ei ole ilmoittanut tarvittavista muutoksista. Virheelliset laskutukset voidaan korjata Mustankorkean asiakaspalvelussa.

Perusmaksua voidaan kohtuullistaa jätelautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Jätemaksu voidaan jättää perimättä vain, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa- ajan asumiseen soveltumaton. Jätemaksujen kohtuullistamisen perusteet ovat luettavissa jätetaksasta.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta muistutus jätehuoltoviranomaiselle. Kohtuullistamisen tulee aina olla perusteltua ja maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Lomake: Muutoksen hakeminen jätemaksuun (kohdasta Jäteluvat)

Ilmoitus omatoimisesta lietteen käsittelystä

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Myös muutaman lähikiinteistön omatoiminen ja pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Poikkeustapauksissa myös joidenkin pienpuhdistamojen liete ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.
Omatoimisesta lietteenkäsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle tästä linkistä löytyvällä lomakkeella.

Lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella Jyväskylän seudun jätelautakunta ylläpitää jätelain (646/2011) 143 §:n mukaista jätehuollon kuljetusrekisteriä.


Lisäksi Toivakassa ovat käytössä seuraavat lomakkeet:

Kompostointi-ilmoitus

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön (2–5 kiinteistön) tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tulee olla riittävän tilava kutakin kompostoria käyttävää taloutta kohti. Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 

Ympärivuotinen kompostointi on sallittu ainoastaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Kiinteistöllä voidaan kompostoida vain kesäaikana eristämättömässä kompostorissa, jolloin talviaikana (viikot 44–17) kiinteistön tulee kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin. Kompostoinnin aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Jyväskylän seudun jätelautakunnalle asianmukaisen biojätteen käsittelyn varmistamiseksi. 

Lomake: Kompostointi-ilmoitus

Yhteisastiahakemus

Lähietäisyydellä sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen jäteastian eli kimpan. Lähietäisyydellä tarkoitetaan asemakaava-alueella samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä, asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella naapureita taikka tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä. 

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden keräämiseen. Vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat perustaa kimpan vain alla olevien ehtojen mukaan. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asuinkiinteistölle.

Taajama-alueet 

1. Pienkiinteistöjen (omakoti- ja paritalot) yhteiskeräyksessä voi olla korkeintaan neljä kiinteistöä.
2. Kiinteistöjen on sijaittava saman kadun varrella tai lähietäisyydellä toisistaan.
3. Keräysvälineenä saadaan käyttää ainoastaan jätehuoltomääräysten mukaisia jätteenkeräysvälineitä.
4. Pienkiinteistöjen yhteiskeräyksessä on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa yhteisastiaan kuuluvien kiinteistöjen laskutustietojen ja jakoprosenttien sekä astian/astioiden sijaintipaikan ilmoittamisesta Jyväskylän seudun jätelautakunnalle.

Haja-asutusalueet 

1. Haja-asutusalueilla yhteiskeräyksessä voi olla korkeintaan kymmenen vakituisessa asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Näiden lisäksi samaan yhteiskeräyspisteeseen voi liittyä enintään kymmenen vapaa-ajan kiinteistöä. 
2. Jätteenkeräysvälineiden on sijaittava kaikille yhteisen kulkureitin varrella.
3. Jätteenkeräysvälineiden sijoittamiseen on oltava maanomistajan lupa.
4. Yhteiskeräyksessä on yksi vastuuhenkilö, joka vastaa yhteisastiaan kuuluvien kiinteistöjen laskutustietojen ja jakoprosenttien sekä astian/astioiden sijaintipaikan ilmoittamisesta Jyväskylän seudun jätelautakunnalle. Vapaa-ajanasuntojen osalta laskutusosoite on vakituisen asuinpaikan osoite.

Lomake: Yhteisastiahakemus 

Asiasanat: