Jätehuollon lomakkeet

Muista täyttää kompostointi-ilmoitus

Jyväskylä, Laukaa, Muurame: kompostointi-ilmoitus

Toivakka: kompostointi-ilmoitus

 

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Pienkiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää tietyin ehdoin kahdeksaan (8) viikkoon, kun syntyvän sekajätteen määrä on vähäinen ja hyötyjätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidennetty tyhjennysväli ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa ja jätteiden on mahduttava hyvin jäteastiaan tyhjennysten välisen ajan.

Kiinteistöjen yhteiselle jäteastialle eli kimpalle voidaan myöntää pidennetty tyhjennysväli samoin perustein kuin yksittäiselle sekajäteastian käyttäjälle. Kiinteistöjen henkilömäärät lasketaan tällöin yhteen. Vapaa-ajan asuntojen kimpoissa sovelletaan samoja periaatteita.  

Pidennetyn tyhjennysvälin voi saada:

  • kiinteistö, jossa asuu 1-2 henkilöä ja käytössä on 120-240 litran jäteastia
  • kiinteistö, jossa asuu 3-4 henkilöä ja käytössä on 240 litran jäteastia
  • lisäksi asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistö, jossa asuu 1-6 henkilöä ja käytössä on 360-660 litran jäteastia.

Hakemus sekajätteen pidennetystä tyhjennysvälistä (kohdasta Jäteluvat)

Ohje hakemuksen täyttämiseen (pdf)

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen

Jätehuoltomääräysten (24 §) mukaan vakituisesti asutun kiinteistön jäteastian tyhjennyksiin voi hakea tilapäistä keskeytystä määräajaksi, kun kiinteistö on kokonaan käyttämätön (esim. terveydelliset syyt, kiinteistön laaja peruskorjaus tai ulkomailla asuminen määräajan). Kun tilapäinen keskeytys kestää korkeitaan kuusi kuukautta, asiasta sovitaan Mustankorkea Oy:n kanssa. Toivakassa tilapäisestä keskeytyksestä sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidemmät määräaikaiset keskeytykset haetaan kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta ja hakemukseen on liitettävä todisteelliset selvitykset kiinteistön käytön esteistä.

Jäteastian tyhjennysten keskeyttämishakemus (kohdasta Jäteluvat)

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Jäteastian tyhjennysmaksuja ei kohtuullisteta tai poisteta jälkikäteen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti ja asiakas ei ole ilmoittanut tarvittavista muutoksista. Virheelliset laskutukset voidaan korjata Mustankorkean asiakaspalvelussa.

Perusmaksua voidaan kohtuullistaa jätelautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Jätemaksu voidaan jättää perimättä vain, jos rakennus on täysin asuinkelvoton tai muutoin kokonaan asumiseen tai vapaa- ajan asumiseen soveltumaton. Jätemaksujen kohtuullistamisen perusteet ovat luettavissa jätetaksasta.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta muistutus jätehuoltoviranomaiselle. Kohtuullistamisen tulee aina olla perusteltua ja maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun (kohdasta Jäteluvat)

Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä asuimisessa syntyviä saostussäiliölietteitä omatoimisesti. Asianmukaisesti käsitellyn, hygienisoidun jätevesilietteen voi erillisestä ilmoituksesta levittää lannoitustarkoituksessa omalle, viljelyksessä olevalle pellolle. Myös muutaman lähikiinteistön pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että jätevesiliete käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksytyllä tavalla. Pienpuhdistamojen lietepussit ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.

Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä


Vain Toivakkaa koskevat lomakkeet:

Toivakassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetus, jonka vuoksi alla olevat ilmoitukset tehdään suoraan jätehuoltoviranomaiselle.

Kompostointi-ilmoitus

Biojätteen lajittelu koskee kaikkia asuinkiinteistöjä. Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus. Kompostori voi olla myös 2–5 naapurikiinteistön tai huoneiston yhteinen. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 

Ympärivuotinen kompostointi on sallittu ainoastaan lämpöeristetyssä kompostorissa. Eristämätön kompostori sopii ainoastaan kesäaikaiseen käyttöön, jolloin talviaikana (viikot 44–17) kiinteistön tulee kuulua biojätteen erilliskeräyksen piiriin.

Kompostointi-ilmoitus

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä

Lähietäisyydellä sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen jäteastian eli kimpan.
Lähietäisyydellä tarkoitetaan

  • asemakaava-alueella samassa tai viereisissä kortteleissa sijaitsevia kiinteistöjä
  • asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella naapureita taikka tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä. 

Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekajätteen, biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräämiseen. Vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat perustaa kimpan näiden samojen ehtojen mukaisesti. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asuinkiinteistölle.

Kimpalle tulee valita yhteyshenkilö, joka vastaa kimppaan kuuluvien kiinteistöjen laskutustietojen ja laskunjakoprosenttien sekä astian/astioiden sijaintipaikan ilmoittamisesta jätehuoltoviranomaiselle.

Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta