Jyväskylän seutu - ihmistä varten Etusivulle
Etusivu : strategiat
p
+
-

Yhdessä yli yhdeksän
Jyväskylän seutukunta

Asuntokatsaus 2007

Asuntokatsaus pdf-muodossa aska07.pdf

1 Seudullinen yhteistyö asuntoasioissa

Jyväskylän seudun neljä kuntaa (Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa ja Muurame) ovat harjoittaneet tiivistä lainoitus- ja muuta asuntopoliittista yhteistyötä 1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2000 yhteistyön piiriin tulivat myös ns. kauluskunnat, Hankasalmi, Korpilahti, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Vuoden 2004 alusta nämä yh-deksän kuntaa muodostavat Jyväskylän seutukunnan, jonka väestöpohja on noin 168 000 ja pinta-ala 4 456 km2, josta maata 3 702 km2.

Asuntoyhteistyön välittömänä tavoitteena oli alun perin turvata riittävä lainoitus myös näille kauluskunnille, jotka kokonsa puolesta eivät yksin olleet kilpailukykyisiä ARA-lainoituksessa. Nykyisin lähtökohtana on näkemys, että yhdistämällä yhdeksän kunnan voimat saavutetaan synergiaetuja mm. neuvonta- ja muissa viranomaistehtävissä ja pystytään yhdessä tarjoamaan yhä useammalle sopiva asumisvaihtoehto. Myös erityisryhmien asuntoasiat nousevat tärkeiksi mm. väestön ikääntymisestä johtuen. Tavoitteena on myös Jyväskylän seutua ympäröivien kuntakeskusten, taajamien ja maaseutualueiden asumispalvelujen laadukkuus ja sitä kautta myös koko kasvukeskusseudun elinvoimaisuuden edistäminen.

Tässä katsauksessa kuvataan tiiviisti alueen asuinoloja ja asuntomarkkinoita sekä esitetään tuotantotarpeet. (Lähteet: Tilastokeskus, ARA, kunnat).

2 Alueen asunto-olot

Talotyypiltään ja hallintamuodoltaan alueen asunnot jakautuvat selkeästi sijaintinsa mukaisesti: Jyväskylän asuntokanta on hyvin kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltaista. Asutukseltaan harvemmissa kunnissa nämä piirteet luonnollisesti vähenevät. Vuokra-asuntojen osuus Jyväskylässä on maan korkeimpia, mihin osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden suuri määrä. Muiden kuntien asuntokannat eivät eroa merkittävästi maan vastaavista keskiarvoista. Taulukko 1:ssä vuokra-asuntojen määriin on lisätty osa ns. asuntovaraumista.

Taulukko 1. Väestöarvio ja väestöntiheys sekä asuntokanta

Taulukko 2. Asuntokunnat ja asuinolot 1.1.2007

Koko maan asuntokuntien keskikoko oli 2,11 ja asuntojen keskipinta-ala 77,7 neliömetriä.

Normin 4 (enemmän kuin yksi henkilö per huone, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun) mukaan ahtaasti asuvia asuntokuntia oli koko maassa 9,6 %. Puutteellisesti varustettuja asuntoja oli koko maassa 11,2 % (asunnosta puuttuu peseytymistilat ja/tai keskus- tai sähkölämmitys) vuoden 2007 alussa.

Kuvio 1. Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien % -osuus 1.1.2007

Koko maassa oli yhden henkilön asuntokuntien osuus 40,1 % ja kahden 32,6 %.

Väestön ikääntyessä vanhusasuntokuntien asuinoloihin joudutaan panostamaan entistä enemmän. Seuraavassa kuvataan ikäihmisten määrää ja arvioidaan tilannetta vuonna 2020.

Taulukko 3. Yksin asuvat yli 65- ja yli 75-vuotiaat ja heidän osuus asuntokunnista 1.1.2007

Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden % -osuus väestöstä 2005 ja 2020


 • 3 Asuntomarkkinat

  Taulukko 4. Poikkileikkaus vuokra-asuntojonoista ja asunnon saaneet

  Seudun vuokratasoon vaikuttavat merkittävästi Jyväskylän keskeisten alueiden pienten asuntojen korkeat vuokrat. Jyväskylässä kaikkien vuokra-asuntojen neliövuokra oli heinä-syyskuussa 2007 keskimäärin 9,31 €/m2, mikä on Tampereen kanssa pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kasvukeskusten korkein. Vuosimuutos oli 2,7 %. Uusien vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden hintataso on Jyväskylässä em. keskivuokraa huomattavasti korkeampi ja uusien asumisoikeuskohteidenkin hoitovastikkeet lähentelevät keskivuokratasoa.

  Taulukko 5. Kuntien arava- ja korkotukivuokra-asunnot 2007

  Opiskelija-asuntomarkkinoilla tilanne on KOAS:n mukaan hallinnassa kysynnän tasoitut-tua ja tarjonnan lisäännyttyä runsaan uustuotannon ja perusparannusten valmistumisien myötä. Nuorisoasunnot ry on puolestaan panostanut paljon oman sektorinsa tarjontaan ja laajentanut tuotantoaan myös muiden kuin nuorten asuntoihin.

  Asunnottomia (ulkona, laitoksissa, sukulaisten luona jne. asuvia) on alueella noin 200. Valtaosa määrästä siitä koostuu sukulaisten ja tuttavien luona asuvista.

  Taulukko 6. Osakehuoneistojen myyntihinnat 2006 sekä kaupat 2002–2006

  Heinä-syyskuussa 2007 vanhojen kerrostalo-osakehuoneistojen myyntihinta oli Jyväskylässä keskimäärin 1 683 €/neliö (vuosimuutos 5,1 %).

  4 Asuntorakentaminen

  Jyväskylän seudun asuntorakentamisen volyymi on ollut pitkään suhteellisesti maan huip-putasoa. Tämän on mahdollistanut pitkälti valtion tukema tuotanto. Ara-tuotannon merkittävä notkahdus on kuitenkin johtanut uuteen tilanteeseen, jossa myös kokonaistuotanto uhkaa pienentyä.

  Kuvio 3. Seudun arava- ja korkotukilainoitus 2000–1-10/2007, uustuotantoasuntojen lukumäärä

  Taulukko 7. Uustuotanto 1997–2006 ja vuosituotantoarvio 2007–2010

  5 Väestönmuutokset

  Seudun väkiluvun kasvu oli vuosina 1997–2006 keskimäärin 1 616 vuodessa. Tästä kertyi keskimäärin 939 Jyväskylään ja 677 seudun muihin kuntiin. Vuonna 2006 tilanne muuttui täysin, kun Jyväskylän väkiluku kasvoi vain 305:lla ja naapurikuntien 1 151:lla. Syynä muutokseen oli se, että Jyväskylästä muutettiin naapurikuntiin ja pääkaupunkiseudulle merkittävästi aiempaa enemmän.

  Kuvio 4. Väkiluvun muutokset 1997 – 2007


 • Tuoreessa ‘Muuttoliike ja sen vaikutukset Jyväskylän kaupunkiseudulla’ -tutkimuksessa tarkasteltiin Jyväskylän kaupunkiseudun sisäistä muuttoliikettä perustuen tilastoihin ja vuosina 2004–2006 muuttaneille kotitalouksille osoitettuun kyselyyn. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin muun muassa muuttoliikkeen vaikutuksia verkostokaupungin kuntien taloudelle sekä alue- ja yhdyskuntarakenteelle.

  2000 – luvun alussa maamme muuttoliikkeen tunnusomaisena piirteenä on ollut suurten keskusten ja lähikuntien välinen muutto. Suurimpien työssäkäyntikeskusten muuttovoitot ovat pienentyneet, mutta näiden läheisyydessä olevat kehyskunnat ovat lisänneet muuttovoittoaan. Suuret koulutuskaupungit purkavat nyt ympäristökuntiinsa 1990-luvulla niihin kertynyttä opiskelijaväestöä. Tämä asumisperustaisen lähimuuton lisääntyminen näkyy valikoivana muuttoliikkeenä kaupunkiseutujen sisällä.

  Jyväskylän kaupunki kasvoi muuttovoiton seurauksena voimakkaasti vuosina 1995–2005. Poismuutto on kuitenkin lisääntynyt. Verkostokaupungin kuntien yhteinen muuttovoitto sen sijaan on pysynyt selvästi positiivisena. Jyväskylän kaupungista poismuuttaneista runsas kolmannes muuttaa johonkin toiseen verkostokaupungin kuntaan.

  Yleisimmin muuttopäätös liittyi asumiseen. Tämä tekijä korostui Jyväskylän kaupungista
  kehyskuntiin muuttaneiden talouksien vastauksissa. Kaupunkiin muuttaneille talouksille tärkeänä syynä tuli esille myös perhesuhteissa tapahtuneet muutokset. Työhön tai opiskeluun liittyvät syyt olivat vain harvoin muuttopäätöksen tärkeimpiä syitä tutkitussa ikäryhmässä.

  Keskeiset asumismieltymykset ovat suurelta osin samat riippumatta muuton suunnasta. Tärkeitä asioita ovat muun muassa asuinalueen turvallisuus, luonnon läheisyys ja asuinalueen viihtyisyys. Kuitenkin siinä, missä määrin eri tekijöitä painotettiin muuttopäätökses-sä, on löydettävissä (tilastollisesti) merkitseviä eroja. Kaupungista kehyskuntiin muutta-neille kotitalouksille tunnusomaisia piirteitä muuttopäätöksessä ovat halu asua maaseutumaisemmassa ympäristössä, asuntojen edullisempi hintataso, halu päästä isompaan asuntoon, suuremman tontin löytyminen ja asuinalueen kokeminen hyväksi kasvuympäristöksi lapsille. Kaupunkiin muuttaneille tyypillisiä motiiveja ovat puolestaan halu viettää kaupunkilaiselämää, huvi- ja iltaelämän viettäminen, ystävien asuminen kaupungissa, kulttuuritarjonta, mahdollisuus monipuolisiin ihmissuhteisiin ja halu asua ydinkeskustassa.

  Kaupungista kehyskuntiin muuttaneista noin puolet oli pohtinut muuttoa myös johonkin toiseen kuntaan. Tyypillisesti vaihtoehtoina oli kaksi tai kolme kuntaa Jyväskylän seudulta. Sen sijaan muutto seudun ulkopuolelle oli ollut vain erittäin harvojen mielessä. Yli kolmanneksella kotitalouksista oli yhtenä vaihtoehtona myös pysyminen Jyväskylän kaupungissa. Kuitenkin edullisemman asunnon löytyminen (hinta tai hinta-laatusuhde), tonttitarjonta (hinta, koko ja saatavuus) ja luonnonläheisempi asuinympäristö houkuttelivat vaihtamaan kuntaa. Kehyskunnista kaupunkiin muuttaneista yli kaksi kolmasosaa piti kaupunkiin muuttamista ainoana vaihtoehtona. Kaupungissa asuinpaikkaa vaihtaneilla poismuuttoalttius oli verraten pieni, sillä vain alle viidennes oli pohtinut muuttoa myös johonkin toiseen kuntaan.

  Kunnallistalouden näkökulmasta muuttoliikkeen ja sen aikaansaamat väestörakenteen muutokset vaikuttavat mm. palvelujen kysyntään, verotulokertymään ja valtionosuuksiin.

  Tyypillisenä yliopistokaupunkina Jyväskylän kaupungin nettomuutto on valikoivaa siten, että muuttovoittoa syntyy 15–24-vuotiaiden ikäryhmissä, kun taas muuttotappio kohdistuu 25–34-vuotiaiden ikäryhmiin ja alle kouluikäisiin lapsiin.

  Jyväskylän kaupunkiin muuttajissa on runsaasti opiskelunsa aloittavia nuoria, joiden veronalaiset tulot ovat melko vähäiset. Sen sijaan hieman vanhemman ikäluokan poismuuttajilla verotettavaa tuloa on selvästi enemmän. Muuttoliikkeen vaikutukset heijastuvatkin Jyväskylän naapurikuntien käyttötaloudessa jonkin verran positiivisena keskimäärin parempituloisten tulo- kuin lähtömuuttajien vuoksi. Opiskelijavirtaan perustuvalla muuttoliikkeellä on kuitenkin kaupunkiseudulla myös monia muita tässä arvioimattomia aluetaloudellisia ja epäsuoria vaikutuksia mm. asunto-, kulutus- ja työmarkkinoiden kautta.

  Elämänvaihe ja perhetilanteen muutokset vaikuttavat oleellisesti muuttopäätöksiin. Perheillä on tavoitteena löytää sopiva yhdistelmä asunnon hinnan, saavutettavuuden, tilantarpeen, hyvän asuinympäristön ja vapaa-ajan harrastuksia palvelevan luonnonympäristön välillä. Aineiston mukaan kuntarajat sekä kunnallisten palvelujen laatutekijät eivät sinänsä ole ratkaisevia tekijöitä muuttopäätöksissä. Muuton motiivit eivät ole oleellisesti muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Alhainen korkotaso, pitkään jatkunut hyvä suhdannetilanne ja kuluttajien luottamus talouteensa ovat vaikuttaneet muuton rakenteeseen ja ajoittumiseen.

  Lähde: Muuttoliike ja sen vaikutukset Jyväskylän kaupunkiseudulla. SPATIA – Alue- ja kuntatutkimuskeskus, Raportteja 1/2007. Joensuun yliopisto, helmikuu 2007

  Eli esimerkiksi Laukaaseen muutti Hankasalmelta 12 henkilöä, Jyväskylästä 415, maalaiskunnasta 166, Korpilahdelta 11 jne. Seudun tulomuutto (12 911 vuonna 2006) on vakiintunut 90-luvun loppupuolen kasvun jälkeen ja oli 158 pienempi kuin vuonna 2005.

  Eli esimerkiksi Jyväskylään muutti Hankasalmelta 3 henkilöä vähemmän kuin päinvastoin, Jyväs-kylän mlk:sta 404 vähemmän jne. Koko seudun nettomuutto oli vuosina 2000–2004 keskimäärin 1 100, joten vuosien 2005 ja 2006 netot (407 ja 338) olivat poikkeuksellisen pieniä Jyväskylän lähtömuuttajien lisäännyttyä huomattavasti. •    Sivu valmistui ajassa  0.0093 sekuntia.